Innovatiefinanciering

Een groeiend netwerk

De afgelopen tien jaar heeft het cluster Innovatiefinanciering een groeiend netwerk van innovatieve mkb-ondernemers ondersteund met start- en groeikapitaal. Naast het verstrekken van risicokapitaal vanuit participatiefondsen, leningen tegen zachte voorwaarden en advies over regelingen en innovatiesubsidies, is ook gebouwd aan een breder financieringsnetwerk met banken, landelijke en regionale fondsen en andere financiële entiteiten. En daarnaast is er een start gemaakt met het opbouwen van een netwerk van private investeerders.


De komende jaren wil het cluster de hele financieringsketen voor innovatieve en groeiende ondernemers verder versterken. In eerste instantie door het vergroten van beschikbaarheid van (risico)kapitaal via haar participatiefondsen en het structureren en organiseren van het informal investors netwerk. Maar ook door innovatiefinanciering aan te laten sluiten bij het grotere startup ecosysteem voor innovatie en ondernemerschap, met begeleiding voor ondernemers in startup- en groeiprogramma’s, het netwerk mentoren (ervaren groei ondernemers) en het (inter)nationale netwerk

(Door)ontwikkelen & verbinden innovatie ecosysteem Zeeland

Innovatiekracht, groei en ondernemerschap vraagt om een sterk en krachtig regionaal ondernemersklimaat, met verbindingen en wisselwerking tussen alle spelers, dit zijn onder andere ondernemers, marktpartijen, kennisinstellingen en overheden. Hiermee kan invloed worden uitgeoefend op de prestaties van de lokale, ondernemende omgeving, het ‘ecosysteem’.


Stichting Kenniswerf Zeeland|DOK41 ziet hier met haar (key)partner netwerk Impuls en HZ University of Applied Sciences een belangrijke rol voor haar weggelegd als onafhankelijke regisseur. Het cluster Innovatiefinanciering draagt daarnaar bij aan de bouw van een lokaal ecosysteem voor innovatie en ondernemerschap. Deze wordt verbonden aan landelijke en internationale ecosystemen en aan ondernemende spelers onderling.De link met het op te zetten Joint Research Centrum speelt hierin een belangrijke rol.

Eerstelijns intake

Dé loketfunctie voor financiering- en investeringsvraagstukken

Het eerstelijns intakegesprek is bedoeld voor startende en groeiende innovatieve bedrijven in Zeeland. Impuls vervult in dit kader een loketfunctie voor financiering- en investeringsvraagstukken. Afgelopen jaar hebben ongeveer 55 nieuwe (startende) ondernemers gebruik gemaakt van deze ingang om tot financieringspartijen te komen.

Onder de eerste lijn valt het programma Zeeland Financial Matching, maar ook het ondersteunen van het Zeeuwse mkb bij aanvragen voor innovatiesubsidies in de programma’s OPZuid, MIT Zuid en CrossRoads vallen hieronder. Per jaar wordt op basis van de financiering van het cluster Innovatiefinanciering bekeken of en hoe de rol van de eerstelijnsfunctie wordt ingevul
d.

Zeeland Financial Matching

Looptijd project: 2013-2016 (afgerond in 2018) en een nieuwe programma van 2017 tot en met 2019
Betrokken partijen: Impuls in de uitvoering, daarnaast de Zeeuwse mkb-ondernemers en intermediaire partijen als banken, accountants en financiële experts.
Rol Impuls: Impuls verzorgt de uitvoering van de regeling en het projectmanagement
Omvang: ca. € 150.000,- per jaar
Subsidieverstrekkers: Provincie Zeeland, Stichting ZIGZAG en Impuls
Regio: Zeeland

Grotere kans op financiering door advies specialist


Het is bewezen dat ondernemers makkelijker een financiering krijgen, als ze door een onafhankelijke adviseur intensief zijn begeleid. Met een goede weergave van de cijfers en een strategische onderbouwing worden plannen eerder gehonoreerd. Vanwege hoge kosten schakelen veel ondernemers geen financieel specialist in.

Zeeland Financial Matching (Zeeland FM) biedt ondernemers, die hun product, dienst, technologie of bedrijfs- en productieprocessen willen vernieuwen om daarmee hun markt- en concurrentiepositie te verbeteren, de mogelijkheid om met korting een financieel specialist in te schakelen en zo hun kans op financiering te vergroten.

Belangrijke pijler

In de afgelopen jaren heeft dit programma, als onderdeel van de eerstelijns intake die Impuls binnen het cluster Innovatiefinanciering vervult, zich ontwikkeld tot een belangrijke pijler in de Zeeuwse financieringsketen. Zeeland FM is aanvullend op andere projecten van Impuls en op andere initiatieven in Zeeland. Vanuit Zeeland FM ontstaan leads voor onder andere initiatieven als Crowdfunding, het Zeeuws Participatie Fonds, het Zeeuws InvesteringsFonds, de Zeeuwse informals, de Zeeuwse banken en uiteraard voor financieel adviseurs.

Zeeland FM 2017-2019

Ook in het nieuwe programma zijn er al een tiental vouchers toegekend en lopen er een twintigtal leads die verder ingevuld dienen te worden in 2018.


Zeeuws Participatiefonds

Looptijd project: Geen einddatum
Rol Impuls: Impuls verzorgt het fondsmanagement, de administratie van het fonds en levert de uitvoerend bestuurder (namens de Provincie Zeeland). Tevens is Impuls nauw betrokken bij de gesprekken die worden gevoerd met het Ministerie van EZK inzake het beschikbaar stellen van kapitaal t.b.v. het ZPF.
Betrokken partijen: Provincie Zeeland, ABN Amro Participaties, De Zeeuwse Verzekeringen en ZLM. Dit zijn tevens de aandeelhouders van het fonds. In 2018 zullen de Provincie Zeeland en het Ministerie van EZK kapitaal beschikbaar stellen t.b.v. de verdere groei van het ZPF. ZLM Verzekeringen en De Zeeuwse Verzekeringen hebben hiernaast de intentie extra kapitaal beschikbaar te stellen in 2018.
Omvang: De fondsomvang is € 2.000.000,- per ultimo 2017 en zal in 2018 verder groeien door kapitaalinjecties van diverse bestaande aandeelhouders en het ministerie van EZK.

Investering van risicodragend kapitaal


Het Zeeuws Participatiefonds (ZPF) investeert risicodragend kapitaal in innovatieve en groeiende mkb-bedrijven met een substantiële impact op de Zeeuwse economie en werkgelegenheid.

Zeeland in Stroomversnelling
In 2017 is naar aanleiding van het Rapport ‘Zeeland in Stroomversnelling’ een kapitaalmarktonderzoek uitgevoerd. Hieruit werd bevestigd dat er een hoge vraag is naar risicokapitaal in de vroege fasen. In 2017 zijn vele gesprekken gevoerd door Provincie Zeeland en Impuls met het Ministerie van EZK over het beschikbaar stellen van kapitaal ten bevordering van het ZPF. Tevens zijn gesprekken gevoerd met Provincie Zeeland, ZLM verzekeringen en De Zeeuwse Verzekeringen om extra kapitaal beschikbaar te stellen. Deze gesprekken zijn in een vergevorderd stadium. Partijen hebben deelname toegezegd en de voorbereiding op de besluitvormingstrajecten van het Ministerie EZK en Provincie Zeeland zijn in volle gang.

InnoGo!

Looptijd project: 2017-2020
Betrokken partijen: Enerzijds het bedrijfsleven (Unitron, Prior Advies, Rabobank, ABN AMRO, ImproveXL, ABAB Accountants, DRV accountants, Driekleur verzekeringen en diverse mkb-bedrijven), Stichting ZIGZAG, het Zeeuws Participatiefonds, het Zeeuws InvesteringsFonds en de Kamer van Koophandel. Tevens de kennisinstelling HZ University of Applied Sciences, alsmede diverse overheden.
Rol Impuls: Ontwikkelaar, penvoerder, projectcoördinatie, begeleiding starters, projectadministratie, rapportage naar financiers.
Omvang: € 3.300.00,- (2017-2020)
Subsidieverstrekkers: Provincie Zeeland, Impuls en Rabobank
Regio: Zeeland

De schakel voor innovatie

InnoGo! is een krachtig programma voor innovatieve start-ups en mkb-ers in Zeeland. De doelstelling is om een schakel te zijn voor innovatieve, winstgevende ondernemingen die werkgelegenheid creëren in de regio. Voor de ondernemer is het netwerk, coaching en begeleiding de grootste toegevoegde waarde naast de financiering. Het programma loopt sinds 2009 en heeft inmiddels bekendheid in de regio.

Sinds 2017 is het leningbedrag bij InnoGo! opgehoogd van 50.000 naar 100.000 euro voor zogenoemde ‘high potentials’. De eerste ervaringen met de uitbreiding van InnoGo! zijn positief. Er blijkt interesse te zijn voor deze lening faciliteit. Ten opzichte van vorige jaren zien we dat zowel het aantal leningen, deelnemers en lening bedrag is gestegen. Wat we verder constateren is dat high potentials soms snel groeien en daarmee ook snel hun lening aflossen.

CrossRoads2

Looptijd project: 2016-2018
Betrokken partijen: REWIN, BOM, LIOF, Stimulus, Innovatiecentrum Limburg en Oost-Vlaanderen, I-cleantech Vlaanderen
Rol Impuls: Ambassadeur en adviseur in de regio Zeeland
Omvang: € 8.000.000,- EFRO; € 2.360.000,- publieke cofinanciering; bijdrage voor Impuls bedraagt €155.000,-
Subsidieverstrekkers: EU, Vlaams gewest, Ministerie van Economische Zaken en provincies
Regio: Vlaanderen en Zuid-Nedeland (Limburg, Brabant en Zeeland)

Grensoverschrijdende samenwerking


Het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden hebben een vervolg van het project CrossRoads opgezet om bedrijven in de grensregio Vlaanderen-Nederland te helpen bij het toepassen van nieuwe technologieën. CrossRoads is een samenwerking tussen Vlaanderen en de Provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Het programma bestaat uit haalbaarheidsstudies en innovatieprojecten. De projecten die binnen CrossRoads2 worden gefinancierd hebben betrekking op industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling. Een innovatieproject wordt altijd uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen minimaal twee mkb/kmo bedrijven waarvan minimaal één mkb-bedrijf aan Nederlandse zijde en één kmo-bedrijf aan Vlaamse zijde.

Stichting Kenniswerf Zeeland|DOK41

Looptijd project: 2015-2020

Betrokken partijen: AMELS, DAMEN, DELTA, de Ondernemer, Edisonpark, Habitat projectontwikkeling, Team Industrial Services, UWV, HZ University of Applied Sciences, Scalda, UCR, RPCZ, ABAB accountants, DRV accountants, Illuxtron, Lumen, Meijling & Sarneel, Multi, OceanWide Expeditions, Humares, l’escaut woonservice, Orionis Walcheren, TWZ, Rabobank Walcheren/ Noord-Beveland, Gemeente Vlissingen, Stichting ZIGZAG, Impuls en Provincie Zeeland
Rol Impuls: Strategisch projectpartner, vertegenwoordiging bestuur en financiële administratie
Omvang: De Stichting had een begroting van circa € 900.000,- in 2017
Subsidieverstrekker: Provincie Zeeland, gemeente Vlissingen en bovengenoemde partijen
Regio: Kenniswerf Zeeland heeft als locatie Vlissingen, maar heeft de aantrekkingskracht voor heel Zeeland

Bouwen aan de toonaangevende bedrijven van morgen


Stichting Kenniswerf/DOK41 heeft de positie om als onafhankelijk publiek-privaat samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen innovatie en ondernemerschap te agenderen, te stimuleren en te regisseren. Impuls Zeeland en HZ University of Applied Sciences (HZ) zijn de “founding partners”. Samen met UCR en Scalda is de koppeling met de kennisinstellingen goed geborgd en wordt samen met het bedrijfsleven gebouwd aan de kennis van morgen. In samenwerking met de HZ, het op te zetten Joint Research Center en de UCR Engineering en Innovation bouwen we aan een sterk consortium op het thema innovatie en ondernemerschap.

Kapitaalmarktonderzoek

De ontwikkelingen van de commissie Balkenende hebben mede geleid tot een onafhankelijk onderzoek naar de Zeeuwse kapitaalmarkt. Omdat de vraag naar (hoog) risico kapitaal het aanbod ervan in Zeeland overstijgt heeft dit ertoe geleid dat er meer middelen beschikbaar komen voor Zeeuwse innovatieve mkb bedrijven. Het onderzoek geeft daarnaast de aanbeveling te werken aan ontwikkel- of accelaratieprogramma’s om de investor readiness te vergroten.

Resultaten

Een duurzaam Zeeuws ecosysteem waarin faciliteiten, programma’s netwerk, financiering en onderzoek slimmer met elkaar zijn verbonden om ondernemerschap, innovatie en groei aan te jagen.Innovatiesubsidies

Impuls heeft een belangrijke rol in het stimuleren van innovatie binnen het Zeeuwse bedrijfsleven door gebruik te maken van de kansen die de innovatiesubsidies OPZuid, MITZuid en CrossRoads (Interreg) voor het mkb met zich mee brengt.

OPZuid

Looptijd project: 2014-2020
Betrokken partijen: Provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, de ontwikkelingsmaatschappijen Impuls, BOM en LIOF en Stimulus.
Rol Impuls: Ondernemers wijzen op de mogelijkheden van de regeling, begeleiding naar ondersteuning bij de aanvraag alsmede het aanscherpen van de aanvragen en businesscase.
Omvang project: € 8.250.000,- voor de openstelling van de regeling ‘’Valorisatievermogen voor het mbk’’ (1B2) in 2017
Subsidieverstrekkers: EFRO (Europa), Provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg
Regio: Zuid-Nederland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg

Versterken samenwerking

OPZuid (EFRO) is een programma voor de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg dat met name gericht is op het innovatieve mkb en de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden te versterken.

Koolstofarme economie

Binnen de investeringsprioriteit ‘Onderzoek, innovatie en gebruik van low-carbon technologie’ kent het OPZuid-programma één specifieke doelstelling:


  • Het stimuleren van innovatie gekoppeld aan slimme uitrol van koolstofarme technologieën en instrumenten gericht op de bebouwde omgeving.

Resultaten 2017

Vanaf 15 mei tot en met 23 juni 2017was er een openstelling van de mkb regeling van OPZuid. In het aanvraagtraject is er vanuit Impuls met een dertig geïnteresseerde bedrijven en consortia contact geweest over deze regeling en uiteindelijk heeft dat geleid tot een drietal Zeeuwse aanvragen.

MIT Zuid

Looptijd project: 2017
Betrokken partijen: Ministerie van Economische Zaken, RVO, Provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, de ontwikkelingsmaatschappijen Impuls, BOM en LIOF en Stimulus.
Rol Impuls: Ondernemers wijzen op de mogelijkheden van de regeling, begeleiding naar ondersteuning bij de aanvraag alsmede het aanscherpen van de aanvragen en businesscase.
Omvang: € 10.900.000,- (budget 2017)
Subsidieverstrekkers: RVO en Provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg
Regio: Zuid-Nederland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg

Stimulering van innovatie

Mkb-innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland is een samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en de Provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Het betreft een gezamenlijk regeling - en uitvoeringspakket om innovatie in het mkb te stimuleren in de topclusters van de RIS 3 en de topsectoren van Economische Zaken. De regeling bestaat uit een drietal instrumenten namelijk innovatieadvies, haalbaarheidsstudies en R&D samenwerkingsprojecten.

Frontoffice Impuls

Impuls vormt op vraag van de Provincie Zeeland de frontoffice voor begeleiding bij het aanvragen van MIT Zuid subsidies en het aanscherpen van de businesscases.Resultaten 2017

In 2017 zijn twaalf haalbaarheidsstudies ingediend en geen innovatieprojecten. Van deze aanvragen zijn er uiteindelijk zeven goedgekeurd.

In september zijn er een vijftal R&D projectaanvragen ingediend, daarnaast was er nog een enkele aanvraag met een Zeeuwse partij in een andere regio.