Invest in Zeeland

Groeiende leadlijst

Voor Invest in Zeeland was 2017 een bewogen jaar. De aantrekkende economie bracht meer dynamiek, al was de groeicurve in Zeeland minder stijl dan in andere regio’s. De leadlijst liet een voorzichtige groei zien en van een aantal mooie investeringsprojecten ging de eerste paal in de grond.


Als onderdeel van het Investor Relations programma werden vele bedrijven bezocht met een buitenlandse moeder. Daarnaast is er een aantal Zeeuwse bedrijven bezocht in het kader van het Strategisch Accountmanagementprogramma, wat veel waardevolle contacten en informatie heeft opgeleverd.


Het cluster was op meerdere (inter)nationale beurzen aanwezig en werkte ook dichter bij huis aan zichtbaarheid door presentaties aan relevante netwerken in de regio en door intensivering van de samenwerking met onze Invest in Holland-partners. Om de online zichtbaarheid en effectiviteit te vergroten is onder meer de website vernieuwd.

Acquisitie en resultaten

Focus op sterke sectoren

Invest in Zeeland richt zich proactief op bedrijven die passen binnen de sterke Zeeuwse sectoren voor acquisitie: de chemische- en procesindustrie, agrifood, logistiek en offshore Wind. In dat laatste geval is Invest in Zeeland overigens volgend op de activiteiten van North Sea Port (in 2017 nog Zeeland Seaports).


Zeeland heeft deze bedrijven veel te bieden zoals:

  • Belangrijke ketenpartners
  • Voldoende (milieu)ruimte om te ondernemen
  • Uitstekende logistieke randvoorwaarden
  • De mogelijkheid tot het (gedeeld) gebruik van reststromen en utilities


Sectoren als toerisme en zorg zijn weliswaar omvangrijk in Zeeland, maar bieden weinig kansen voor een succesvolle acquisitie van nieuwe bedrijven.

Selectiecriteria

Bij het selecteren van potentiële begeleidingstrajecten kijkt Invest in Zeeland kritisch naar zowel normatieve criteria zoals een minimum van vijf arbeidsplaatsen, maar ook naar de kwaliteit, haalbaarheid en de voor Zeeland toegevoegde waarde van een investeringsproject. Hiermee wordt een optimaal rendement uit de inzet van Invest in Zeeland behaald.
Aangescherpte proposities

Om de kracht van de aanwezige sterke sectoren goed zichtbaar te maken heeft Invest in Zeeland de proposities en factsheets voor de sectoren chemie, agrifood en logistiek geactualiseerd. Door deze proposities te delen met de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) en Nederland Distributieland (NDL) zijn deze ingebed in het nationale aanbod. Dit is een doorlopend proces, de komende jaren worden de proposities daarom steeds verder uitgewerkt en aangescherpt. Zodat hierdoor de breedte van het aanbod zichtbaar wordt en er met deelproposities gewerkt kan worden.

Reactieve acquisitie

Invest in Zeeland biedt ook ondersteuning en advies aan bedrijven die niet binnen de bovengenoemde sectoren te plaatsen zijn. In 2017 zijn bedrijven in retail, ontwikkeling van gereedschappen en dataopslag begeleid bij het vestigen van hun nieuwe, of het behoud van hun huidige vestiging in Zeeland.


Kwaliteit versus kwantiteit


In tegenstelling tot voorgaande jaren is besloten vanaf 2017 nog meer de nadruk te leggen op kwaliteit van investeringsprojecten, niet op de kwantiteit. Dus minder focus op aantal bedrijven en arbeidsplaatsen, maar meer op de toegevoegde waarde voor de Zeeuwse economie. De eerder genoemde BioBase Pack Europe en The Greenbay zijn hier goede voorbeelden van. Invest in Zeeland heeft acht bedrijven kunnen ondersteunen bij hun nieuwe vestiging of het behoud van hun huidige vestiging in Zeeland.

Investor Relations


Net zoals in het voorafgaande jaar heeft Invest in Zeeland in 2017 deelgenomen aan het Investor Relations (IR) programma van Invest in Holland. In dit programma werken de regionale ontwikkelingsmaatschappijen samen met het NFIA aan strategisch accountmanagement van de regionaal gevestigde bedrijven met een buitenlandse moeder. Invest in Zeeland heeft in 2017 24 bedrijven met een buitenlandse moeder bezocht. Ook in 2018 zal aan het programma worden deelgenomen.

Promotie

Voor een succesvolle acquisitie is een voortdurende promotie van Zeeland als vestigingsregio onontbeerlijk. Zeeland heeft bedrijven veel te bieden, maar dat aanbod moet wel zichtbaar worden gemaakt. Door de (inter)nationale onbekendheid van de provincie, anders dan vanwege het toeristische aanbod, komt Zeeland bij veel investeringsprojecten nog niet op de longlist. Een forse investering in de promotie van de regio is dan ook noodzakelijk. Om Zeeland eenduidig en herkenbaar op de kaart te zetten op zowel het gebied van ondernemen, toerisme, wonen, werken en studeren, heeft Invest in Zeeland in 2017 samen met het VVV Zeeland en de Provincie Zeeland gewerkt aan een gezamenlijk campagneconcept voor de marketing- en communicatie. Dit is gebaseerd op het al ontwikkelde Land in Zee-concept. Het VVV Zeeland heeft eerder in 2017 al met het nieuwe concept campagne gevoerd, Invest in Zeeland gaat hiermee in 2018 verder aan de slag.

Website Invest in Zeeland


De website www.investinzeeland.com is belangrijk voor de zichtbaarheid van Invest in Zeeland. In 2017 is hard gewerkt aan de ontwikkeling van een vernieuwde website die qua techniek, gebruikersgemak, content en verbeterde vindbaarheid relevanter is geworden voor haar doelgroepen. Naast een Nederlandse en Engelse versie is er een Vlaamse versie van de website ontwikkeld, met daarop informatie specifiek voor deze doelgroep.

Social media


Social media is een belangrijke bron van doorverwijzingen naar de website, voor het onderhouden van het netwerk en voor de algehele zichtbaarheid van Zeeland als vestigingsregio en Invest in Zeeland als organisatie. Daarom is in 2017 de inzet hierop voortgezet. Vanwege de zakelijke doelgroep (B2B) concentreert het gebruik zich op LinkedIn, Twitter en Youtube. Daarnaast is de online nieuwsbrief, uit de statistieken, een waardevol middel gebleken.

Netwerk

Een sterk netwerk is van levensbelang voor Invest in Zeeland. Niet alleen zijn zij de grootste bron voor ‘leads’, potentiële nieuwe bedrijfsvestigingen of uitbreidingen in Zeeland, ook zijn zij belangrijke samenwerkingspartners in het ondersteunen van bedrijven. Invest in Zeeland werkt daarom voortdurend aan het opbouwen en onderhouden van haar netwerk met onder meer accountantskantoren, makelaars, aannemers, ontwikkelaars, uitzendbureaus en natuurlijk de al in Zeeland aanwezige bedrijven, overheden en organisaties.

Zeeuws netwerk

In Zeeland wordt er samengewerkt met collega’s van Impuls, Provincie Zeeland, gemeenten, bedrijven en dienstverleners. Vanzelfsprekend is North Sea Port een belangrijke partner in de promotie van en acquisitie voor Zeeland. Daarom hebben de commerciële teams van beide organisaties regelmatig overleg.

Invest in Holland netwerk

Regionaal en nationaal wordt vooral afstemming gezocht met collega-ontwikkelingsmaatschappijen en het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), samen het Invest in Holland-netwerk.


Zichtbaarheid van Zeeland

Vanaf 15 mei tot en met 23 juni 2017was er een openstelling van de mkb regeling van OPZuid. In het aanvraagtraject is er vanuit Impuls met een dertig geïnteresseerde bedrijven en consortia contact geweest over deze regeling en uiteindelijk heeft dat geleid tot een drietal Zeeuwse aanvragen.