Logistiek en Maintenance

Logistiek, van groot belang voor Zeeland

De logistieke sector, vanzelfsprekend nauw verbonden met de Zeeuwse havens, is voor de Zeeuwse economie van groot belang en één van de grootste werkgevers in de regio. De chemische industrie, de verwerking en opslag van agrofood producten en nieuwe ontwikkelingen rondom offshore wind met de kansen die dit biedt voor regionale toeleveringsbedrijven zijn hierbinnen de belangrijkste activiteiten.


Gezien het brede belang van de logistieke sector worden de verschillende projecten in vrijwel alle gevallen via het logistiek samenwerkingsverband Zeeland Connect uitgevoerd, waarvan Impuls de penvoerder is. De andere partners binnen Zeeland Connect zijn North Sea Port, HZ University of Applied Sciences en de Provincie Zeeland. Daarnaast hebben, in wisselende samenstelling, een drietal bedrijven zitting in de stuurgroep van Zeeland Connect. Op dit moment zijn dit Kloosterboer, Kotra Logistics en Wielemaker Transport. Daarnaast is een groeiend aantal bedrijven betrokken bij de uitvoering van de verschillende projecten die door Zeeland Connect worden uitgevoerd.


De maintenance gerelateerde activiteiten worden vooral via een bijdrage aan het KIC/MPi ingevuld. Daarnaast worden energie gerelateerde vraagstukken, zoals de energietransitie binnen het weg- en scheepvaartverkeer, en de logistieke uitdagingen rondom offshore wind steeds belangrijker. In verband met deze sterkere focus zal het cluster Logistiek en Maintenance daarom verder gaan als cluster Logistiek en Energie.

Synchromodaal transport/Go Offroad

Looptijd project: 2016 - 2020
Betrokken partijen: Zeeland Connect en 25 verladers en transporteurs
Rol Impuls: Ontwikkelaar, aanjager en uitvoerder
Subsidieverstrekkers: Topsector Logistiek
Omvang: € 120.000,- per jaar (waarvan cash bijdrage van Topsector van € 40.000,- per jaar)

Stimuleringsprogramma voor gebruik van binnenvaart en spoor


Dit project betreft een meerjarig programma met ondersteuning van de Topsector Logistiek. Zeeland Connect is partner van het eerste uur binnen het “Go Offroad” programma van de Topsector Logistiek en één van de actiefste regio’s binnen dit programma. Doel van dit programma is het stimuleren van het gebruik van de binnenvaart en het spoor als alternatief voor het vervoer via de weg. Onder dit project worden verschillende activiteiten uitgevoerd, waaronder het organiseren van de Verladerskring Kanaalzone en netwerkbijeenkomsten met de Zeeuwse wegtransporteurs.


Barge Connect

Looptijd project: 2016 - 2017
Betrokken partijen: Zeeland Connect, BLN-Schuttevaer, Rijkswaterstaat, Zeeland Refinery, Dow Benelux
Rol Impuls: Ontwikkelaar, aanjager en project manager
Subsidieverstrekkers: Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland, Zeeland Refinery, Dow Benelux
Omvang: € 100.000,-

Verbeteren doorstroming binnentankvaart


Doel van dit project was de doorstroming van de tankbinnenvaart te verbeteren door het maken van betere afspraken over de afroep van binnenvaartschepen met bestemming Zeeland Refinery en het vermijden van opvaarverboden.

Rol Impuls
Door de realisatie van de tool Uniform Aanmelden Barges heeft Impuls de ketenpartijen aan tafel gekregen. Het project Barge Connect is hiervan een logisch vervolg. Of en hoe dit project in 2018 een vervolg krijgt is nog niet duidelijk. Ten aanzien van het gebruik van de vaarwegen en de doorstroming van de binnenvaart kunnen zeker nog stappen worden gezet. De vraag is in hoeverre de belangrijkste betrokken partijen als BLN-Schuttevaar, Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland en North Sea Port het wenselijk achten bepaalde activiteiten via Zeeland Connect uit te voeren.

FastXS en Central Gate

Looptijd project: 2016 - 2018
Betrokken partijen: Zeeland Connect, Secure Logistics
Rol Impuls: Ontwikkelaar, aanjager en uitvoerder
Subsidieverstrekkers: NLIP/ Topsector Logistiek, Provincie Zeeland en North Sea Port
Omvang: € 136.925,- (bijdrage NLIP)

Nieuw toegangssysteem voor vrachtauto's

Dit project gaat over de invoering van een uniform aanmeldsysteem voor vrachtauto’s in Zeeland, waarbij de chauffeur biometrisch geïdentificeerd wordt zodra deze door de poort een terminal oprijdt.

De identificatie gebeurd met de Cargo Card die al Rotterdam en omgeving wordt gebruikt en binnen dit project mede geschikt is gemaakt voor allen typen lading.


In 2017 is daarnaast een start gemaakt met een vooronderzoek naar de haalbaarheid van een centrale en beveiligde (toegang met o.a. de eerdergenoemde Cargo Card) parkeergelegenheid voor vrachtauto’s in het havengebied, voorzien van alle voorzieningen zoals eten, slapen en tanken.


Dit onderzoek wordt in 2018 afgerond en de resultaten worden verwerkt in een businessplan voor de realisatie van een locatie in het Sloegebied.

Reefer express line

Looptijd project: augustus 2017 – eind 2018
Betrokken partijen: Zeeland Connect, Kloosterboer Vlissingen
Rol Impuls: mede-ontwikkelaar en uitvoerder
Subsidieverstrekkers: De Verkeersonderneming
Omvang: € 140.000,-

Realisatie van modal-shift op corridor Rotterdam – Vlissingen


Door een financiële bijdrage van de Verkeersonderneming is Kloosterboer Vlissingen in staat gesteld een binnenvaart containerschip van meer reefer plugs (stekkers voor koelcontainers) te voorzien. Hierdoor is meer capaciteit ontstaan voor de aan- en afvoer van koelcontainers per binnenvaartschip tussen Rotterdam en Vlissingen.

Rol Impuls

Zeeland Connect heeft meerdere regionale verladers bij dit initiatief betrokken, waardoor een significante besparing van het aantal spitsritten over de weg al in een vroeg stadium van dit project is gerealiseerd.

Resultaten 2017

Vermindering van het aantal spitsritten van 35 per dag tussen Rotterdam en Vlissingen. Dit zijn meer dan 8.000 ritten op jaarbasis die niet meer via de weg en in de spits worden vervoerd.

Smart Tooling

Looptijd project: september 2016 – september 2019
Betrokken partijen: KIC/MPi, UGent, UTwente, ID-Tec, VTEC, Serenity, Dow Benelux, BASF
Rol Impuls: project management van een 2-tal clusters (deelprojecten)
Subsidieverstrekkers: Interreg Vlaanderen-Nederland
Omvang: € 3.000.000,- (over 3 jaar)

Ontwikkelen van robot en drone oplossingen


Binnen het cluster inspectie verzorgt Impuls het project management voor een 2-tal deelprojecten: inspectie leidingen en inspectie vaten. Het doel van dit Interreg project is het ontwikkelen van een aantal nieuwe onderhoudsoplossingen voor omgevingen die gevaarlijk of moeilijk toegankelijk zijn voor medewerkers door gebruik te maken van robot en drone technologie.

Rol Impuls
Bewaken van de voortgang binnen de deelprojecten via het maken van afspraken en actielijsten. Mede vaststellen van use cases (beschrijving van wat de ontwikkelde robot precies gaat doen in welke omgeving).

Overige activiteiten en verkenningen

Naast de bovengenoemde projecten is Impuls via het cluster Logistiek en Maintenance betrokken bij een aantal samenwerkingsverbanden en platforms. We noemen de belangrijkste.

Platform Energy Port Zeeland

Impuls is één van de partners binnen dit platform en lid van het kernteam. Speerpunt van onze bijdrage is business development/ maximaliseren economische spin-off voor het regionaal bedrijfsleven. Impuls heeft een significante bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het netwerk van bedrijven en de Supply Chain van offshore wind in kaart gebracht.


Marinierskazerne Vlissingen

Impuls was lid van de projectgroep die voor de opstart van de aanbestedingsprocedure met het Ministerie van Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf de dialoog voerde over de uitvoering hiervan. Concrete activiteiten kunnen pas worden ontwikkeld als meer duidelijk wordt over het consortium dat de kazerne gaat bouwen.


In kaart brengen van supply chain suiker

Er zijn in 2017 gesproken gevoerd met Vlaeynatie (suikerterminal Westdorpe) om meer inzicht te krijgen in de suikerstromen in Zuidwest Nederland. De suikermarkt in de EU is aan het consolideren, mede als gevolg van de liberalisatie van de suikermarkt dit jaar. Impuls is vooral geïnteresseerd in bedrijven die veel suiker als grondstof gebruiken en waarvoor een mogelijke vestigingsplaats rond de Vlaeynatie terminal aantrekkelijk zou zijn. Geen concreet vervolg, maar Impuls blijft de ontwikkelingen en kansen volgen.

Central Gate

Impuls heeft in 2017 een verkenning uitgevoerd naar de opzet van het concept Central Gate (zie hierboven) en de locaties. Resultaten worden binnenkort gepresenteerd en uitgevoerd.

Kansen voor service logistiek

In samenwerking met Topsector Logistiek zijn een aantal concrete business cases op gebied van service logistiek met bedrijven onderzocht. Ondanks een themasessie over dit onderwerp op het KIC/MPi event op 24 maart 2017 en overleg met ervaringsdeskundigen en contact met bedrijven hebben inspanningen tot dusver niet geleid tot een concreet nieuw project. Impuls blijft de ontwikkelingen en kansen volgen. Daarnaast heeft Impuls input aangeleverd voor de NDL propositie spare parts en de regionale kennis en ervaring op dit gebied naar voren gebracht.