Toelichting Jaarrekening 2017

Financiƫle positie

Uit het balanstotaal per 31 december 2017 valt op dat de totale activa met 193.496 euro (9%) is afgenomen. De kortlopende schulden zijn met name afgenomen door afronding van een aantal projecten. De solvabiliteit, de verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen, was ultimo 2017 33,7%, een stijging van 3,7% ten opzichte van eind 2016. Een solvabiliteit van deze omvang is noodzaak om een gezonde en vlotte bedrijfsvoering te kunnen waarborgen.

Financiƫn na 2017

Iets minder dan de helft van de inkomsten van Impuls bestaat uit incidentele projectopbrengsten. Voor een groot deel staan hier directe projectkosten tegenover, echter deze opbrengsten worden ook ingezet ter financiering van het interne personeel en van reguliere bedrijfskosten. Voor Impuls is het daarom belangrijk dat deze additionele inkomstenstroom gecontinueerd blijft. De omzetting van de bijdrage van het ministerie van Economische Zaken naar een structurele bijdrage is hierbij een belangrijke positieve ontwikkeling.


Balans per 31 december 2017

Winst- en verliesrekening over 2017