Juni 2017 was de kogel eindelijk door de kerk, minister Kamp maakte officieel bekend dat Zeeland 25 miljoen euro van het Rijk krijgt voor de versterking van de Zeeuwse economie. De aanleiding hiervoor was het besluit voor de oprichting van een investeringsprogramma dat voortkomt uit het rapport ‘Zeeland in Stroomversnelling’.

Het investeringsprogramma zet in op versterken van de economische clusters in Zeeland. Maar ook op een intensievere samenwerking tussen overheid, onderwijs, bedrijfsleven, andere regio’s en het Rijk. Er zijn zes projecten uitgewerkt die een flinke bijdrage kunnen leveren aan de Zeeuwse economie en waar Zeeland op korte termijn mee aan de slag kan gaan. Op deze manier wordt ruim 60 miljoen euro geïnvesteerd in de Zeeuwse economie, waaraan het Rijk en regio zullen bijdragen.

Investeringsfonds Zeeland

Een substantieel deel van deze middelen komen terecht in het Investeringsfonds Zeeland. Het Rijk en de Provincie worden hier nu, naast Impuls, aandeelhouder van. Het Zeeuws Participatiefonds kan met deze middelen innovatie in het Zeeuwse nog beter versterken.

Toekomstbestendig Zeeuws vestigingsklimaat

In een vervolg hierop heeft het kabinet in het regeerakkoord erkend dat er steun verdere nodig is voor een toekomstbestendig Zeeuws vestigingsklimaat. In het rapport ‘Investeren in een aantrekkelijk Zeeuws vestigingsklimaat, Zeeland in Stroomversnelling 2.0’ schrijft de Provincie hoe ze het vestigingsklimaat wil versterken en wat daarvoor nodig is.

De ambitie van een sterk en bestendig vestigingsklimaat steunt op drie pijlers. Dit zijn kennis en innovatie, want het is belangrijk om te blijven investeren in het vliegwiel dat innovatie en nieuwe economische ontwikkelingen op gang brengt en houdt. De tweede pijler is verbetering van de leefbaarheid, waarbij het wegnemen van knelpunten en investeren in vestigingskwaliteiten, zoals voorzieningen en bereikbaarheid belangrijk zijn. En ten slotte gerichte investeringen in specifieke voorzieningen voor bedrijven die ook bijdragen aan duurzaamheid.

Impuls

Naast deze belangrijke ontwikkelingen in onze omgeving, waarin Impuls een stevige ondersteunende rol heeft gespeeld, meer over Impuls zelf. Een paar highlights:


Invest in Zeeland heeft samen met de Netherlands Foreign Investment Agency, Provincie Zeeland, en gemeente Noord-Beveland, Kingfish Zeeland ondersteund bij de komst naar Nederland. De keuze voor deze locatie is gemaakt op basis van de specifieke bouwlocatie, de sterke aquacultuur sector in Zeeland en de strategische ligging. Mede dankzij het innovatiefinancieringsprogramma InnoGo! heeft Kingfish Zeeland een deel van de teeltcyclus op kunnen starten en zwemt de uit de kluiten gewassen Yellowtail Kingfishs al rond in de indoorkwekerij.


Emergis, de psychiatrische instelling in Kloetinge, gaat een Kinder- en Jeugdkliniek bouwen. Bijzonder is dat een kantoorgebouw van Rijkswaterstaat in Terneuzen, dat moest wijken voor de nieuwe zeesluis, de basis vormde voor het ontwerp van deze kliniek. In 2017 is het kantoor zorgvuldig gedemonteerd en zijn de bruikbare materialen, circa 40%, opgeslagen in Middelburg bij De Ambachten, het werk-leerbedrijf van Emergis. De medewerkers hebben de materialen gereviseerd en gesorteerd, zodat deze in 2018 direct toepasbaar zijn voor de bouw van de kliniek. Het cluster circulaire economie van Impuls heeft zitting in het ontwikkelteam van Emergis en werkt mee aan de werving van Zeeuwse bedrijven.


In 2017 is Smart Delta Resources gestart met het uitwerken van een ‘Roadmap towards a climate neutral industry in the Delta region’. Het akkoord van Parijs geeft het besef dat een substantiële transitie noodzakelijk is om hun CO2-emissies te reduceren en dat daarvoor gezamenlijke infrastructuur en grootschalige symbiose projecten noodzakelijk zijn. Hiermee heeft SDR een significante stap gezet waardoor er voor de bedrijven en externe stakeholders een nieuw hoofdstuk wordt toegevoegd aan de samenwerking. SDR heeft CE Delft opdracht gegeven om een Roadmap uit te werken om in kaart te brengen welke projecten noodzakelijk zijn om de gestelde doelstellingen, 85-95% CO2 reductie, te realiseren.


Het cluster Vrijetijdseconomie heeft in 2017 onder andere hard gewerkt om 9.000 adressen in het buitengebied van Zeeland te voorzien van breedband internet. Dit gaat om alle gemeenten binnen de provincie Zeeland. Om dit te realiseren was het van belang dat genoeg inwoners en bedrijven zich aansloten bij het project. Impuls heeft de stakeholders bij elkaar gebracht en speelde een begeleidende en adviserende rol in de lokale werkgroepen. Daarnaast heeft Impuls de marktpartijen aangejaagd en gestimuleerd om hiermee aan de slag te gaan.


In het cluster Logistiek en Maintenance is afgelopen jaar hard gewerkt om meer containers via binnenvaartschepen te vervoeren. De eerste verladers zijn eind 2017 aangesloten bij het project Reefer Express line.


Dit jaarverslag geeft u meer inzicht in de activiteiten van Impuls waarmee we een stevige bijdrage hebben geleverd aan de verdere ontwikkelingen van de Zeeuwse economie.

Ik wens u veel leesplezier!


Dick ten Voorde

Algemeen directeur NV Economische Impuls Zeeland