Vrijetijdseconomie

Samenwerken aan transitie van de vrijetijdssector

Jaarlijks zijn er bijna tien miljoen toeristische overnachtingen in Zeeland. 51 procent hiervan zijn Nederlandse toeristen en 49 procent komt uit het buitenland. Impuls werkt samen met partners aan een transitie van de vrijetijdssector, met als doel de concurrentiepositie in Zeeland als toeristische bestemming te blijven versterken. Want vrijetijdseconomie is niet alleen van belang voor de toerist, maar ook voor inwoners, denk bijvoorbeeld aan de werkgelegenheid. Bovendien houdt vrijetijdseconomie voorzieningen en dus de leefbaarheid in kleine kernen in stand en is daarmee ook cruciaal voor het vestigingsklimaat. Impuls speelt een belangrijke rol als verbinder van partijen en aanjager van innovatie. Een belangrijke stap is het opstarten van een Toeristische Uitvoeringsalliantie, waarmee via een meerjarige aanpak met integrale projecten wordt gewerkt aan innovatie in de sector. Het doel is duidelijk: toeristen moeten Zeeland blijven vinden!

Pilot breedband internet buitengebied

Looptijd project: 2016 - 2018
Betrokken partijen: Provincie Zeeland, Zeeuwse gemeenten, inwoners en bedrijven in het buitengebied en de marktpartijen (providers)
Rol Impuls: Ontwikkelaar en verbinder
Subsidieverstrekkers: Provincie Zeeland en Zeeuwse gemeenten

Snel internet voor heel Zeeland


De beschikbaarheid van snel internet is een onmisbare factor voor economische en maatschappelijke ontwikkeling. Ons dagelijks leven wordt steeds afhankelijker van snelle internetverbindingen. Digitale ontsluiting van het buitengebied is daarom voor bewoners, bedrijven en toeristen in het buitengebied van toenemend belang.

De Provincie Zeeland heeft onderzoek laten doen naar de adressen zonder toekomstbestendig internet (minder dan 30 Mbit/sec). In het buitengebied van Zeeland zijn dit er ruim 9.000.

Resultaten 2017

Vanaf 2016 is dit onderwerp vanuit het cluster vrijetijdseconomie opgepakt, aangezien veel recreatiebedrijven in het buitengebied verstoken zijn van toekomstbestendig internet. Impuls heeft lokale gebiedscoalities (werkgroepen) gevormd, waarin de vraagbundeling en deelname van gemeenten door Impuls is begeleidt. Er is een website gelanceerd en er zijn informatieavonden georganiseerd. Vanuit de gemeenten en Provincie zijn subsidies beschikbaar gesteld. Bij voldoende aanvragen Momenteel is 75% van de aansluitingen gerealiseerd of in aanbouw.

Rol Impuls

Impuls heeft binnen dit project de stakeholders met elkaar in contact gebracht. Daarnaast had Impuls een begeleidende rol in de werkgroepen en zijn de gemeenten geadviseerd. Tot slot zijn de marktpartijen aangejaagd om hiermee aan de slag te gaan.


Innovatievouchers verblijfsrecreatie

Looptijd project: 2017-2019
Betrokken partijen: Ondernemers uit verblijfsrecreatie in de gemeenten Schouwen-Duiveland en Veere, Recron en Provincie Zeeland
Rol Impuls: Ontwikkelaar en uitvoerder
Subsidieverstrekkers: Gemeenten Veere en Schouwen-Duiveland en Provincie Zeeland
Omvang: € 75.000,- gemeente Schouwen-Duiveland, € 25.000,- gemeente Veere

Innovatievouchers voor externe expertise


Impuls heeft in 2016/2017 een pilot uitgevoerd met innovatievouchers voor ondernemers in de verblijfsrecreatie. Met deze vouchers kunnen ondernemers externe expertise inhuren om advies te krijgen over een nieuwe innovatieve stappen voor hun bedrijf. Doel is om kwaliteitsverbetering van de verblijfsrecreatie te stimuleren, en ondernemers te ondersteunen hierin stappen te zetten.

Aanjaagprogramma innovatie: overige activiteiten

Looptijd project: 2016-2018
Rol Impuls: Ontwikkelaar en uitvoerder
Subsidieverstrekkers: N.v.t.
Omvang: N.v.t.

Activiteiten gericht op toeristische sector

Op basis van innovatievragen van ondernemers (opgehaald tijdens bijeenkomsten najaar 2016) zijn een aantal activiteiten gericht op innovatie in de toeristische sector opgestart. Belangrijke thema’s zijn digitale ontwikkelingen, vergroten van kennis over de gast, meer kennis hebben over de omgeving en uitdagingen op het gebied van arbeidsmarkt.

Resultaten 2017

Impuls heeft een masterclass digitalisering voor ondernemers in de vrijetijdseconomie georganiseerd. Verschillende relevante aanbieders van softwarepakketten en marketing specialisten (Nostra Damus, Every Office, Delta automatisering, See me online) en Roompot Recreatie hebben dit zonder kosten te berekenen mogelijk gemaakt. De masterclass is door ondernemers goed gewaardeerd

Impuls heeft samen met VVV Zeeland en Kenniscentrum Kusttoerisme een aantal regionetwerkbijeenkomsten georganiseerd in de regio Schouwen-Duiveland, Walcheren en Noord-Beveland. Er is tevens een bijeenkomst in Zeeuws-Vlaanderen georganiseerd, maar deze is wegens onvoldoende aanmeldingen afgelast.

Voor deze regio is als alternatief programma een bustour langs verschillende bedrijven aangeboden in februari 2018 Deze aanpak wordt in 2018 verder uitgerold naar andere regio’s.

Verder lopen er nog acties en verkenningen rondom het onderwerp personeel en arbeidsmarkt. Hierin vindt afstemming plaats met de betrokken partijen zoals HZ University of Applied Sciences, Scalda en Toeristisch Ondernemend Zeeland (TOZ) Doel is om te komen tot een gezamenlijk Hospitality Pact met gezamenlijke acties van bedrijfsleven. In het najaar van 2017 is hierover een eerste bijeenkomst georganiseerd waarin Impuls heeft geparticipeerd.

Digitale Zeeland Experience/PROFIT

Looptijd project: 2016-2019
Betrokken partijen: Gemeenten Goes, Schouwen-Duiveland, Veere, ondernemers uit Renesse, Goes en Oostkapelle, VVV Zeeland, Kenniscentrum Kusttoerisme, Provincie Zeeland, EU partners
Rol Impuls: Verbinder, ontwikkelaar en uitvoerder
Subsidieverstrekkers: € 132.849,- Interreg 2 Zeeën, € 31.000,- Provincie Zeeland, € 10.000,- gemeente Goes, € 10.000,- gemeente Veere en € 10.000,- gemeente Schouwen-Duiveland
Omvang: € 221.415 ,-

Behoefte om digitaal te kunnen communiceren


Tegenwoordig kan alles digitaal, de Digitale Zeeland Experience (DZE) voorziet in de behoefte van gast en ondernemer om digitaal met elkaar te communiceren en producten en diensten uit te wisselen. Bijvoorbeeld een kaartje voor de boot koppelen aan de toegang voor een evenement, de toegang tot je bungalow of punten sparen voor de parkeergarage. Een van de projecten gericht op digitale innovaties is het project PROFIT (PROfessional Framework for Innovation in Tourism. Het project richt zich op het vergroten van innovatiekracht van het toeristisch mkb. Enerzijds door het vergroten van klantkennis (door analyse en ontsluiten van big data) en anderzijds door het aanbieden van innovatie-tools zoals coaching, trainingen en workshops.

Verkenning natuur & LAND IN ZEE Iconen

Looptijd project: 2016-2018
Betrokken partijen: Terreinbeheerders, Provincie Zeeland en natuurorganisaties
Rol Impuls: Verbinding maken met het ondernemersveld
Subsidieverstrekkers: Provincie Zeeland
Omvang: N.v.t.

Meer belevingswaarde geven aan natuurgebieden


Vanuit Provincie Zeeland is de wens om Zeeuwse natuuriconen te realiseren die meer belevingswaarde geven aan natuurgebieden en tegelijk een verbindende werking hebben tussen de beheerders van de gebieden en de toeristische ondernemers.

Rol Impuls
De rol van Impuls was hierbij het verbinden van de partijen met het ondernemersveld zodra er concrete en haalbare initiatieven ontwikkeld zijn. Tot die tijd blijft Impuls informatief aangehaakt.

Toeristennet

Looptijd project: 2016-2018
Betrokken partijen: TUA en Vervoerders en Provincie Zeeland
Rol Impuls: Verbinden en adviseren
Subsidieverstrekkers: Provincie Zeeland
Omvang: N.v.t.

Verbeteren van toeristische mobiliteit

Verbeteren van de toeristische mobiliteit, het beter beschikbaar maken van bestaande vervoersmodaliteiten, nieuwe initiatieven aanjagen en een beter beleving realiseren.

Verkenning scenario’s parkeerterreinen Veere

Looptijd project: 2017
Betrokken partijen: Gemeente Veere, ondernemers en RHO adviseurs
Rol Impuls: Ontwikkelaar en uitvoerder
Subsidieverstrekkers: Gemeente Veere & Toeristische Impuls Veere (R&T sector)
Omvang: € 21.140,- waarvan € 11.640,- voor Impuls

Kansen voor gastvrije parkeerterreinen


Op verzoek van gemeente Veere heeft Impuls een scenario onderzoek uitgevoerd naar gastvrije facilitering van kustparkeerterreinen. Hierbij staan de mogelijkheden voor ondernemersactiviteiten centraal, gekoppeld aan een planologische verkenning in het kader van beeldkwaliteit.

Rol Impuls
Impuls is betrokken geweest bij het opstellen van het rapport in samenwerking met RHO adviseurs.

Advisering toeristisch beleid Reimerswaal

Looptijd project: 2017
Betrokken partijen: Gemeente Reimerswaal, Kenniscentrum Kusttoerisme, VVV Zeeland, toeristische ondernemers, detailhandel en foodsector
Rol Impuls: Ontwikkelaar, verbinder, uitvoerder
Subsidieverstrekkers: Gemeente Reimerswaal
Omvang: € 11.736,-, waarvan € 2.425,- voor Impuls

Nieuw recreatief beleid voor Reimerswaal


Gemeente Reimerswaal wil invulling geven aan nieuw recreatief beleid gericht op het vergroten van de aantrekkelijkheid van toerisme en recreatie. Naar aanleiding van een open discussie tijdens een raadsbijeenkomst in november 2016, is besloten om de Toeristische Uitvoeringsalliantie (TUA) te vragen voor procesbegeleiding bij de totstandkoming van het nieuwe toeristisch-recreatieve beleid.

Verkenning vitaliteit huisjesparken Bevelanden

Looptijd project: 2017-2018
Betrokken partijen: Ondernemers en vijf Bevelandse gemeenten
Rol Impuls: Ontwikkelaar en uitvoerder
Subsidieverstrekkers: Gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerwaal
Omvang: € 11.200,-, waarvan € 3.880,- voor Impuls

Inzicht krijgen in huisjesparken

Op basis van de uitkomsten van het werkatelier over verblijfsrecreatie op de Bevelanden en Tholen, gehouden najaar 2016, hebben de Bevelandse gemeenten behoefte aan meer kennis en inzicht. Als vervolgactie is aan Impuls en Kenniscentrum Kusttoerisme gevraagd om inzicht te krijgen in het (recreatieve) gebruik van huisjesparken binnen de Bevelandse gemeenten en de vitaliteit van deze parken.


Resultaten 2017

In 2017 is in overleg met gemeenten een meervoudige aanpak ontwikkeld, deze bestaat uit het onderzoek naar vaste gasten in Zeeland door Kenniscentrum Kusttoerisme, met een aanvullende verkenning naar het gebruik van huisjesparken. Hiertoe wordt een expertbijeenkomst georganiseerd en zullen huisjesparken worden bezocht door een expert voor observatie en visuele waarneming. Vervolgens wordt een expert ingezet die ervaren is met soortgelijke thematiek elders in Nederland.

Kennis & Innovatie Netwerk Toerisme

Looptijd project: 2017-2018
Betrokken partijen: Kenniscentrum Kusttoerisme, Toeristisch Ondernemend Zeeland en ondernemers
Rol Impuls: Ontwikkelaar, verbinder en uitvoerder
Subsidieverstrekkers: Provincie Zeeland (in het kader van Campus Zeeland)
Omvang: € 19.075,-

Versterken van de kennis en innovatie infrastructuur


Impuls heeft vanuit Provincie Zeeland/Campus Zeeland financiële middelen gekregen om de kennis en innovatie infrastructuur van de toeristische sector te versterken zodat er een robuust samenwerkingsverband ontstaat. Impuls werkt hieraan samen met Kenniscentrum Kusttoerisme en Toeristisch Ondernemend Zeeland (TOZ), de koepelorganisatie van de toeristische brancheorganisaties. Doel is om gezamenlijk te werken aan een inhoudelijke innovatie-agenda en hoe dit blijvend te organiseren.

Actieplan Zeeland als Gezonde Regio

Looptijd project: 2016-2018
Betrokken partijen: Provincie Zeeland, Kenniscentrum Kusttoerisme, VVV Zeeland, ondernemers uit toeristische sector, gezondheid/welzijn, sport & bewegen en voeding
Rol Impuls: Ontwikkelaar, aanjager en uitvoerder
Subsidieverstrekkers: N.v.t.
Omvang: N.v.t.

Hoe kan Zeeland zich ontwikkelen als gezonde regio?


Provincie Zeeland, gemeenten, toeristische ondernemers en partijen uit de gezondheidssector zien kansen voor Zeeland op het gebied van gezondheid, toerisme, vitaliteit en zorg. De badstatus voor Domburg en Cadzand-Bad is behaald. Vraag is op welke wijze deze twee badplaatsen, maar ook Zeeland als geheel, zich kunnen ontwikkelen als gezonde regio. Gezond in Zeeland is een initiatief van Provincie Zeeland, vertegenwoordigers uit de Zeeuwse natuur- en buitenorganisaties, SportZeeland, Zeeuwse foodsector, Impuls, De Vitale Revolutie, HZ University of Applied Sciences (Kenniscentrum Kusttoerisme & Lectoraat Healthy Region) en VVV Zeeland.

Stay Active and Independant for Longer (SAIL)

Looptijd project: 2017-2019
Betrokken partijen: HZ University of Applied Sciences, GGD Zeeland, Sport Zeeland, gemeenten Sluis en Veere, Provincie Zeeland, ondernemers uit toeristische sector, gezondheid/welzijn, sport & bewegen, voeding en inwoners en toeristen binnen gemeenten Sluis en Veere
Rol Impuls: Ontwikkelaar, aanjager en uitvoerder
Subsidieverstrekkers: € 111.049.- Interreg 2 Zeeën, € 40.026,- Provincie Zeeland, € 15.000,- Gemeente Sluis, € 15.000,- Gemeente Veere
Omvang: € 185.083,-

Combinaties zoeken

Het project richt zich op het stimuleren van actief oud worden en langer zelfstandig wonen, door het vinden van nieuwe manieren die mensen helpen om zelfredzamer en minder afhankelijk van traditionele gezondheids- en sociale zorgvoorzieningen te zijn. In het project worden oplossingen gezocht in het combineren van de toeristische sector en de gezondheidssector. Sociale innovatie staat hierin centraal: wat zijn de behoeften van inwoners en toeristen/bezoekers, en op welke manier kunnen ondernemers daarop inspelen met concrete producten en diensten.

Resultaten 2017

Impuls ondersteunt ondernemers met het toepassen van opgedane kennis en expertise om te komen tot concrete producten en diensten. In Zeeland worden vier pilots uitgevoerd, waaronder drie onder leiding van Impuls (in samenwerking met GGD Zeeland en HZ University of Applied Sciences (HZ)). In deze pilot staan onder meer de doorontwikkeling van de badplaatsen Domburg en Cadzand-Bad centraal. Binnen SAIL wordt samengewerkt met partners uit België, Frankrijk, Engeland en Nederland. De Nederlandse partners zijn HZ (leadpartner), GGD Zeeland, SportZeeland en Impuls.

Stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme Veere

Looptijd project: 2016-2018
Betrokken partijen: Gemeente Veere, Kenniscentrum Kusttoerisme en ondernemers uit toerisme, gezondheid/zorg/welzijn, sport & bewegen en voeding
Rol Impuls: Ontwikkelaar en aanjager
Subsidieverstrekkers: Gemeente Veere
Omvang: € 24.750,-, waarvan € 15.050,- voor Impuls

Stimuleren kansen voor integrale ontwikkeling gezondheidstoerisme


Gemeente Veere wil kansen stimuleren voor de integrale ontwikkeling van gezondheidstoerisme. Impuls en Kenniscentrum Kusttoerisme hebben hiervoor een programma ontwikkeld voor de periode 2016-2018 gebaseerd op drie programmalijnen:
1) kansrijke voorbeeldprojecten
2) onderzoek en verkenningen
3) faciliterende rol van de gemeente.

Stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme Bevelanden

Looptijd project: 2017-2018
Betrokken partijen: Gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Kenniscentrum Kusttoerisme en ondernemers uit toerisme, gezondheid/welzijn, sport & bewegen en voeding
Rol Impuls: Ontwikkelaar, aanjager en uitvoerder
Subsidieverstrekkers: Gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal
Omvang: € 15.967,05, waarvan € 7.871,- voor Impuls

Kansrijke crossovers tussen toerisme en gezondheidseconomie


De Bevelandse gemeenten willen inzetten op de kansrijke crossovers tussen toerisme en gezondheidseconomie. De focus ligt op het versterken van het gezondheidstoerisme en het faciliteren van (toekomstige) ondernemers zodat er nieuwe producten ontstaan en het voorzieningenniveau voor de eigen inwoner op peil blijft of verbetert.

Toeristische Uitvoeringsalliantie (TUA)

Samen met VVV Zeeland en Kenniscentrum Kusttoerisme werkt Impuls sinds 2014 samen in de vorm van een netwerkorganisatie: de Toeristische Uitvoeringsalliantie (TUA). Jaarlijks stelt TUA een strategische uitvoeringsprogramma vast, in overleg met de toeristische sector en overheden.

In 2017 zijn de volgende projecten gezamenlijk uitgevoerd:

 • Advies toeristisch beleid gemeente Reimerswaal
 • Aanboddatabase verblijfsrecreatie
 • Verkenning vitaliteit huisjesparken Bevelanden
 • Stimuleringprogramma’s gezondheidstoerisme Veere & Bevelanden
 • Actieplan Zeeland als Gezonde Regio
 • SAIL
 • PROFIT
 • Digitale Zeeland Experience
 • Toeristennet
 • Iconen & natuur
 • Gezamenlijk: uitgave magazine Gastvrij Zeeland (2 edities in 2017)

Overige projecten en activiteiten

Impuls voert het secretariaat voor Toeristisch Ondernemend Zeeland (TOZeeland), participeert in de coördinatiegroep Bevelanden, Platform Economie en Toerisme Noord-Beveland en de Recreatieve Denktank Schouwen-Duiveland. Daarnaast draagt Impuls bij aan de regio coördinatorn in Borsele en aan de ondernemersmanagement in de gemeente Veere. Ook was Impuls betrokken bij de totstandkoming van de Zeeuwse Kustvisie.