Inleiding

Impuls Zeeland als spil in economisch web

Impuls is de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) voor Zeeland. Als spil in een breed economisch web, zet deze organisatie zich in voor een sterke, duurzame en inclusieve Zeeuwse economie en werkgelegenheid. De aandacht gaat daarbij in het bijzonder uit naar de voor Zeeland sterke economische sectoren: circulaire economie, havens en logistiek, industrie, maintenance, water en energie, en vrijetijdseconomie.

Kerntaken van Impuls zijn het adviseren en begeleiden van bedrijven bij vestiging, uitbreiding en innovatie. Impuls voert gerichte acquisitie voor Zeeland, in binnen- en buitenland, ondersteunt bedrijven bij financieringsvraagstukken, brengt partijen bij elkaar en bevordert en bestendigt samenwerkingsverbanden. Zo werkt zij continu aan het optimaliseren van de vestigingscondities in Zeeland, zoals een hoogwaardige infrastructuur, de modernste technologische voorzieningen en vooruitstrevende, bedrijfsgerichte kennisinstellingen.

Vanwege de breedte en veelzijdigheid van dit werkterrein, is de organisatie Impuls opgebouwd uit verschillende clusters: Invest in Zeeland, Innovatiefinanciering, Circulaire Economie, Vrijetijdseconomie, Smart Delta Resources, Logistiek, Maintenance en Energie. Een deel van deze clusters richt zich op een bepaalde sector of bepaalde sectoren, bijvoorbeeld Vrijetijdseconomie, andere clusters opereren sector-overschrijdend, zoals Invest in Zeeland, Innovatiefinanciering of Circulaire Economie. Sommige clusters werken aan afgebakende projecten, andere aan doorlopende activiteiten en programma’s.

Bij alle projecten, programma’s, regelingen en functies van Impuls, staat brede samenwerking met partners op de voorgrond. Zo werkt Impuls nauw samen metkennisinstellingen, financiële partners, overheden en niet de vergeten het Zeeuwse bedrijfsleven zelf. Daarnaast is Impuls vertegenwoordigd in een groot aantal overlegorganen, lokaal, regionaal, provinciaal, landelijk en grensoverschrijdend.

In dit jaarverslag geeft Impuls een overzicht van de activiteiten, programma’s, regelingen en projecten in 2018 én van de behaalde resultaten, gerangschikt per cluster. In het laatste hoofdstuk wordt de financiële balans over 2018 opgemaakt.