Innovatiefinanciering

Een groeiend netwerk

Door veranderende markten, nationaal en internationaal, en veranderende eisen die aan producten en productieprocessen worden gesteld wordt innovatie voor bedrijven steeds belangrijker. Om Zeeuwse ondernemers in staat te stellen deze slagen te kunnen maken, zijn er verschillende mogelijkheden voor innovatiefinanciering (waaronder een groot aantal subsidieregelingen vanuit Europa, het Rijk en Provincie Zeeland).

Het cluster Innovatiefinanciering van Impuls helpt ondernemers daarbij op weg, onder meer door het verstrekken van advies over financieringsmogelijkheden, zowel direct aan ondernemers of tijdens events zoals de door Provincie Zeeland georganiseerde Roadshows, het verstrekken van financieringen uit eigen fondsen InnoGo! en het Zeeuws Participatiefonds en via begeleiding en ondersteuning bij het aanvragen van innovatiesubsidies of financieringen vanuit andere financieringsinstrumenten.

Hieronder volgen de projecten, activiteiten en regelingen van het cluster Innovatiefinanciering in 2018, waarvan sommige doorlopen in 2019 of verder.

Eerstelijns intake

Dé loketfunctie voor financiering- en investeringsvraagstukken

Het eerstelijns intakegesprek is bedoeld voor startende en groeiende innovatieve bedrijven in Zeeland. Impuls vervult in dit kader een loketfunctie voor financierings- en investeringsvraagstukken. In 2018 hebben ongeveer 60 nieuwe (startende) ondernemers gebruik gemaakt van deze ingang om toegang te krijgen tot financieringspartijen.

Onder de Eerstelijns Intake valt het programma Zeeland Financial Matching. Daarnaast worden vanuit de Eerstelijns Intake Zeeuwse mkb-bedrijven ondersteund bij aanvragen voor innovatiesubsidies vanuit de programma’s OPZuid, MIT Zuid en CrossRoads. Ook biedt deze eerste lijn een ‘doorluik’ naar de innovatiefondsen van Impuls: InnoGo! en het Zeeuws Participatiefonds.

Aanjaagregeling Zeeland in Stroomversnelling

Looptijd: 2017 – 2019 (verlenging t/m 2020 wordt onderzocht)
Betrokken partijen: Impuls (uitvoering), de Zeeuwse mkb-ondernemers en intermediaire partijen als banken, accountants en financiële experts
Rol Impuls: uitvoering en projectmanagement
Omvang: ca. €150.000 per jaar

Economische structuurversterking van Zeeland

Zeeland wil de economie verder versterken door de concurrentiekracht te verhogen. De sterke economische sectoren in onze provincie staan daarbij centraal: havens en logistiek, industrie en maintenance, water en energie, vrijetijdseconomie, agro- en seafood en zorg. Duurzame netwerken en samenwerkingsverbanden binnen deze sectoren maken de Zeeuwse economie veerkrachtiger. Bovendien bieden ze een goede basis voor innovaties en voor het exporteren van kennis.

Het gezamenlijke doel van regio en Rijk is tot duurzame economische structuurversterking van Zeeland te komen. Dit doel is vertaald in het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling. Eén van de pijlers van een sterk en bestendig vestigingsklimaat is kennis en innovatie. Binnen Campus Zeeland werken onderwijsinstellingen, ondernemers en overheden al langere tijd samen om te zorgen voor een sterke koppeling tussen onderwijs en bedrijfsleven. Dat vergroot de innovatiekracht van Zeeland.

Eerdergenoemde Zeeuwse netwerken en samenwerkingsverbanden willen kansrijke ontwikkelingen toetsen en onderzoeken of nieuwe technologieën en maatschappelijke uitdagingen kansen bieden voor de Zeeuwse sectoren.

Dit waar mogelijk in samenwerking met andere regio’s. Doel is om nieuwe programma’s, projecten en businesscases te laten ontstaan. Haalbaarheidsstudies- en verkenningen zijn dan nodig.


Daarnaast zet Zeeland in op het mogelijk maken van icoonprojecten: demonstraties en pilots die een toonbeeld zijn van clustersamenwerking binnen de sectoren, zoals in het actieprogramma Zeeland in een Stroomversnelling zijn beschreven. Zeeland wil naar voorbeeld van omliggende regio’s extra financiële middelen inzetten om de economie te stimuleren, en zo (Europese) projectaanvragen versneld mogelijk te maken.

De subsidie vanuit Zeeland in Stroomversnelling is bedoeld voor:

  • Haalbaarheidsstudies en verkenningen (max. 50% van de subsidiabele kosten tot een max. van € 50.000 per subsidieaanvraag);
  • Demonstratieprojecten en pilots (max. 40% van de subsidiabele kosten tot een max. € 200.000 per subsidieaanvraag).

De openstelling van de regeling was van 12 maart 2018 tot en met 20 april 2018.

Zeeland Financial Matching

Looptijd: 2017 – 2019 (verlenging t/m 2020 wordt onderzocht)
Betrokken partijen: Impuls (uitvoering), de Zeeuwse mkb-ondernemers en intermediaire partijen als banken, accountants en financiële experts
Rol Impuls: uitvoering en projectmanagement
Omvang: ca. €150.000 per jaar

Grotere kans op financiering door advies specialist


Het is bewezen dat ondernemers makkelijker een financiering krijgen, als ze door een onafhankelijke adviseur intensief zijn begeleid. Met een goede weergave van de cijfers en een strategische onderbouwing worden financieringsaanvragen eerder gehonoreerd. Toch schakelen veel ondernemers geen financieel specialist in, vanwege de hoge kosten. Zeeland Financial Matching (Zeeland FM) verbindt innovatieve ondernemers die financiering nodig hebben, aan financieringsexperts. Zij helpen de ondernemers met het opstellen van een businessplan én vergroten met hun expertise de kans dat de financieringsbehoefte van de ondernemer wordt ingevuld. Tegelijkertijd krijgt de ondernemer een deel van deze kosten voor de financieringsexpert gesubsidieerd, via een voucher (max. €2.500).


Zeeuws Participatiefonds

Looptijd: geen einddatum
Betrokken partijen: Provincie Zeeland, Ministerie van EZK, ABN AMRO Participaties, De Zeeuwse Verzekeringen, ZLM Verzekeringen en Investeringsfonds Zeeland B.V. Deze laatste vier partijen zijn de aandeelhouders van het fonds. Provincie Zeeland en het Ministerie van EZK zijn in 2018 aandeelhouder geworden van Investeringsfonds Zeeland B.V.
Rol Impuls: fondsmanagement, administratie van het fonds, uitvoerend bestuurder (namens Provincie Zeeland). Verder: nauwe betrokkenheid bij gesprekken met Ministerie van EZK over deelname in het Zeeuws Participatiefonds.
Omvang: ca. € 10 miljoen, eind 2018. Groeit naar verwachting in 2019 verder, door verwachte kapitaalinjecties van bestaande aandeelhouders.

Investering van risicodragend kapitaal


Het Zeeuws Participatiefonds (ZPF) investeert risicodragend kapitaal in innovatieve en groeiende mkb-bedrijven met een substantiële impact op de Zeeuwse economie en werkgelegenheid. Aandeelhouders van dit fonds zijn ABN AMRO Participaties, De Zeeuwse Verzekeringen, ZLM Verzekeringen en Investeringsfonds Zeeland B.V. (Provincie Zeeland en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat zijn in 2018 aandeelhouder geworden in Investeringsfonds Zeeland B.V.).

InnoGo!

Looptijd: 2017-2019 (Provincie Zeeland heeft intentie uitgesproken voor verlenging tot 2023. Dit is nog niet formeel).
Betrokken partijen: het Zeeuwse bedrijfsleven. Commissieleden zijn: mkb-ondernemers of vertegenwoordigers van Zeeuwse mkb- ondernemingen, Stichting ZIGZAG, het Zeeuws Participatiefonds, HZ University of Applied Sciences en diverse overheden.
Rol Impuls: ontwikkelaar, projectcoördinatie, begeleiding starters, projectadministratie, bieden van netwerk en rapportage naar financiers.
Omvang: ca. € 2.300.00 (2017-2020), onder voorbehoud van definitieve jaarcijfers.

De schakel voor innovatie

IInnoGo! is een krachtig programma voor innovatieve start-ups en mkb-ers in Zeeland. De doelstelling van InnoGo! is om een schakel te zijn voor innovatieve, winstgevende ondernemingen die werkgelegenheid creëren in de regio. Voor de ondernemer is het netwerk, de coaching en de begeleiding binnen dit programma de grootste toegevoegde waarde, naast de financiering.

Het programma loopt sinds 2009 en heeft inmiddels bekendheid gekregen in de regio. Sinds 2017 is het bedrag dat een ondernemer kan lenen bij InnoGo! opgehoogd van € 50.000 naar € 100.000 voor zogenoemde ‘high potentials’. Er is vanuit de markt duidelijk behoefte aan deze hogere lening optie.

Dockwize

Looptijd project: 2015-2020
Betrokken partijen: AMELS, DAMEN, DELTA, De Ondernemer, Edisonpark, Habitat projectontwikkeling, Team Industrial Services, UWV, HZ University of Applied Sciences, Scalda, University College Roosevelt, RPCZ, ABAB accountants, DRV accountants, Illuxtron, Lumen, Meijling & Sarneel, Multi, OceanWide Expeditions, Humares, L’Escaut Woonservice, Orionis Walcheren, TWZ, Rabobank Walcheren/ Noord-Beveland, Gemeente Vlissingen, Stichting ZIGZAG, Impuls en Provincie Zeeland
Rol Impuls: strategisch projectpartner, vertegenwoordiging bestuur en financiële administratie
Subsidieverstrekker(s): Provincie Zeeland, gemeente Vlissingen en bovengenoemde partijen
Omvang: een begroting van ruim € 1.000.000 in 2018

Stichting Kenniswerf Zeeland/Dok 41 wordt Dockwize


Op 1 juni 2018 heeft de Stichting Kenniswerf Zeeland/Dok41 een nieuwe naam gekregen. Sindsdien opereert de stichting onder de naam Dockwize. Onveranderd blijft de inzet voor innovatie in Zeelan
d.
Dockwize werkt met een kernteam van circa 10 medewerkers en heeft in 2018 een pool van minimaal 25 aangesloten experts ingezet om te komen tot de behaalde resultaten. De stichting heeft bedrijfsunits aan de Edisonweg en de Voltaweg, waarvoor een bezetting van ca. 85% (gemiddeld over het jaar) is gerealiseerd. In 2018 zijn 8 bedrijven uitgestroomd en hebben 10 startups zich gevestigd. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2017. Verder zijn en worden bij Dockwize tal van evenementen georganiseerd. Door de stichting zelf, maar ook steeds vaker door derden. Een mooi voorbeeld is de Kenniswerklunch, waarbij 80 ondernemers uit de regio elkaar wekelijks op dinsdag treffen. Medio 2018 is “Dockwize” geïntroduceerd als merknaam. Onder deze ‘paraplu’ vallen ook diensten vanuit andere organisaties, met name het Kenniscentrum Ondernemen & Innoveren (KCOI) van de HZ, de Smart Services Boulevard (SSB) van de HZ en het cluster Innovatiefinanciering van Impuls
.

Innovatiesubsidies

Impuls heeft een belangrijke rol in het stimuleren van innovatie binnen het Zeeuwse bedrijfsleven door gebruik te maken van de kansen die de innovatiesubsidies OPZuid, MITZuid en CrossRoads (Interreg) voor het mkb met zich mee brengt.

OPZuid

Looptijd: 2014-2020
Betrokken partijen: Provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, de regionale ontwikkelingsmaatschappijen Impuls, BOM, LIOF en Stimulus.
Rol Impuls: ondernemers wijzen op de mogelijkheden van OPZuid; begeleiding en ondersteuning bij aanvragen
Omvang: € 6.108.618 voor openstelling van de regeling ‘’Valorisatievermogen voor het mkb’’ (1B2)

Investeren in slimme, duurzame en inclusieve groei en werkgelegenheid


De regio Zuid-Nederland wil investeren in slimme, duurzame en inclusieve groei en werkgelegenheid. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) maakt dit mogelijk via de subsidieregeling OPZuid. Onder OPZuid valt (onder andere) de regeling “Valorisatievermogen voor het mkb” [1B2], gericht op het versterken van het valorisatievermogen van het mkb. (Valorisatievermogen houdt in het omzetten van bestaande en nieuwe kennis en kunde naar nieuwe producten, processen of diensten.) Op deze manier wordt via OPZuid een bijdrage geleverd aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en aan het versterken van internationale en nationale economische topsectoren.

In 2018 was er voor de Valorisatieregeling (1B2) een totaal budget beschikbaar van € 6.108.618. De maximale beschikbare subsidie per aanvraag:
  • 25% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 250.000;
  • 35% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 750.000, in het geval de subsidie wordt aangevraagd door een samenwerkingsverband.

MIT Zuid

Looptijd: 2018
Betrokken partijen: Ministerie van EZK, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, de regionale ontwikkelingsmaatschappijen Impuls, BOM, LIOF en Stimulus.
Rol Impuls: ondernemers wijzen op mogelijkheden MIT Zuid, begeleiding en ondersteuning bij subsidieaanvragen
Omvang: ca. 10 mln

Innovatie bij mkb-ondernemers


De subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Nederland (MIT Zuid) is speciaal ontwikkeld om innovatie bij mkb-ondernemers uit Zeeland, Noord-Brabant en Limburg te stimuleren. MIT Zuid richt zich op bedrijven in de volgende sectoren: High TechSystems & Materialen (inclusief ICT en Solar), Chemie & Biobased, Agrofood, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Logistiek en Life Sciences & Health.

Mkb’ers in Zuid-Nederland die willen innoveren, kunnen binnen MIT Zuid subsidieaanvragen indienen voor:
  • het uitvoeren van een haalbaarheidsproject, met een subsidieplafond van € 3.139.200;
  • het uitvoeren van een R&D (Research & Development) samenwerkingsproject op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, met een subsidieplafond van € 7.324.800.

De regeling voor haalbaarheidsprojecten ging open op 17 april 2018 09:00 uur en was na één dag al overvraagd. De regeling voor R&D samenwerking opende op 2 juli 2018 9:00 uur en sloot op 6 september 2018 17:00 uur, deze regeling sloot op basis van tendering.

CrossRoads2

Looptijd: 2016-2020
Betrokken partijen: Vlaanderen en Zuid-Nederland (Limburg, Brabant en Zeeland)
Rol Impuls: ambassadeur en adviseur in de regio Zeeland
Omvang: € 21miljoen (inclusief verlenging/in afwachting)

Grensoverschrijdende samenwerking


Het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden hebben samen een vervolg opgezet van het project CrossRoads. Doel van dit project is om bedrijven in de grensregio Vlaanderen-Nederland te helpen bij het toepassen van nieuwe technologieën. CrossRoads2 is een samenwerking tussen Vlaanderen en de Provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Het programma bestaat uit haalbaarheidsstudies en innovatieprojecten. De projecten die binnen CrossRoads2 worden gefinancierd, hebben betrekking op industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling. Innovatieprojecten moeten worden uitgevoerd binnen een samenwerkingsverband, tussen minimaal twee mkb/kmo-bedrijven, waarvan minimaal één mkb-bedrijf aan Nederlandse zijde en één kmo-bedrijf aan Vlaamse zijde. (Kmo is de Vlaamse benaming voor mkb).