Invest in Zeeland

Aantrekken van bedrijven

Het cluster Invest in Zeeland heeft als doel het aantrekken van bedrijven die een aanvulling zijn op de Zeeuwse economie, die ketens versterken én die voldoende kwaliteit en substantie hebben om een (voor de toekomst duurzame) bedrijfsvestiging te realiseren. Alle ondernomen activiteiten van het cluster zijn en waren daarop gericht. Zo is veel tijd en energie gestoken in de relatie met het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA). Dit vanwege de sterke overtuiging dat de vestiging van bedrijven uit het buitenland wezenlijk kan bijdragen aan de structuurversterking van de Zeeuwse economie. Van deze bedrijven is bijvoorbeeld bekend dat ze gemiddeld meer arbeidsplaatsen bieden dan Nederlandse bedrijven.

Als onderdeel van het Investor Relations (IR) programma werden veel bedrijven bezocht met een buitenlandse moeder. Daarnaast is een aantal Zeeuwse bedrijven bezocht in het kader van het Strategisch Accountmanagement (SA) programma. Dit heeft veel waardevolle contacten en informatie opgeleverd.

Het cluster was op meerdere (inter)nationale beurzen aanwezig en werkte ook dichter bij huis aan zichtbaarheid; door presentaties aan relevante netwerken in de regio, door intensivering van de samenwerking met onze Invest in Holland-partners en het vergroten van online en offline exposure .

Acquisitie en resultaten

Aantrekken, begeleiden en ondersteunen

Onder acquisitie wordt verstaan: het aantrekken, begeleiden en ondersteunen van bedrijven naar Zeeland. Invest in Zeeland doet dit gericht, door een proactieve inzet op sterke Zeeuwse sectoren en door de focus op België. Maar ook reactief: bedrijven die zich met een vestigingsvraagstuk bij Invest in Zeeland melden, worden geholpen met een breed aanbod aan diensten en adviezen. Invest in Zeeland zet zich in om ondernemers te ontzorgen, zodat de stap naar vestiging in Zeeland zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt.n.

Aquisitie op sectoren

De sterke Zeeuwse sectoren voor acquisitie zijn de Chemische- en Procesindustrie, Agrifood, Logistiek en Offshore Wind. De focus op Offshore Wind is een logisch gevolg van de sterke groei die deze sector in Zeeland laat zien. De spin-off van de realisatie van de windmolenparken voor de kust biedt een grote kans voor Zeeland. Niet alleen voor het havengebied, maar voor de hele regio, wanneer allerlei afgeleide bedrijvigheid zijn weg gaat vinden in Zeeland. In 2018 nam Invest in Zeeland daarom onder meer deel aan de Global Wind Energy beurs in Hamburg en het cluster droeg actief bij aan het Energy Port Zeeland platform.

Aangescherpte proposities

Om de kracht van de aanwezige sterke sectoren goed zichtbaar te maken heeft Invest in Zeeland de proposities (beschrijving van sterke punten) voor de sectoren Chemie, Agrifood, Logistiek en Offshore Wind in 2018 verder geactualiseerd. Door deze proposities te delen met de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) en Nederland Distributieland (NDL) worden deze ingebed in het nationale aanbod. Dit is een doorlopend proces en de komende jaren worden de proposities daarom continu verder aangescherpt en vernieuwd, zodat de breedte van het aanbod zichtbaar wordt en er met deelproposities gewerkt kan worden.

Reactieve acquisitie

Invest in Zeeland biedt ook ondersteuning en advies aan bedrijven die buiten de bovengenoemde ‘sterke’ sectoren vallen. In 2018 zijn ook bedrijven in landbouwwerktuigen en in de uitzendbranche begeleid: bij het realiseren van hun nieuwe vestiging of bij het behoud van hun huidige vestiging in Zeeland.


Acquisitie op landen


De keuze voor sectorale acquisitie ligt in lijn met de werkwijze van de meeste acquisitiepartners. Daarnaast heeft Invest in Zeeland aandacht voor België als geografisch donorgebied. In 2018 is verder gestart met een verkenning van Japan en Israël, om te achterhalen in hoeverre deze landen kansen bieden voor acquisitie.

België (Vlaanderen)

Na een jarenlange regio-focus op België, heeft Invest in Zeeland in 2018 onderzocht tot welke resultaten dat heeft geleid. Ook is opnieuw gekeken (herijking) naar de kansen van het land als geografisch donorgebied. Er is gebleken dat België (specifiek de regio Vlaanderen, die grenst aan Zeeland) dé regio is waar de meeste buitenlandse bedrijven in Zeeland vandaan komen. Al moet daarbij opgemerkt worden dat deze bedrijven qua omvang vaak minder groot zijn dan andere bedrijven die Invest in Zeeland begeleidt. En dat deze bedrijven met name kiezen voor een locatie in Zeeuws-Vlaanderen. Al met al boden de resultaten voldoende aanleiding om in 2018 het promotie- en acquisitiebeleid op deze regio voort te zetten. Dit gebeurt bijvoorbeeld door actieve deelname aan het Zeeland Business Crossborder Event en andere netwerken gericht op Vlaanderen. Verder is een lunch georganiseerd voor reeds in Zeeland gevestigde Belgische ondernemers. Tijdens deze lunch konden zij kennismaken met Belgische collega-ondernemers en kon tegelijkertijd achterhaald worden wat hun drijfveren waren om zich te vestigen in Zeeland. Dit werd door alle partijen als waardevol ervaren.

Japan en Israël

De keuze voor een verkenning van acquisitiekansen in Japan en Israël berust niet op toeval. Sectoren waar Japan sterk in is, zijn ook goed vertegenwoordigd in Zeeland. Voorbeelden zijn de (petro)chemie, procesindustrie, offshore windenergie, aquacultuur en e-commerce. Japan is als grote investeerder echter nog ondervertegenwoordigd in Zeeland.

Israël is het land van herkomst van een aantal bedrijven die hier al wat langer gevestigd is én van een aantal recent gevestigde bedrijven. In 2018 is, ondanks het beperkte aanbod aan nieuwe potentiële gegadigden (leads) uit de regio, een start gemaakt met het verkennen van kansen van een op Israël gerichte geografische acquisitie. Het aantal Israëlische projecten in portefeuille (leads) geeft namelijk nog steeds aanleiding te veronderstellen, dat de propositie van Zeeland goed aansluit op de Israëlische vraag.

Investor Relations (IR) en Strategisch Accountmanagement (SA)

In 2018 is wederom stevig ingezet op het voeren van accountmanagement gesprekken met de reeds gevestigde bedrijven in Zeeland. Voor het bezoeken van bedrijven met een buitenlandse “moeder” (Investor Relations) wordt structuur geboden vanuit NFIA. Verder is in 2017 begonnen met het structureel bezoeken van de grootste Nederlandse bedrijven in de provincie (Strategisch Accountmanagement). In 2018 zijn 24 bedrijven met een buitenlandse moeder (IR) bezocht. Op basis van Strategisch Accountmanagement (SA) heeft Invest in Zeeland 16 bedrijven bezocht.

Kwaliteit vs kwantiteit

Bij de acquisitie en ondersteuning van bedrijven wordt meer nadruk gelegd op de kwaliteit van investeringsprojecten dan op de kwantiteit. Dat betekent minder focus op het aantal bedrijven en aantal arbeidsplaatsen en meer op de toegevoegde waarde voor de Zeeuwse economie. Het eerder genoemde Ørsted en Demacq Recycling zijn hier goede voorbeelden van.

Behoud gevestigde bedrijven

Invest in Zeeland voert steeds vaker, en in een steeds vroeger stadium, gesprekken met bedrijven die een vestiging en/of verplaatsing buiten de provincie overwegen. Vanuit een onafhankelijke positie wordt daarin geprobeerd te bemiddelen en te adviseren. Wél moet opgemerkt worden dat de invloed van deze gesprekken soms beperkt is. Als er doorslaggevende (bedrijfseconomische) redenen zijn waarom een bedrijf wil vertrekken, dan is dat proces meestal onomkeerbaar en niet te beïnvloeden. Via het eerder genoemde accountmanagement kunnen dergelijke ontwikkelingen vroegtijdig gesignaleerd worden, zodat er gericht actie ondernomen kan worden.

Brexit

Via NFIA sluit Invest in Zeeland direct aan op de door de Rijksoverheid vastgestelde communicatie richtlijnen over de Brexit in binnen-en buitenland. Daarnaast hebben alle Invest in Holland-leden een vast contactpersoon voor Brexit-gerelateerde vragen vanuit bedrijven aangesteld, zo ook Invest in Zeeland. Hiermee heeft Invest in Zeeland een loketfunctie ingericht om Brexit-gerelateerde vragen van zowel in Zeeland gevestigde, als potentieel nieuw te vestigen bedrijven te beantwoorden en hen verder te helpen indien wenselijke en nodig.

Promotie

Voor een succesvolle acquisitie is een voortdurende promotie van Zeeland als vestigingsregio onontbeerlijk. Zeeland heeft bedrijven veel te bieden, maar dat aanbod moet wel zichtbaar worden gemaakt. Door de (inter)nationale onbekendheid van de provincie, anders dan vanwege het toeristische aanbod, komt Zeeland bij veel investeringsprojecten nog niet op de wensenlijst voor. Een forse inzet op de promotie van de regio als aantrekkelijke vestigingslocatie voor bedrijven blijft daarom noodzakelijk. In 2018 lag de focus op het ontwikkelen van content marketing (marketing met afgestemde inhoud) richting de diverse doelgroepen. Verder is voor enkele specifieke segmenten (Belgische bedrijven en reeds in Zeeland gevestigde bedrijven ten behoeve van IR en SA) onderzocht welke nieuwe marketing- en communicatieplannen moeten worden ontwikkeld.

Website Invest in Zeeland


De website www.investinzeeland.com is belangrijk voor de online zichtbaarheid van Invest in Zeeland. Na een verbetering van de website in2017 op het gebied van (onder meer) techniek, gebruikersgemak en content, is in 2018 een slag gemaakt op het gebied van vindbaarheid en bereik onder relevante doelgroepen.

Beurzen


Een belangrijk onderdeel van de promotieactiviteiten vormt het bezoeken van en deelnemen aan beurzen. Omdat uit ervaring is gebleken dat het gericht bezoeken van beurzen meer oplevert dan deelname met een eigen stand, is daar in 2018 verder op gefocust. Op beurzen kunnen de mogelijkheden van Zeeland goed in beeld worden gebracht. Beurzen zijn bovendien gelegenheden om het netwerk te ontmoeten en uit te breiden.

Netwerk

Een sterk netwerk is van levensbelang voor Invest in Zeeland. Dit netwerk is de grootste bron voor ‘leads’ (potentiële nieuwe bedrijfsvestigingen of uitbreidingen in Zeeland). Daarnaast biedt het belangrijke samenwerkingspartners bij het ondersteunen van bedrijven. En bij het zo breed mogelijk onder de aandacht brengen van de kansen die de regio Zeeland bedrijven te bieden heeft. Zo wordt de slagkracht van Invest in Zeeland vergroot. Invest in Zeeland werkt daarom voortdurend aan het opbouwen en onderhouden van haar netwerk, met daarin onder meer accountantskantoren, makelaars, aannemers, ontwikkelaars, uitzendbureaus en niet te vergeten de al in Zeeland aanwezige bedrijven, overheden en organisaties.

Veel van deze partners ontmoet Invest in Zeeland op beurzen, bij seminars en andere bijeenkomsten. Deze gelegenheden bieden tegelijkertijd een mooie kans om het netwerk verder uit te breiden en worden daarom gericht bezocht én georganiseerd.

Zeeuws netwerk

In de provincie werkt Invest in Zeeland samen met collega’s van Impuls, Provincie Zeeland, gemeenten, bedrijven en dienstverleners. Vanzelfsprekend is North Sea Port een belangrijke partner in de promotie van en acquisitie voor Zeeland.

Invest in Holland netwerk

Nationaal en internationaal zoekt Invest in Zeeland vooral afstemming met collega-ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), met Nederland Distributieland (NDL/HIDC) en het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA). Samen vormen deze het Invest in Holland-netwerk.