Logistiek en Energie

Logistiek, van groot belang voor Zeeland

Onder dit cluster van Impuls vallen Logistiek, Maintenance en Energietransitie, drie belangrijke pijlers voor de Zeeuwse economie. Sectoren die niet op zichzelf staan, maar onderling met elkaar samenhangen én elkaar versterken.

De logistieke sector is vanzelfsprekend nauw verbonden met de Zeeuwse havens en één van de grootste werkgevers in de regio. Belangrijke activiteiten binnen deze sector zijn de chemische industrie, de verwerking en opslag van agrofood-producten en alle nieuwe ontwikkelingen rondom offshore wind, met de kansen die dit biedt voor regionale toeleveringsbedrijven.

Vanwege dit brede belang van de logistieke sector, worden de verschillende activiteiten in vrijwel alle gevallen uitgevoerd via het logistiek samenwerkingsverband Zeeland Connect. Impuls is daarvan penvoerder. De andere partners binnen Zeeland Connect zijn North Sea Port, HZ University of Applied Sciences en de Provincie Zeeland. Verder hebben drie bedrijven zitting in de stuurgroep van Zeeland Connect, in wisselende samenstelling. In 2018 zijn dit Kloosterboer, Kotra Logistics en Wielemaker Transport. Daarnaast is een groeiend aantal bedrijven betrokken bij de uitvoering van de verschillende projecten van Zeeland Connect.

De aan Maintenance gerelateerde activiteiten worden vooral ingevuld via een bijdrage aan het Kennis en Innovatiecentrum Maintenance Procesindustrie (KIC/MPi).

In verband met nationale en internationale klimaatdoelen (o.a. sterke inzet op reductie van CO2), worden aan energie gerelateerde vraagstukken steeds belangrijker. Voorbeelden zijn de energietransitie binnen het weg- en scheepvaartverkeer en de logistieke uitdagingen rondom offshore wind. Door deze ‘verschoven’ focus gaat het cluster Logistiek, Maintenance en Energietransitie voortaan verder als cluster Logistiek en Energie.

Hieronder volgt een opsomming van de projecten en activiteiten van het cluster Logistiek, Maintenance en Energietransitie in 2018, waarvan een deel doorloopt in 2019 of verder.Zeeland Connect

Looptijd: 2018
Betrokken partijen: HZ University of Applied Sciences, North Sea Port, Provincie Zeeland, Kloosterboer, Verbrugge, Wielemaker, Kotra Logistics, Topsector Logistiek en diverse andere bedrijven en kennisinstellingen
Rol Impuls: penvoerder en initiatiefnemer van logistieke visie i.s.m. HZ
Subsidieverstrekkers: koepel publiek-privaat gefinancierd door strategische partners
Omvang: € 150.000

Logistieke visie Zeeland Connect


Het logistiek samenwerkingsverband Zeeland Connect versterkt de logistieke sector in Zeeland, door het delen van kennis, door (werken aan) bewustwording van een snel veranderende logistiek en door het aanjagen en uitvoeren van projecten.

Synchromodaal Netwerk

Looptijd: 2016 – 2020
Betrokken partijen: Zeeland Connect en ruim 30 verladers en vervoerders
Rol Impuls: ontwikkelaar, aanjager en uitvoerder
Subsidieverstrekkers: Topsector Logistiek
Omvang: € 120.000 per jaar

Meerjarig synchromodaal programma


Synchromodaliteit draait om het duurzaam en optimaal inzetten van verschillende vormen van transport binnen een netwerk van vervoerders, op een manier dat de verlader een integrale oplossing krijgt aangeboden voor zijn (achterland)vervoer. Doel van het project Synchromodaal Netwerk is het realiseren van modal-shift (hier een shift van weg naar binnenvaart en spoor) via een meerjarig synchromodaal programma van de Topsector Logistiek. Daarnaast wordt binnen dit programma gewerkt aan efficiëntere uitvoering van goederentransport door het bundelen van lading.

Central Gate

Looptijd: 2018 – 2022
Betrokken partijen: North Sea Port, haven terminals en transporteurs
Rol Impuls: initiator en eerste aanvrager voor regiogelden (via Zeeland Connect)
Subsidieverstrekkers: bijdrage vanuit Zeeland Regio Envelop
Omvang: € 4 miljoen

Innovatieve aanmeld- en vervoersconcepten

Het meerjarige project Central Gate richt zich op het realiseren van innovatieve aanmeld- en vervoersconcepten, rondom een centrale entree en aanmeldlocatie in het havengebied. Dit betreft onder meer het realiseren van centrale en geautomatiseerde toegangssystemen en van een pre-gate functie, voor het veilig, snel en flexibel regelen van de doorstroom van vrachtverkeer. Verder wordt binnen dit project gewerkt aan voorzieningen voor platooning (het geautomatiseerd rijden van trucks in kleine colonnes, om zo brandstofverbruik te verminderen en de verkeersveiligheid én doorstroming op de weg te verbeteren), zero-emissie en autonoom transport.

Reefer express line

Looptijd: augustus 2017 – eind 2018
Betrokken partijen: Zeeland Connect, North Sea Port, Kloosterboer Vlissingen, Honkoop barging en een aantal deelnemende verladers
Rol Impuls: mede-ontwikkelaar en uitvoerder
Subsidieverstrekkers: De Verkeersonderneming
Omvang: € 140.000

Realisatie van modal-shift op corridor Rotterdam – Vlissingen


Het project Reefer Express Line richt zich op de realisatie van een modal-shift op de corridor Vlissingen – Rotterdam, door het mijden en terugdringen van spitsritten over de weg. Met een financiële bijdrage van De Verkeersonderneming is het aantal reefer plugs (de mogelijkheden om koelcontainers te verschepen) uitgebreid, via inzet van een bestaand binnenvaartschip. Daarnaast is een dagelijkse shuttledienst opgezet, voor snel openbaar (personen-)vervoer tussen Vlissingen en Rotterdam.

Rol Impuls

De rol van Impuls binnen het project Reefer Express Line is die van mede-ontwikkelaar.

Resultaten 2018

Het project Reefer Express Line is eind 2018 succesvol afgerond. De doelstelling van dit project, het realiseren van 35 spitsmijdingen per dag, is ruimschoots gehaald. De dienst blijft ook in 2019 operationeel. Binnenkort wordt met de betrokken partijen gesproken over een vervolgproject.

Smart Tooling

Looptijd: 2016 – begin 2019 (met half jaar verlengd)
Betrokken partijen: Kennis en Innovatiecentrum Maintenance Procesindustrie (KIC/|MPi), Universiteit Twente, Rewin, EXRobotics, ID-Tec, VTEC, Serenity, Dow Benelux, BASF e.a.
Rol Impuls: projectmanagement
Subsidieverstrekkers: Interreg Vlaanderen-Nederland
Omvang: € 3 mln. (over 3 jaar)

Veilig werken met Smart Tooling

Het project Smart Tooling richt zich op het ontwikkelen van robot- en drone-oplossingen voor onderhoudswerkzaamheden in de chemie- en procesindustrie. Deze oplossingen zijn specifiek gericht op voor de mens moeilijk toegankelijke en gevaarlijke omgevingen.

E-Mobility Park

Looptijd: 2018
Betrokken partijen: Dockwize, Kenniswerf, HZ University of Applied Sciences, Orionis, Provincie Zeeland e.v.a.
Rol Impuls: aanjager en facilitator
Subsidieverstrekkers: Provincie Zeeland en bijdrage van partners
Omvang: ca. € 100.000

Elektrische deelauto projecten

Het project E-Mobility Park heeft als doel het realiseren van elektrische deelauto-projecten met bedrijven in de regio. Na het opzetten, uitvoeren en evalueren van een pilot op de locatie van Impuls en Dockwize is het uiteindelijk de bedoeling dat op meerdere plaatsen openbaar toegankelijke E-Mobility Park faciliteiten gerealiseerd worden.

Hybride Schepen

Looptijd: 2019 – 2022
Betrokken partijen: Port of Oostende, WaterstofNet, TU Delft, Yerseke Engine Services, CTD, Vera Cruz Shipping en meer dan 50 overige partners en waarnemers (observers), o.a. North Sea Port, HZ University of Applied Sciences en Scalda.
Rol Impuls: projectpartner en initiatiefnemer van pilot Ombouw Binnenvaartschip
Subsidieverstrekkers: Interreg 2-seas
Omvang: € 16 mln. (over ruim 3 jaar), waarvan ruim € 9 mln. EFRO-subsidie

Hybride schepen

In 2018 is een subsidieaanvraag ingediend voor ingebruikname van vier hybride schepen op waterstof: twee nieuwbouw schepen en twee schepen die zullen worden omgebouwd. Verder betreft deze subsidieaanvraag (een project voor) de realisatie van (groene) waterstof infrastructuur.