Toelichting Jaarrekening 2017

Financiƫle positie

Uit het balanstotaal per 31 december 2018 valt op dat er een negatief resultaat is van 63.832 euro. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het resultaat van de deelneming van het Investeringsfonds Zeeland van 54.077 euro. Deze deelneming zal naar verwachting de komende jaren negatieve resultaten blijven laten zien vanwege de kosten van de investering. De solvabiliteit, de verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen, was ultimo 2018 73,9.

Financiƫn na 2018

Iets meer dan de helft van de inkomsten van Impuls bestaat uit incidentele projectopbrengsten. In 2017 was dit minder dan de helft. Voor een groot deel staan hier directe projectkosten tegenover, echter deze opbrengsten worden ook ingezet ter financiering van het interne personeel en de reguliere bedrijfskosten. Voor Impuls is het daarom belangrijk dat deze additionele inkomstenbron gecontinueerd blijft.


Balans per 31 december 2018

ACTIVA

PASSIVA

Winst- en verliesrekening over 2018

De balans per 31 december 2018 en de winst- en verliesrekening over 2018 zijn ontleend aan de jaarrekening 2018 van NV Economische Impuls Zeeland. Daarop is door Rijkse Accountants een goedkeurende controleverklaring afgegeven.