Vrijetijdseconomie

Samenwerken aan transitie van de vrijetijdssector

Jaarlijks bezoeken bijna tien miljoen toeristen Zeeland. 51 procent hiervan zijn Nederlanders en 49 procent komt uit het buitenland. Impuls werkt samen met partners aan een transitie van de vrijetijdssector, met als doel de concurrentiepositie van Zeeland als toeristische bestemming te versterken. Want deze economische sector is niet alleen van belang voor de toerist, maar ook voor de inwoners van Zeeland zelf. Denk bijvoorbeeld aan de werkgelegenheid die de vrijetijdseconomie met zich meebrengt. Bovendien houdt vrijetijdseconomie voorzieningen in kleine kernen in stand en daarmee de leefbaarheid; cruciaal voor het vestigingsklimaat. Impuls speelt hierbij een belangrijke rol als verbinder van partijen en aanjager van innovatie. Een belangrijke stap is het opstarten van een Toeristische Uitvoeringsalliantie (TUA). Daarmee wordt via een meerjarige aanpak, met integrale projecten, gewerkt aan innovatie in de sector. Het doel is duidelijk: toeristen moeten Zeeland blijven vinden!

Hieronder volgt een opsomming van projecten van het cluster Vrijetijdseconomie. Een deel daarvan is afgerond in 2018, een ander deel loopt door in 2019 of verder.

Digitale Bereikbaarheid Buitengebied

Looptijd: tot eind 2018
Betrokken partijen: gemeenten, Provincie Zeeland en providers
Rol Impuls: aanjager
Subsidieverstrekkers: Provincie Zeeland en Zeeuwse gemeenten

Snel internet in buitengebied


De beschikbaarheid van snel internet is een onmisbare factor voor economische en maatschappelijke ontwikkeling. Ons dagelijks leven wordt immers steeds afhankelijker van snelle internetverbindingen. Digitale ontsluiting van het buitengebied is daarom voor bewoners, bedrijven én toeristen in het buitengebied van toenemend belang.
Binnen Europa geldt nu nog de standaard van 35 mbit/s. In de toekomst wordt deze grens opgetrokken naar 100 mbit/s. De term die hiervoor gebruikt wordt is NGA (Next Generation Access). Zo’n 9000 adressen in Zeeland haalden de grens van 35 mbit/s niet. Het doel van het project “Digitale bereikbaarheid buitengebied” was dan ook het ontsluiten van de Zeeuwse buitengebieden voor snel internet ( >35 mbit/s).

Resultaten 2018

In 2018 is bereikt dat het grootste deel van de eerder genoemde 9000 adressen in de buitengebieden nu een zogenoemde draadloos vaste verbinding heeft, of dat ze daar binnenkort over kunnen beschikken. De uitrol is nog steeds in gang en dagelijks worden nog mensen aangesloten bij de drie providers die actief zijn in Zeeland.

Rol Impuls

In dit project heeft Impuls de verbindende rol gespeeld tussen providers en overheden. Impuls heeft per regio informatieavonden gefaciliteerd en werkgroepen ondersteund die zich bezighielden met vraagbundeling. Samen met de provincie Zeeland heeft Impuls de aansluitsubsidie bedacht en mogelijk gemaakt, waardoor de drempel voor veel adressen werd weggenomen en providers voldoende aansluitingen kregen om de dienstverlening te realiseren.


Innovatievouchers verblijfsrecreatie

Looptijd: 2017-2019
Betrokken partijen: ondernemers verblijfsrecreatie in de gemeenten Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland en Veere, Recron en Provincie Zeeland
Rol Impuls: verbinder, ontwikkelaar en uitvoerder
Omvang: € 75.000 gemeente Schouwen-Duiveland, € 25.000 gemeente Veere, gemeente Noord-Beveland € 10.000 (exclusief investeringen van ondenemers)

Advies van een extern expert


Ondernemers in de verblijfsrecreatie (in de gemeenten Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland en Veere) die willen innoveren, kunnen aanspraak maken op zogenoemde ‘innovatievouchers’. Met deze innovatievouchers kunnen ze externe expertise inhuren, om zo advies te krijgen over nieuwe, innovatieve stappen voor hun bedrijf. Het doel is om kwaliteitsverbetering van de verblijfsrecreatie te stimuleren en ondernemers te ondersteunen bij het zetten van stappen.

Vitaliteit Huisjesparken Bevelanden

Looptijd: 2018
Betrokken partijen: gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal
Rol Impuls: verbinder, ontwikkelaar en uitvoerder
Omvang: € 11.200

Ontwikkelperspectief huisjesparken

De Bevelandse gemeenten hebben behoefte aan meer inzicht in het (recreatieve) gebruik van huisjesparken en de vitaliteit van deze bedrijven. Hiervoor heeft Impuls samen met Kenniscentrum Kusttoerisme een verkenning uitgevoerd naar het ontwikkelperspectief van de huisjesparken.

Resultaten 2018

In 2018 heeft Impuls samen met Kenniscentrum Kusttoerisme onderzoek gedaan onder vaste gasten en een verkenning uitgevoerd naar het gebruik van de huisjesparken. Ook is een expertbijeenkomst georganiseerd en heeft observatie van parken plaatsgevonden. De verzamelde input uit deze verschillende activiteiten heeft geresulteerd in een rapport met aanbevelingen.

Rol Impuls

Impuls heeft samen met Kenniscentrum Kusttoerisme en in overleg met de betrokken gemeenten, de expertmeeting georganiseerd en het eindrapport samengesteld.

PROFIT

Looptijd: 2016-2019
Betrokken partijen: Interreg 2 Zeeën, Provincie Zeeland, gemeente Goes, gemeente Veere en gemeente Schouwen-Duiveland
Rol Impuls: verbinder, ontwikkelaar en uitvoerder
Omvang: € 221.415

Vergroten klantkennis


PROFIT (PROfessional Framework for Innovation in Tourism) is een Interreg-project, gericht op het stimuleren van innovatie bij het mkb in de toeristische en vrijetijdssector. Dit stimuleren gebeurt enerzijds via het vergroten van klantkennis, door analyse en ontsluiten van big data. Anderzijds via het aanbieden van innovatie-tools zoals masterclasses, inspiratietrips en trainingen. Behalve Zeeland doen ook de Vlaamse kust, de Franse regio Pas-de-Calais en de Engelse kustregio’s Kent en Essex mee aan het project.

Verkennen kansen iconisch fietspad over het strand

Looptijd: 2018
Betrokken partijen: VVV, Provincie Zeeland en Ro & Ad Architecten
Rol Impuls: verbinder, uitvoerder
Omvang: € 12.840

Fietsen over Zeeuwse stranden


Via dit project wordt verkend of het haalbaar is om over delen van de Zeeuwse stranden te kunnen fietsen, daarbij gebruikmakend van duurzame materialen.

Toeristennet

Looptijd: 2017- 2020
Betrokken partijen: VVV, Kenniscentrum Kusttoerisme, Provincie Zeeland
Rol Impuls: verbinder

Verbeteren van toeristische mobiliteit

Impuls neemt deel in de provinciale kerngroep Toeristische Mobiliteit. Daarin worden allerlei initiatieven op het gebied van toeristisch vervoer in Zeeland op elkaar afgestemd. In 2018 heeft Impuls marktpartijen geadviseerd, die pilots willen uitvoeren. Daarnaast heeft Impuls zich ingezet voor het verbinden van partijen die nodig zijn voor een succesvol ticketingsysteem voor vervoer in Zeeland.

Innovatie & Zeeuwse Kwaliteitskust

Looptijd: 2018-2019
Betrokken partijen: Provincie Zeeland, Recron, ondernemers verblijfsrecreatie, natuurorganisaties, Waterschap, gemeenten
Rol Impuls: verbinder, ontwikkelaar en uitvoerder
Omvang: € 15.000

Ontwikkelen businesscases Kustvisie


Het doel van het project Innovatie & Zeeuwse kwaliteitskust is het begeleiden van ondernemers in de zogenoemde aandachtsgebieden van de Zeeuwse Kustvisie. Dit om te komen tot businesscases die passen binnen de (ruimtelijke) kaders van de Kustvisie en uitgaan van ontwikkelingen die in balans zijn met natuur en landschap. Onderdeel van dit project zijn onder meer het organiseren van expertbijeenkomsten.

Verkenning Strategieën Bedrijfsbeëindiging

Looptijd: 2018
Betrokken partijen: Kenniscentrum Kusttoerisme, Provincie Zeeland, ondernemers
Rol Impuls: verbinder, ontwikkelaar en uitvoerder

Revitaliseren verblijfsrecreatie


Vanuit Provincie Zeeland is de wens geuit om te verkennen welke mogelijke strategieën er zijn voor revitalisering of beëindiging van bedrijven in de sector verblijfsrecreatie. Dit naar aanleiding van eerder uitgevoerd onderzoek naar de vitaliteit van de sector en op basis van ervaringen vanuit de innovatievouchers.

Innovatievouchers voor Dagattracties, Horeca, Watersport

Looptijd: tot 31/12/2018, verlengd naar 2019
Betrokken partijen: Provincie Zeeland, Koninklijke Horeca Nederland, HISWA, Stichting Dagattracties
Rol Impuls: faciliteren, verbinder, uitvoerder
Omvang: € 80.000 (15 vouchers)

Innovatietools voor ondernemers


In 2018 heeft Impuls verschillende innovatietools ontwikkeld en beschikbaar gesteld aan ondernemers uit de branches dagattracties, horeca, en watersport, rondom relevante thema’s als personeel, marktkennis en digitale vaardigheden. Dit op basis van ideeën die eerder waren aangedragen door de ondernemers zelf. Verder waren voor deze groep ondernemers innovatievouchers beschikbaar in 2018.

Verkenning Internet of things

Looptijd: 2018
Betrokken partijen: Provincie Zeeland, ondernemers
Rol Impuls: verkenner
Omvang: € 2.500

Verbindingen leggen

Behalve mensen, zijn ook dingen online. Bijvoorbeeld machines, horloges, auto's, de thermostaat en de koelkast. Samen vormen ze één groot 'internet of things' (het internet der dingen). Voor Zeeland is ‘internet of things’ een nog onontgonnen gebied. Impuls wil in 2018 de kansen op dit gebied verkennen voor toeristisch en mkb Zeeland, en nagaan waar en met welke partijen samenwerkingsverbanden te sluiten zijn. Naast economische kansen voor de vrijetijdssector, zijn hier mogelijk bredere toepassingsgebieden te bedenken. Waar dit kansrijk is, zullen daarom koppelingen gelegd worden met de andere business development clusters van Impuls.


Resultaten 2018

De verkenning van ‘internet of things’ is afgerond en er is een verslag van gemaakt. De eindconclusie is (in het kort) dat er zeker kansen liggen, maar dat het ondernemersveld er nog niet klaar voor is. Er moet eerst energie gestoken worden in het informeren over en concreet maken van kansen en mogelijkheden.

Circulaire Beleving

Looptijd: tot maart 2020
Betrokken partijen: Impuls, Recron, Kenniscentrum Kusttoerisme en Provincie Zeeland
Rol Impuls: verbinder, ontwikkelaar en uitvoerder
Omvang: € 586.000, waarvan € 339.000 Provincie Zeeland

Duurzame, circulaire (ver)bouw van vakantieaccommodaties


Het project Circulaire Beleving richt zich op 20 ondernemers in de verblijfsrecreatie (campings), die op hun bedrijf stappen willen zetten op het gebied van circulaire economie. Door middel van een voucher ontvangen zij een financiële bijdrage om plannen te ontwikkelen voor duurzame, circulaire (ver)bouw van vakantieaccommodaties. De campings investeren zelf ook in de realisatie van deze plannen.

Met het project Circulaire Beleving wil Impuls ondernemers in de sector die willen investeren in circulair (ver)bouwen, stimuleren en adviseren. Naast de financiële bijdrage, is er onafhankelijk advies beschikbaar. De verworven kennis en ervaring binnen de sector worden gedeeld, zodat anderen hier ook mee aan de slag kunnen. Ook worden meerdere inspiratiebijeenkomsten voor ondernemers georganiseerd, en via een website worden kennis en informatie gedeeld.

Zeeuwse winkelgebieden

Looptijd: 2018 - 2019
Betrokken partijen
: Z4 en Provincie Zeeland
Rol Impuls: verbinder, uitvoerder
Omvang: € 14.793

Nieuwe rol winkelgebieden

De retail sector verandert en om gemeenten, ondernemers en vastgoedbeheerders in staat te stellen hun winkelgebieden toekomstbestendig te maken, worden in 2018 verschillende informatiebijeenkomsten georganiseerd. Doel van deze bijeenkomsten is het overdragen van kennis en het realiseren van een vertegenwoordigend netwerk van en voor de sector. Impuls participeert daarmee in het zoeken naar de nieuwe rol van winkelgebieden.

Gastvrijheid op de Westerscheldeferry

Looptijd: 2018
Betrokken partijen
: Provincie Zeeland, WSF, VVV, Pieterman, Meetme en Nilsson
Rol Impuls: adviseur, verbinder
Omvang: € 14.632

Promotie Westerscheldeferry


Het project ‘Gastvrijheid op de Westerscheldeferry’ richt zich op het vergroten van de gastvrijheid van de veerpont. Daarbij gaat het om de gastvrijheid aan boord, maar ook in algemene zin. Doel van dit project is het vergroten van het aantal bezoekers. In 2018 wordt ingezet op het initiëren, aanjagen of verkennen van activiteiten en producten, die direct of indirect aan dit doel bijdragen..

Kennis & Innovatie Netwerk Toerisme

Looptijd: 2017-2018
Betrokken partijen: Kenniscentrum Kusttoerisme, Toeristisch Ondernemend Zeeland en ondernemers
Rol Impuls: verbinder, ontwikkelaar en uitvoerder
Omvang: € 19.075

Vergroten organisatiekracht sector


Impuls werkt samen met ondernemers aan een Kennis- en Innovatienetwerk Toerisme, om de organisatiekracht van de sector te vergroten. Dit gebeurt in het kader van Campus Zeeland, een samenwerkingsverband waarbinnen bedrijven, kennis- en onderzoeksinstellingen en overheden in Zeeland zich samen sterk maken voor een sterke koppeling tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Digitale Zeeland Experience

Looptijd: 2016 - 2020
Betrokken partijen: VVV, gemeenten, Provincie Zeeland en Kenniscentrum Kusttoerisme
Rol Impuls: verbinder

Behoefte om digitaal te kunnen communiceren


Het project Digitale Zeeland Experience (DZE) voorziet in de behoefte van gast en ondernemer om digitaal met elkaar te communiceren en producten en diensten uit te wisselen. Zo kan een kaartje voor de boot worden gekoppeld aan de toegang voor een evenement, de toegang tot een bungalow digitaal worden geregeld of is het mogelijk digitaal punten te sparen voor de parkeergarage. Door de partners van de Toeristische Uitvoeringsalliantie is een visie opgesteld voor een eigentijdse digitale infrastructuur, gericht op een optimale beleving voor de gast. Maar de infrastructuur aan de ‘achterkant’ is minstens zo belangrijk: hoe krijgen ondernemers inzicht in het gedrag van de consument en hoe kunnen ze dit vertalen naar nieuwe producten en diensten? En verder: hoe kan de digitale infrastructuur ondernemers en bezoekers meer verbinden? Impuls speelt een belangrijke rol bij het beschikbaar en bruikbaar maken van deze data en kennis voor ondernemers. Daarnaast werkt Impuls samen met VVV Zeeland aan bredere toepassingen van bestaande en nieuwe digitale tools, waaronder de Zeelandpas, Zeeland App en Zeeland website. Koppelingen met het sociaal domein en het realiseren van een inwonersvariant voor de tools hebben daarbij de aandacht.

Verkenning Ontwikkelperspectief Vraag-Aanbod Verblijfsrecreatie

Looptijd: 2018
Betrokken partijen: Kenniscentrum Kusttoerisme, Provincie Zeeland
Rol Impuls: verbinder, ontwikkelaar en uitvoerder

Toekomstbestendig ontwikkelen verblijfsrecreatie

Via het project “Verkenning Ontwikkelperspectief Vraag-Aanbod Verblijfsrecreatie” worden de mogelijkheden verkend voor het ontwikkelen van een toekomstbestendige balans in vraag en aanbod binnen de verblijfsrecreatie in Zeeland.


Resultaten 2018

In 2018 heeft Impuls gesprekken gevoerd met Provincie Zeeland en Kenniscentrum Kusttoerisme. Verder is verkend welke aanpak andere regio’s in Nederland hanteren voor het ontwikkelen van de vraag-aanbod balans in de verblijfsrecreatie (o.a. via Leisure Kansenkaart en Kadaster).


Natuurbeleving

Looptijd: continu
Betrokken partijen: Provincie Zeeland
Rol Impuls: ondersteunen ondernemersinitiatieven

Natuur en recreatie hand in hand


Naast strandbezoek is natuurbeleving een belangrijke motivatie voor toeristen om naar Zeeland te komen. In 2018 heeft Impuls meegewerkt aan de ontwikkeling van een aantal iconische locaties, waar natuur en recreatie hand in hand gaan en elkaar zelfs versterken. Het belangrijkste doel voor Impuls binnen dit project is het betrekken van ondernemers en het bedenken van verdienmodellen. Er is een verkenning geweest naar scenario’s voor (sanitaire) voorzieningen op parkeerterreinen in de gemeente Veere en mogelijk worden de uitkomsten van deze verkenning verder uitgerold naar overige kustgemeenten.

Gezond in Zeeland

Looptijd: 2017-2020
Betrokken partijen: Provincie Zeeland, Zeeuwse natuur-en buitenorganisaties, SportZeeland, Foodlab Mondia Scholengroep, De Vitale Revolutie, HZ University of Applied Sciences en VVV Zeeland.
Rol Impuls: ontwikkelaar, aanjager en uitvoerder
Omvang: € 27.872

Gebruiken van natuurlijk kwaliteiten Zeeland


Met het project ‘Gezond in Zeeland’ wil de Provincie de natuurlijke kwaliteiten van Zeeland beter benutten voor de gezondheid van mensen. Dit biedt kansen voor ondernemers, zeker nu er volop aandacht is voor een gezonde leefstijl. Zogenoemde ‘makelaars’ brengen vraag en aanbod op dit gebied bijeen, om te komen tot nieuwe producten en diensten. Een kerngroep is actief om alle initiatieven te verbinden en gezamenlijk in de markt te zetten. De vijf makelaars, gespecialiseerd in de pijlers food, vitaliteit, recreatie, bewegen en natuur, ondersteunen uiteenlopende partijen om de kansen op het gebied van gezondheid te pakken. Aan het project Gezond in Zeeland wordt op verschillende niveaus gewerkt: Europees (project SAIL), provinciaal (Gezond in Zeeland), regionaal (diverse stimuleringsprogramma’s gezondheidstoerisme) en op individueel ondernemersniveau (via makelaarsrol).

Stay Active and Independant for Longer (SAIL)

Looptijd: 2017-2019
Betrokken partijen: HZ University of Applied Sciences, GGD Zeeland, SportZeeland, gemeenten Veere en Sluis, Provincie Zeeland, ondernemers (vanuit de sectoren gezondheid, zorg & welzijn, sport & bewegen, voeding en toerisme) en inwoners en toeristen binnen de gemeenten Veere en Sluis
Rol Impuls: ontwikkelaar, aanjager en uitvoerder
Omvang: € 185.083

Actief oud worden

Het project SAIL richt zich op het stimuleren van actief oud worden en langer zelfstandig wonen. Dit door het vinden van nieuwe manieren die mensen helpen om zelfredzamer te zijn en minder afhankelijk van traditionele gezondheidsvoorzieningen en sociale zorgvoorzieningen. Via het project worden oplossingen gezocht in het combineren van de sectoren toerisme en gezondheid. Impuls helpt ondernemers bij het toepassen van de opgedane kennis en expertise, om te komen tot concrete producten en diensten. In Zeeland worden vier pilots uitgevoerd, waarvan drie onder leiding van Impuls in samenwerking met GGD Zeeland en HZ University of Applied Sciences. In deze pilots staat (onder meer) de doorontwikkeling van de badstatusplaatsen Domburg en Cadzand-Bad centraal. Binnen SAIL wordt samengewerkt met partners uit België, Frankrijk, Engeland en Nederland. De Nederlandse partners zijn HZ (lead partner), GGD Zeeland, SportZeeland en Impuls.

Resultaten 2018

Begin 2018 is per pilot een selectie gemaakt van de drie meest kansrijke ideeën, met betrekking tot de thema’s sport, bewegen, gezonde voeding en welzijn. Deze ideeën zijn uitgewerkt in businesscases. Vervolgens zijn de Zeeuwse projectpartners op zoek gegaan naar aanvullende financiering en samenwerking met marktpartijen voor het testen van de pilots. De pilots waarbij Impuls betrokken is, richten zich op gezonde voeding en leefstijl (combinatie horeca & detailhandel en ouderen (Domburg Eet Gezond)), de koppeling met evenementen (Vitaal Cadzand) en gezonde leefstijl en beweging (Vitaliteitsboulevard Cadzand in beweging).Stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme Veere

Looptijd: 2016-2018
Betrokken partijen: Gemeente Veere, Kenniscentrum Kusttoerisme en ondernemers uit gezondheid/ zorg/welzijn, sport & bewegen, voeding en toerisme
Rol Impuls: ontwikkelaar en aanjager
Omvang: € 15.991,56, waarvan € 9.929,40 voor Impuls.

Integrale ontwikkeling gezondheidstoerisme


Gemeente Veere wil kansen stimuleren voor de integrale ontwikkeling van gezondheidstoerisme. Impuls en Kenniscentrum Kusttoerisme hebben hiervoor een programma ontwikkeld voor de periode 2016-2018 gebaseerd op 3 programmalijnen:
1) kansrijke voorbeeldprojecten
2) onderzoek en verkenningen
3) faciliterende rol gemeente.

Impuls begeleidt daarbij de voorbeeldprojecten.

Stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme Bevelanden

Looptijd: 2018-2020
Betrokken partijen: Gemeenten Noord-Beveland, Borsele, Goes, Kapelle en Reimerswaal, Kenniscentrum Kusttoerisme en ondernemers uit gezondheid/ zorg/welzijn, sport & bewegen, voeding en toerisme
Rol Impuls: Ontwikkelaar en aanjager
Omvang: € 25.000,- waarvan € 15.500 voor Impuls.

Kansrijke crossovers


De Bevelandse gemeenten zetten in op de kansrijke crossover tussen toerisme en gezondheidseconomie, namelijk gezondheidstoerisme. De focus ligt op het versterken van deze markten en het faciliteren van (toekomstige) ondernemers. Impuls en Kenniscentrum Kusttoerisme hebben hiervoor een programma ontwikkeld voor de periode 2018-2020 gebaseerd op 3 programmalijnen:
1) kansrijke voorbeeldprojecten
2) onderzoek en verkenningen
3) faciliterende rol gemeenten.

Stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme Sluis

Looptijd: 2019-2024
Betrokken partijen: Gemeente Sluis, Kenniscentrum Kusttoerisme en ondernemers uit gezondheid/ zorg/welzijn, sport & bewegen, voeding en toerisme
Rol Impuls: ontwikkelaar, aanjager en uitvoerder
Omvang: € 15.861,45,- waarvan € 7.930,73,- voor Impuls.

Cross-sectorale productontwikkeling


De gemeente Sluis wil inzetten op economische structuurversterking door cross-sectorale productontwikkeling. Eén van de kansrijke combinaties is gezondheidstoerisme (wellness, vitaliteit en voeding zijn onderdeel van gezondheidstoerisme)... Impuls en Kenniscentrum Kusttoerisme hebben hiervoor een programma ontwikkeld voor de periode 2019-2024 gebaseerd op 3 programmalijnen:

1) kansrijke voorbeeldprojecten
2) onderzoek en verkenningen
3) faciliterende rol gemeenten, welke in februari 2019 wordt opgeleverd.

Toeristisch Ondernemend Zeeland (TOZ)

Looptijd: continu
Betrokken partijen: VVV, Kenniscentrum Kusttoerisme, Recron, Vekabo, Hiswa, Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en VNO-NCW Brabant Zeeland
Rol Impuls: aanjager, adviseur, secretariaat

Eén standpunt namens betrokken partijen

Toeristisch Ondernemend Zeeland (TOZ) is hét ondernemersaanspreekpunt voor de Provincie Zeeland en andere overheden. Namens de betrokken partijen formuleert TOZ gezamenlijke strategieën en standpunten op onderwerpen. TOZ wordt in toenemende mate betrokken bij de totstandkoming van beleid, bijvoorbeeld op het gebied van de Kustvisie Zeeland, de energietransitie, promotie, arbeidsmarkt, etc.

Toeristische Uitvoeringsalliantie (TUA)

Samen met VVV Zeeland en Kenniscentrum Kusttoerisme werkt Impuls sinds 2014 samen in de vorm van een netwerkorganisatie: de Toeristische Uitvoeringsalliantie (TUA). Jaarlijks stelt TUA een strategische uitvoeringsprogramma vast, in overleg met de toeristische sector en overheden. In 2018 werden de volgende projecten gezamenlijk uitgevoerd:

  • Toeristennet
  • Natuurbeleving
  • Beleving Westerschelde Ferry
  • Fietsen op het strand
  • PROFIT
  • SAIL
  • Digitale Zeeland Experience
  • Kennis- en Innovatienetwerk Toerisme
  • Gezond in Zeeland
  • Stimuleringsprogramma’s Veere, Bevelanden, Sluis

Overige projecten en activiteiten

Impuls voert het secretariaat voor Toeristisch Ondernemend Zeeland (TOZeeland), participeert in de coördinatiegroep Bevelanden, Platform Economie en Toerisme Noord-Beveland en de Recreatieve Denktank Schouwen-Duiveland. Daarnaast draagt Impuls bij aan de regio coördinator in Borsele.