Innovatiefinanciering

Innovatie van steeds groter belang

Met veranderende markten, nationaal en internationaal, en veranderende eisen die aan producten en productieprocessen worden gesteld, bijvoorbeeld ten aanzien van CO2-reductie, wordt innovatie voor bedrijven steeds belangrijker. Om Zeeuwse ondernemers in staat te stellen deze slagen te kunnen maken, zijn er verschillende mogelijkheden voor innovatiefinanciering (waaronder een groot aantal subsidieregelingen vanuit Europa, het Rijk en Provincie Zeeland). Het cluster Innovatiefinanciering van Impuls helpt ondernemers daarbij op weg, onder meer door het verstrekken van advies (over financieringsmogelijkheden), het verstrekken van subsidies uit eigen fondsen en via begeleiding en ondersteuning bij het aanvragen van subsidies vanuit andere fondsen. Daarnaast voert Impuls het bestuur, het management en de administratie van Investeringsfonds Zeeland B.V.. Aandeelhouders van deze entiteit zijn de Provincie Zeeland, de Staat der Nederlanden en Impuls. Vanuit Investeringsfonds Zeeland B.V. worden de investeringsactiviteiten van Impuls georganiseerd. Het project InnoGo! wordt vanuit Investeringsfonds Zeeland B.V. uitgevoerd. Daarnaast is Investeringsfonds Zeeland B.V. aandeelhouder van het Zeeuws Investeringsfonds en het Zeeuws Participatiefonds 1-3. In 2020 zal het Fonds Verblijfsrecreatie Zeeland opgericht als dochterondermaatschappij van Investeringsfonds Zeeland B.V. De bestuurder van Investeringsfonds Zeeland B.V. heeft de rol als aandeelhoudersvertegenwoordiger van Investeringsfonds Zeeland B.V. in de aandeelhoudersvergaderingen van het Zeeuws Investeringsfonds B.V.. Hieronder volgen de projecten, activiteiten en regelingen van het cluster Innovatiefinanciering in 2019, waarvan sommige doorlopen in 2020 of verder.

Eerstelijnsopvang Investeren

Dé loketfunctie voor financiering- en investeringsvraagstukken

Vanuit het netwerk of via de website komen ondernemers in contact met het cluster Innovatiefinanciering. Tijdens de eerstelijns gesprekken worden de mogelijkheden onderzocht om aan te haken bij de eigen projecten en fondsen van het cluster, zoals Zeeland Financial Matching, InnoGo! , het Zeeuws Participatiefonds, de Financieringstafel of het Fonds Verblijfsrecreatie. Daarnaast worden vanuit deze rol Zeeuwse mkb-bedrijven ondersteund bij aanvragen voor innovatiesubsidies vanuit de programma’s Zeeland in Stroomversnelling , OPZuid, MIT Zuid en CrossRoads.

Zeeland in Stroomversnelling

Looptijd: doorlopend programma tot 2021 Betrokken partijen: Provincie Zeeland, Zeeuwse mkb- ondernemers, kennis-en innovatienetwerken, kennisinstellingen en subsidie-adviseurs. Rol Impuls: ondersteuning en begeleiding bij de subsidieaanvragen. Omvang: Haalbaarheidsonderzoeken: totaal beschikbare subsidie in 2019 € 400.000,- (maximaal € 50.000,- per project); Demonstratieprojecten: totaal beschikbare subsidie in 2019 € 1.600.000,- (maximaal € 200.000,- per project); Human Capital Agenda: totaal beschikbare subsidie € 500.000,- (maximaal € 50.000,- per project).

Subsidie voor projecten die de economie versterken

Voor projecten die de structuur versterken van de Zeeuwse economie (door een bijdrage te leveren aan de realisatie van de strategische agenda’s van de Zeeuwse sectoren) kan subsidie aangevraagd worden via de aanjaagregeling Zeeland in Stroomversnelling. Subsidie kan alleen worden aangevraagd door een consortium (een netwerk/samenwerkingsverband bestaande uit minimaal drie partijen, waaronder ten minste één onderneming en één kennispartner), werkzaam binnen één of meer van de volgende Zeeuwse sectoren: Havens en Logistiek; Industrie en Maintenance; Water en energie; Vrijetijdseconomie; Agrofood en Seafood; Zorg

Zeeland Financial Matching

Looptijd: 2017-2020 Betrokken partijen: Zeeuwse mkb-ondernemers en intermediaire partijen als banken, accountants en financiële experts. Rol Impuls: Impuls verzorgt de uitvoering van de regeling en het projectmanagement. Omvang: ca. €150.000,- per jaar.

Het verbinden van ondernemers aan experts

Zeeland Financial Matching verbindt innovatieve ondernemers met een financieringsbehoefte aan financieringsexperts. Deze experts helpen de ondernemers met het opstellen van een businessplan of subsidieaanvraag én vergroten met hun expertise de kans om de financieringsbehoefte van de ondernemer ingevuld te krijgen. Bovendien wordt met behulp van een voucher een deel van de kosten voor het inhuren van de expert gesubsidieerd aan de ondernemer. Het maximum van de voucher is € 2.500 bij financieringsaanvragen tot € 750.000. Bij financieringsaanvragen hoger dan € 750.000 is de maximale voucherbijdrage € 5.000.


Zeeuws Participatiefonds

Looptijd: geen einddatum Betrokken partijen: Ministerie van EZK, ABN Amro Participaties, De Zeeuwse Verzekeringen, ZLM Verzekeringen en Investeringsfonds Zeeland B.V. Rol Impuls: Impuls verzorgt het fondsmanagement, de administratie van het fonds en levert de uitvoerend bestuurder. Ook is Impuls nauw betrokken bij de gesprekken die worden gevoerd met EZK over deelname in het ZPF. Omvang: de totale fondsomvang is momenteel ruim € 10 miljoen en zal de komende jaren verder groeien naar € 13,5 miljoen door verwachte kapitaalinjecties van aandeelhouders.

Risicodragend kapitaal voor innovatieve bedrijven

Het Zeeuws Participatiefonds (ZPF) investeert risicodragend kapitaal in innovatieve en groeiende mkb-bedrijven met een substantiële impact op de Zeeuwse economie en werkgelegenheid.

InnoGo!

Looptijd: start InnoGo! in 2009; nieuwe projectperiode 2020-2023. Betrokken partijen: het bedrijfsleven. De commissieleden zijn mkb-ondernemers of vertegenwoordigers van Zeeuwse mkb-bedrijven. Verder wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met Dockwize als incubator en facilitator van opleidingsprogramma’s rondom ondernemerschap. Ook zijn er contacten met kennisinstelling HZ University of Applied Sciences, gemeenten en Provincie Zeeland. Rol Impuls: ontwikkelaar, projectcoördinatie- en uitvoering, begeleiding ondernemers, projectadministratie en bieden van netwerk. Omvang: totaal uitgezet bedrag: ca. € 2.690.000,-; uitgezet bedrag in afgelopen projectperiode 2017-2020: € 1.130.000,-.

De schakel voor innovatie

InnoGo! is een krachtig programma voor innovatieve startups en mkb’ers in Zeeland. De doelstelling is een schakel te zijn voor innovatieve, winstgevende ondernemingen die werkgelegenheid creëren in de regio. Voor de ondernemer is het netwerk, de coaching en begeleiding de grootste toegevoegde waarde, naast de financiering. Sinds 2017 is het bedrag dat een ondernemer kan lenen bij InnoGo!, opgehoogd van € 50.000 naar € 100.000 voor zogenoemde ‘high potentials’. Er is vanuit de markt duidelijk behoefte aan deze hogere lening optie.

Dockwize

Looptijd project: 2015-2020 Betrokken partijen: Adriaanse & Van der Weel, AMELS, Colsen, DAMEN, DELTA, De Ondernemer, Edisonpark, Habitat Projectontwikkeling, Team Industrial Services, UWV, HZ University of Applied Sciences, Scalda, University College Roosevelt, RPCZ, ABAB accountants, DRV accountants, Illuxtron, Lumen, Lumileds, Multi, OceanWide Expeditions, Humares, L’Escaut Woonservice, Orionis Walcheren, TWZ, Rabobank Walcheren/ Noord-Beveland, Gemeente Vlissingen, Sauer & Oonk, Stichting ZIGZAG, Zeeuwind, Impuls en Provincie Zeeland Rol Impuls: strategisch projectpartner, vertegenwoordiging bestuur en financiële administratie. Subsidieverstrekker(s): Provincie Zeeland, gemeente Vlissingen en bovengenoemde partijen. Omvang: een begroting van ca. €1.000.000,- in 2019.

De Zeeuwse incubator

Dockwize is dé Zeeuwse incubator, die startups huisvest, events organiseert, een community met innovatieve ondernemers onderhoudt en innovatief ondernemerschap aanjaagt met diverse opleidingsprogramma’s. Dockwize werkt met een kernteam van 10 medewerkers en een pool van circa 30 aangesloten experts.

Innovatiesubsidies

Impuls heeft een belangrijke rol in het stimuleren van innovatie binnen het Zeeuwse bedrijfsleven door gebruik te maken van de kansen die de innovatiesubsidies OPZuid, MITZuid en CrossRoads (Interreg) voor het mkb met zich mee brengt.

OPZuid

Looptijd: 2014-2020 Betrokken partijen: Provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, de regionale ontwikkelingsmaatschappijen BOM, LIOF en Stimulus. Rol Impuls: ondernemers wijzen op de mogelijkheden van OPZuid; begeleiding en ondersteuning bij aanvragen. Omvang: € 23.000.000,- voor de regio Zuid, voor openstelling van de regelingen: “Versterking innovatiesysteem” (1B1), thema’s: Logistiek, Maintenance en Biobased; “Koolstofarme economie” (4F), thema: Bevordering duurzame energie. Het maximale subsidiebedrag per project bedroeg € 1.000.000,- voor 1B1 en € 1.500.000,- voor 4F.

Subsidie voor innovatiebevordering en duurzame energie

Het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Zuid-Nederland (OPZuid) is een Europees subsidieprogramma voor de provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant. Speerpunten zijn innovatiebevordering en de overgang naar een koolstofarme economie. Het programma is met name gericht op het innovatieve mkb en op het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. Doel van het 1B1-programma is het versterken en verbreden van het Zuid-Nederlandse innovatiesysteem via crossovers vanuit Logistiek, Maintenance en Biobased met andere nationale en internationale topsectoren. Met de openstelling van de regeling 4F worden innovaties gestimuleerd die bijdragen aan duurzame energieproductie, energie-efficiëntie en -besparing met een focus op de gebouwde omgeving.

MIT Zuid

Looptijd: 2019 Betrokken partijen: Ministerie van EZK, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, de regionale ontwikkelingsmaatschappijen Impuls, BOM, LIOF en Stimulus. Rol Impuls: ondernemers wijzen op de mogelijkheden van MIT Zuid, begeleiding en ondersteuning bij subsidieaanvragen. Omvang: € 10.400.000,-

Innovatie bij mkb-ondernemers

De subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Nederland (MIT Zuid) is speciaal ontwikkeld om innovatie bij mkb-ondernemers uit Zeeland, Noord-Brabant en Limburg te stimuleren. MIT Zuid richt zich op bedrijven in de volgende sectoren: High TechSystems & Materialen (inclusief ICT en Solar), Chemie & Biobased, Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Logistiek en Life Sciences & Health. Mkb-ers in Zuid-Nederland die willen innoveren, kunnen binnen MIT Zuid subsidieaanvragen indienen voor: • Het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie, met een subsidieplafond van 3,1 miljoen euro; • Het uitvoeren van een R&D (Research & Development) samenwerkingsproject op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, met een subsidieplafond van 7,3 miljoen euro. De regeling voor haalbaarheidsstudies ging open op 9 april 2019 en was direct overvraagd. De regeling voor R&D opende op 11 juni 2019 en sloot op 10 september 2019. Deze regeling sloot op basis van aanbesteding. De subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Nederland (MIT Zuid) is speciaal ontwikkeld om innovatie bij mkb-ondernemers uit Zeeland, Noord-Brabant en Limburg te stimuleren. MIT Zuid richt zich op bedrijven in de volgende sectoren: High TechSystems & Materialen (inclusief ICT en Solar), Chemie & Biobased, Agrofood, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Logistiek en Life Sciences & Health. Mkb’ers in Zuid-Nederland die willen innoveren, kunnen binnen MIT Zuid subsidieaanvragen indienen voor:

  • het uitvoeren van een haalbaarheidsproject, met een subsidieplafond van € 3.139.200;
  • het uitvoeren van een R&D (Research & Development) samenwerkingsproject op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, met een subsidieplafond van € 7.324.800.

De regeling voor haalbaarheidsprojecten ging open op 17 april 2018 09:00 uur en was na één dag al overvraagd. De regeling voor R&D samenwerking opende op 2 juli 2018 9:00 uur en sloot op 6 september 2018 17:00 uur, deze regeling sloot op basis van tendering.

CrossRoads2

Looptijd: 2016-2020 Betrokken partijen: Vlaanderen en Zuid-Nederland (Limburg, Brabant en Zeeland). Rol Impuls: ambassadeur en adviseur in de regio Zeeland. Omvang: (inclusief verlenging): € 8.700.000,- EFRO subsidie voor bedrijven zuid-NL & Vlaanderen, €155.000,- subsidie Impuls

Grensoverschrijdende samenwerking


Het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden hebben samen een vervolg opgezet van het project CrossRoads. Doel van dit project is om bedrijven in de grensregio Vlaanderen-Nederland te helpen bij het toepassen van nieuwe technologieën. CrossRoads2 is een samenwerking tussen Vlaanderen en de Provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Het programma bestaat uit haalbaarheidsstudies en innovatieprojecten. De projecten die binnen CrossRoads2 worden gefinancierd, hebben betrekking op industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling. Innovatieprojecten moeten worden uitgevoerd binnen een samenwerkingsverband, tussen minimaal twee mkb/kmo-bedrijven, waarvan minimaal één mkb-bedrijf aan Nederlandse zijde en één kmo-bedrijf aan Vlaamse zijde. (Kmo is de Vlaamse benaming voor mkb).