Invest in Zeeland

Aantrekken van bedrijven

Het cluster Invest in Zeeland heeft als doel het aantrekken van bedrijven die een aanvulling zijn op de Zeeuwse economie, die ketens versterken én die voldoende kwaliteit en substantie hebben om een (voor de toekomst duurzame) bedrijfsvestiging te realiseren. Alle ondernomen activiteiten van het cluster zijn daarop gericht. Zo onderhouden wij vanzelfsprekend onze relatie met het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), voor de gezamenlijke acquisitie en ondersteuning van buitenlandse bedrijven. Buitenlandse bedrijven dragen wezenlijk bij aan de structuurversterking van de Zeeuwse economie, bijvoorbeeld omdat zij gemiddeld meer arbeidsplaatsen bieden dan Nederlandse bedrijven. Daarnaast is veel tijd en energie gestoken in de samenwerking met de haven North Sea Port om commerciële kansen zo optimaal mogelijk te benutten. Om de reeds in Zeeland gevestigde bedrijven te ondersteunen - en om informatie op te halen over (onder meer) het vestigingsklimaat - zijn deze bedrijven gestructureerd bezocht. Dit betreft de IR (Investor Relations) bedrijven met een buitenlandse moederorganisatie. Elk jaar wordt een selectie gemaakt van zo'n 70 IR bedrijven die in Zeeland gevestigd zijn, met als doelstelling eens in de twee a drie jaar 25 bedrijven te bezoeken. Verder was Invest in Zeeland aanwezig op meerdere (inter)nationale beurzen en congressen. Maar ook dichter bij huis is hard gewerkt aan zichtbaarheid; door presentaties aan relevante netwerken in de regio, door intensivering van de samenwerking met de Invest in Holland-partners en via het vergroten van online en offline exposure (door middel van marketing-inspanningen).

Acquisitie en resultaten

Proactieve inzet

Onder de noemer acquisitie worden bedrijven aangetrokken, begeleid en ondersteund bij hun komst naar en vestiging in Zeeland. Invest in Zeeland doet dit gericht, door een proactieve inzet op sterke Zeeuwse sectoren en een focus op België. Maar ook reactief: bedrijven die zich met een vestigingsvraagstuk bij Invest in Zeeland melden, worden geholpen met een breed aanbod aan diensten om de stap naar vestiging of uitbreiding in Zeeland zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Aquisitie op sectoren

Voor de begeleiding van bedrijven hanteert Invest in Zeeland criteria, zoals een minimum van 5 arbeidsplaatsen. Daarnaast wordt gekeken naar de kwaliteit, haalbaarheid en de voor Zeeland toegevoegde waarde van de investering. Op deze manier leidt de inzet van Invest in Zeeland tot een optimaal rendement.

Aangescherpte proposities

Om de kracht van de aanwezige sterke sectoren goed zichtbaar te maken, heeft Invest in Zeeland de proposities voor de sectoren Chemie, Agrifood, Logistiek en Offshore Wind in 2019 verder geactualiseerd en verfijnd. Zo wordt potentiële investeerders duidelijk gemaakt welke voordelen Zeeland hen te bieden heeft ten opzichte van andere vestigingslocaties. Door deze informatie te delen met de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) en Nederland Distributieland (NDL) worden de aangescherpte proposities ingebed in het nationale aanbod. Dit is een doorlopend proces met als doel de informatie zo actueel en relevant mogelijk te houden.

Investor Relations (IR) en Strategisch Accountmanagement (SA)

Behalve in het aantrekken van nieuwe bedrijven, ligt er een prioriteit in het onderhouden van regelmatig contact met bedrijven die al in Zeeland gevestigd zijn. In 2019 heeft Invest in Zeeland 25 bedrijven met een buitenlandse moeder (zogenoemde Investor Relations (IR)) en 16 van origine Nederlandse bedrijven bezocht onder de noemer ‘Strategisch Accountmanagement (SA). Het NFIA biedt een Investor Relations (IR) programma dat structuur biedt aan de bedrijfsbezoeken.

Resultaten 2019

Het aantal nieuw gevestigde bedrijven en uitbreidingsinvesteringen is in absolute aantallen gelijk aan 2018; het aantal gecreëerde arbeidsplaatsen ligt wat hoger. Het investeringsvolume is in 2019 lager dan in 2018. Dat heeft te maken met een groot investeringsbedrag in één project in 2018. De gedane investeringen zijn van grote toegevoegde waarde voor de Zeeuwse economie, onder meer vanwege hun duurzame en innovatieve karakter.

Kwaliteit versus kwantiteit

Bij de acquisitie en ondersteuning van bedrijven wordt meer nadruk gelegd op de kwaliteit van investeringsprojecten dan op de kwantiteit. Dat betekent minder focus op het aantal bedrijven en het aantal arbeidsplaatsen en meer op de toegevoegde waarde voor de Zeeuwse economie. De eerdergenoemde bedrijven The Swaen en Oatly zijn hiervan goede voorbeelden.

Behoud gevestigde bedrijven

Invest in Zeeland voert steeds vaker en in een steeds vroeger stadium gesprekken met bedrijven die een vestiging en/of verplaatsing buiten de provincie overwegen. Vanuit een onafhankelijke positie wordt daarin geprobeerd te bemiddelen en te adviseren. Wél moet opgemerkt worden dat de invloed van deze gesprekken soms beperkt is. Als er doorslaggevende (bedrijfseconomische) redenen zijn waarom een bedrijf wil vertrekken, is dat proces meestal onomkeerbaar en niet te beïnvloeden.

Brexit

Via NFIA sluit Invest in Zeeland direct aan op de communicatierichtlijnen over de Brexit in binnen-en buitenland, zoals deze zijn vastgesteld door de Rijksoverheid. Verder heeft Invest in Zeeland gekeken naar de acquisitie kansen die Brexit Zeeland kan bieden. En heeft een vaste contactpersoon voor Brexit-gerelateerde vragen, zowel voor vragen van in Zeeland gevestigde bedrijven als voor vragen van potentieel nieuw te vestigen bedrijven.

Promotie

Onbekend maakt onbemind. Daarom is voor een succesvolle acquisitie een voortdurende promotie van Zeeland als vestigingsregio voor bedrijven onontbeerlijk. Door de (inter)nationale onbekendheid van de kwaliteiten van de provincie en hardnekkige vooroordelen komt Zeeland bij veel investeringsprojecten nog niet op de wensenlijst voor. Een forse inzet op de promotie van de regio als aantrekkelijke vestigingslocatie voor bedrijven blijft daarom noodzakelijk.

Online vormt de website www.investinzeeland.com de basis voor de zichtbaarheid en promotie. Deze website wordt continu verder ontwikkeld, verrijkt en geoptimaliseerd. Daarnaast blijven social media – met name het zakelijke netwerk LinkedIn – een belangrijke bron van doorverwijzingen. Bovendien zijn deze social media van belang voor het onderhouden van het netwerk, en voor de algehele zichtbaarheid van Zeeland als vestigingsregio en van Invest in Zeeland als organisatie.

Marketingstrategie en tactiek

Invest in Zeeland maakt gebruik van een gedifferentieerde marketingstrategie om Zeeland in de markt te zetten en om de voordelen van de diensten van Invest in Zeeland bekend te maken bij de diverse doelgroepen. Voor elke doelgroep is de meest optimale mix van middelen en boodschappen bepaald en ingezet, zowel online als offline. Om dit nog verder te verfijnen is in 2019 voor de specifieke segmenten ‘Belgische bedrijven’ en ‘Reeds in Zeeland gevestigde bedrijven ten behoeve van IR en SA’ onderzocht hoe de marketing- en communicatieaanpak kon worden verbeterd. Op basis van de uitkomsten is de aanpak waar nodig aangepast. Daarnaast is in 2019 gefocust op content marketing.

Netwerk

Het sterke netwerk van Invest in Zeeland is de grootste bron voor ‘leads’ (potentiële bedrijven die ondersteund kunnen worden bij vestigen of uitbreiden in Zeeland), vormt een belangrijke samenwerkingspartner bij het ondersteunen van bedrijven en speelt een rol bij het zo breed mogelijk onder de aandacht brengen van de kansen die de regio Zeeland bedrijven te bieden heeft. Invest in Zeeland werkt daarom voortdurend aan het opbouwen en onderhouden van haar netwerk, met daarin onder meer accountantskantoren, makelaars, aannemers, ontwikkelaars, uitzendbureaus en niet te vergeten de al in Zeeland aanwezige bedrijven, overheden en organisaties. Dat doet zij onder meer via beurzen, seminars en andere bijeenkomsten.

Zeeuws netwerk

Binnen de provincie werkt Invest in Zeeland samen met collega’s van Impuls, Provincie Zeeland, gemeenten, bedrijven, dienstverleners en onderwijsinstellingen. Vanzelfsprekend is North Sea Port een belangrijke partner in de promotie van en acquisitie voor Zeeland.

Invest in Holland netwerk

Nationaal en internationaal zoekt Invest in Zeeland vooral afstemming met collega-ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), met Nederland Distributieland (NDL/Holland International Distribution Council) en het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA). Samen vormen deze partners het Invest in Holland-netwerk.