Toelichting Jaarrekening 2019

Financiƫle positie

Uit het balanstotaal per 31 december 2019 valt op dat er een overall positief resultaat is behaald van 53.612 euro. Het verlies van 2018 van 63.832 euro is hiermee vrijwel rechtgetrokken. Het positieve resultaat wordt deels bereikt door besparing van kosten door het in dienst nemen van projectleiders in plaats van externe inhuur, de toename van de productiviteit en door de groei van het aantal projecten terwijl de overhead gedurende het boekjaar nauwelijks gestegen is. Deze projectleiders in eigen dienst zijn weliswaar goedkoper dan externe projectleiders, tegelijkertijd verhoogt Impuls hierdoor ook het werkgeversrisico en zijn buffers om deze risico's op te vangen noodzakelijk. In 2019 zijn daarnaast grote (eind)claims van Interreg-projecten ingediend waarin een vergoeding van overhead is opgenomen als percentage van de geclaimde kosten terwijl de overhead nauwelijks gestegen is in 2019. Het aan Impuls toerekenbare resultaat van de deelneming Investeringsfonds Zeeland (IFZ) is 73.628 euro negatief. Dit als gevolg van een negatief resultaat van deze deelneming in 2019. Deze deelneming zal de komende jaren naar verwachting negatieve resultaten blijven laten zien vanwege de kosten van de investeringen. Pas op langere termijn zijn als gevolg van exits positieve resultaten mogelijk.

Bedrijfsvoering Impuls

Het resultaat voor de bedrijfsvoering van Impuls zelf, zonder de deelneming in het IFZ, is 127.240 euro positief. Voor de bedrijfsvoering van Impuls zelf was een klein negatief resultaat begroot. Ten opzichte van deze begroting 2019 zijn er op een aantal posten over-en onderschrijdingen.

De projectkosten zijn substantieel lager dan begroot. Daar staat tegenover dat de personeelskosten substantieel hoger zijn. Dit wordt deels veroorzaakt door vervanging van externen (= projectkosten) door interne mensen (= loonkosten), deels door uitbreiding als gevolg van de gegroeide projectportefeuille en deels ook door een hoger percentage sociale lasten en pensioenpremies dan voorgaande jaren.

Financiƫn na 2019

In 2019 zijn een aantal grote Europese projecten gestart en in 2020 zullen er nog een aantal bijkomen. Het betreft voornamelijk projecten in de logistiek en vrijetijdseconomie. Impuls heeft voor een aantal van deze projecten de rol van penvoerder op zich genomen. Net als in 2018 bestaat iets meer dan de helft van de inkomsten van Impuls uit incidentele projectopbrengsten. Voor een groot deel staan hier directe projectkosten tegenover, echter deze opbrengsten worden ook ingezet ter financiering van het interne personeel en van reguliere bedrijfskosten. Voor Impuls is het daarom belangrijk dat deze additionele inkomstenstroom gecontinueerd blijft. Zichtbaar is dat structurele lasten (personeelskosten) minder gedekt worden met structurele baten. Voor 2020 is besloten de aandeelhoudersbijdrage van gemeenten te indexeren met de VZG-norm.

Balans per 31 december 2019

ACTIVA

PASSIVA

Winst- en verliesrekening over 2019

De balans per 31 december 2019 en de winst- en verliesrekening over 2019 zijn ontleend aan de jaarrekening 2019 van NV Economische Impuls Zeeland. Daarop is door Rijkse Accountants een goedkeurende controleverklaring afgegeven.