Dick ten Voorde

Voorwoord

Aandacht voor duurzaamheid en economische kansen

Voor u ligt het jaarverslag 2019 van NV Economische Impuls Zeeland (Impuls). In dit jaarverslag kijken we terug op het jaar dat achter ons ligt en op de resultaten die Impuls heeft geboekt, in samenwerking met het bedrijfsleven, overheden, kennisinstellingen en andere partners in Zeeland en daarbuiten. De inzet bleef ook in 2019: het vergroten van de dynamiek, slagkracht én toekomstbestendigheid van de Zeeuwse economie, via brede ondersteuning en begeleiding van nieuwe en gevestigde ondernemers in de diverse economische sectoren. In algemene zin is in 2019 – net als in voorgaande jaren - sterk ingezet op de energietransitie, in het kader van het Klimaatakkoord van Parijs. Het toewerken naar een circulaire en CO2-neutrale economie in 2050 loopt als rode draad door het werkveld van al onze clusters, regelingen en projecten. We staan als samenleving voor een enorme veranderopgave, voor een gezamenlijke zoektocht, waarbij Impuls het Zeeuwse bedrijfsleven –ook de industrie - wil ondersteunen. Met aandacht voor duurzaamheid, aandacht voor financiële haalbaarheid én het kunnen verzilveren van economische kansen.

Sterke economische samenwerkingsverbanden

Impuls pakt deze rol onder meer via het creëren en bestendigen van sterke economische samenwerkingsverbanden, sectoraal én sector overstijgend. Voorbeelden zijn het logistieke netwerk Zeeland Connect en de Regionale Energiestrategie Zeeland. Maar ook de diverse Zeeuwse consortia op het gebied van circulair bouwen, Smart Delta Resources (samenwerking op het gebied van grondstoffen en energie), Symbiosis4Growth (bedrijven koppelen om (rest)materialen met elkaar uit te wisselen) en Toeristisch Ondernemend Zeeland voor de toeristische sector. Ook op financieel gebied heeft Impuls het afgelopen jaar weer een aanzienlijk aantal innovatieve ondernemers ondersteund via projecten en haalbaarheidsonderzoeken, advisering over - of het beschikbaar stellen van - innovatiesubsidies en financieringsmogelijkheden. Niet alleen met middelen vanuit de eigen fondsen InnoGo! en het Zeeuws Participatiefonds, maar ook vanuit innovatieprogramma’s als Zeeland in Stroomversnelling, OPZuid, MIT Zuid en CrossRoads2. Ruim 100 Zeeuwse ondernemers wisten Impuls hiervoor te vinden.

Vooruitblik op 2020

Vooruitkijkend naar komend jaar, zal 2020 naast onze gewone activiteiten voor een belangrijk deel bestaan uit het opvangen van de gevolgen van de Coronacrisis. Daarnaast biedt de extra financiële bijdrage voor het Zeeuws Participatie Fonds (ZPF) vanuit het Rijk (van 6,5 miljoen euro, zoals toegekend in 2019), de mogelijkheid om nóg meer bedrijven te ondersteunen bij kansrijke innovaties en nog grotere financieringen te verlenen. Met de recente uitbreiding van onze dienstverlening op het gebied van international trade helpen we Zeeuwse ondernemers hun vleugels internationaal verder uit te slaan. Belangrijk punt van aandacht blijft tenslotte het imago van Zeeland. Zeeland-brede marketing blijft cruciaal, onder meer met het oog op de krappe arbeidsmarkt en de groeiende vraag naar werknemers binnen de verschillende economische pijlers. Zeeland is zoveel meer dan toeristische bestemming en dat willen we als Impuls blijven uitdragen, online en offline, in binnen- en buitenland. Ook hierbij zullen we breed de samenwerking opzoeken met andere betrokken partijen, om met een eenduidig beeld van Zeeland, vertaald in aangescherpte proposities, naar buiten te komen. Meer informatie over onze organisatie vindt u op www.impulszeeland.nl

Dick ten Voorde Algemeen directeur