Impuls Zeeland als spil in economisch web

Impuls is de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) voor Zeeland. Als spil in een breed economisch web, zet deze organisatie zich in voor een sterke, duurzame en inclusieve Zeeuwse economie en werkgelegenheid. De aandacht gaat daarbij in het bijzonder uit naar de voor Zeeland sterke economische sectoren: havens en logistiek, industrie en maintenance, water en energie, vrijetijdseconomie en agrofood. En naar het transitieproces dat deze sectoren zijn gestart op weg naar een toekomstbestendige, klimaatneutrale bedrijfsvoering.

Kerntaken

Kerntaken van Impuls zijn het adviseren en begeleiden van bedrijven bij vestiging en uitbreiding, het ondersteunen van innovatieve ondernemers en het ontwikkelen van projecten en programma’s. Impuls voert gericht acquisitie voor Zeeland, in binnen- en buitenland, ondersteunt bedrijven bij financieringsvraagstukken, brengt partijen bij elkaar en bevordert en bestendigt samenwerkingsverbanden. Zo werkt zij continu aan het optimaliseren van de vestigingscondities in Zeeland, zoals een hoogwaardige infrastructuur, de modernste technologische voorzieningen en vooruitstrevende, bedrijfsgerichte kennisinstellingen.

Clusters

Vanwege de breedte en veelzijdigheid van dit werkterrein, is de organisatie Impuls opgebouwd uit verschillende clusters: Invest in Zeeland, Innovatiefinanciering, Circulaire Economie, Vrijetijdseconomie, Smart Delta Resources, Logistiek, Maintenance & Energietransitie en Gezondheidseconomie. Een deel van deze clusters richt zich op een bepaalde sector of bepaalde sectoren, bijvoorbeeld Vrijetijdseconomie, andere clusters opereren sector-overschrijdend, zoals Invest in Zeeland of Circulaire Economie. Sommige clusters werken aan afgebakende projecten, andere aan doorlopende activiteiten en programma’s.

Partners

Bij alle projecten, programma’s, regelingen en functies van Impuls, staat brede samenwerking met partners op de voorgrond. Zo werkt Impuls nauw samen met kennisinstellingen binnen en buiten Zeeland, financiële partners, overheden en niet te vergeten het Zeeuwse bedrijfsleven zelf. Daarnaast is Impuls vertegenwoordigd in een groot aantal overlegorganen, lokaal, regionaal, provinciaal, landelijk en grensoverschrijdend, bijvoorbeeld binnen Invest in Holland.

Jaarverslag 2020

In dit Jaarverslag geeft Impuls een overzicht van de activiteiten, programma’s, regelingen en projecten in 2020 én van de behaalde resultaten, gerangschikt per cluster. In het laatste hoofdstuk wordt de financiële balans over 2020 opgemaakt.