Innovatiefinanciering

Innovatie van steeds groter belang

Met veranderende markten, nationaal en internationaal, en veranderende eisen die aan producten en productieprocessen worden gesteld, bijvoorbeeld ten aanzien van CO2-reductie, wordt innovatie voor bedrijven steeds belangrijker. Om Zeeuwse ondernemers in staat te stellen deze slagen te kunnen maken, zijn er verschillende mogelijkheden voor innovatiefinanciering (waaronder een groot aantal subsidieregelingen vanuit Europa, het Rijk en Provincie Zeeland). Het cluster Innovatiefinanciering van Impuls helpt ondernemers daarbij op weg, onder meer door het verstrekken van advies (over financieringsmogelijkheden), het verstrekken van subsidies uit eigen fondsen en via begeleiding en ondersteuning bij het aanvragen van financiering vanuit andere fondsen. Daarnaast voert Impuls het bestuur, het management en de administratie van Investeringsfonds Zeeland B.V.. Aandeelhouders van deze entiteit zijn de Provincie Zeeland, de Staat der Nederlanden en Impuls. Vanuit Investeringsfonds Zeeland B.V. worden de investeringsactiviteiten van Impuls georganiseerd. Het project InnoGo! wordt vanuit Investeringsfonds Zeeland B.V. uitgevoerd. Daarnaast is Investeringsfonds Zeeland B.V. aandeelhouder van het Zeeuws Investeringsfonds en het Zeeuws Participatiefonds. In 2020 is ook het Fonds Verblijfsrecreatie Zeeland opgericht als dochterondermaatschappij van Investeringsfonds Zeeland B.V. De bestuurder van Investeringsfonds Zeeland B.V. heeft de rol als aandeelhoudersvertegenwoordiger van Investeringsfonds Zeeland B.V. in de aandeelhoudersvergaderingen van het Zeeuws Investeringsfonds B.V..

Binnen het cluster Innovatiefinanciering van Impuls zijn in 2020 onderstaande projecten gerealiseerd, opgezet of voortgezet.

Eerstelijnsopvang Investeren

Looptijd: doorlopend Betrokken partijen: ondernemers en het cluster Innovatiefinanciering Rol Impuls: de eerstelijnopvang is bedoeld voor startende en groeiende innovatieve bedrijven in Zeeland. Impuls vervult in dit kader een loketfunctie voor financierings- en investeringsvraagstukken.

Hét loket voor innovatieve ondernemers

Via het netwerk of de website/financieringscheck komen ondernemers in contact met de mogelijkheden die het cluster Innovatiefinanciering kan bieden. Tijdens de eerstelijns gesprekken wordt onderzocht waar kan worden begeleidt vanuit de eigen projecten en fondsen van het cluster, zoals Zeeland Financial Matching, InnoGo! , het Zeeuws Participatiefonds, de Financieringstafel of het Fonds Verblijfsrecreatie. Daarnaast worden vanuit deze rol Zeeuwse mkb-bedrijven ondersteund bij aanvragen voor innovatiesubsidies vanuit de programma’s Zeeland in Stroomversnelling , OPZuid, MIT Zuid, CrossRoads en REACT-EU.

Zeeland Financial Matching

Looptijd: 2017-2020 Betrokken partijen: Provincie Zeeland en St. Zigzag als financiers. Daarnaast zijn de Zeeuwse mkb-ondernemers en intermediaire partijen als banken, accountants en financiële experts betrokken. Rol Impuls: Impuls verzorgt de uitvoering van de regeling en het projectmanagement. Omvang: ca. €180.000,- in 2020

Het verbinden van ondernemers aan experts

Het verbinden van innovatieve ondernemers met een financieringsbehoefte aan financieel adviseurs. Zij helpen de ondernemers met het opstellen van een businessplan of subsidieaanvraag en helpen om de juiste financier(s) te vinden. Met hun expertise vergroten zij de kans om de financieringsbehoefte van de ondernemer in te vullen. Tevens wordt met behulp van een voucher een deel van de kosten voor het inhuren van de expert gesubsidieerd aan de ondernemer. Het maximum van de voucher is € 2.500,- bij financieringsaanvragen tot € 750.000,-. Bij aanvragen boven € 750.000,- is de maximale voucherbijdrage € 5.000,-.


Zeeuws Participatiefonds

Looptijd: doorlopend Betrokken partijen: Ministerie van Economische Zaken, ABN Amro Participaties, De Zeeuwse Verzekeringen, ZLM Verzekeringen en Investeringsfonds Zeeland B.V Rol Impuls: Impuls verzorgt het fondsmanagement, de administratie van het fonds en levert de uitvoerend bestuurder. Omvang: de totale fondsomvang groeit de komende jaren naar een omvang van ongeveer € 29 miljoen, door een kapitaalinjectie vanuit het compensatiepakket Wind in de Zeilen van € 16,5 miljoen.

Risicodragend kapitaal voor innovatieve bedrijven

Het Zeeuws Participatiefonds (ZPF) investeert risicodragend kapitaal in innovatieve startende en groeiende mkb-bedrijven met een substantiële impact op de Zeeuwse economie en werkgelegenheid.

InnoGo!

Looptijd: start InnoGo! in 2009; nieuwe projectperiode 2020-2023. Betrokken partijen: het bedrijfsleven. De commissieleden zijn mkb-ondernemers of vertegenwoordigers van Zeeuwse mkb-bedrijven. Verder wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met Dockwize als incubator en facilitator van opleidingsprogramma’s rondom ondernemerschap. Ook zijn er contacten met kennisinstelling HZ University of Applied Sciences, gemeenten en Provincie Zeeland. Rol Impuls: ontwikkelaar, projectcoördinatie- en uitvoering, begeleiding ondernemers, projectadministratie en bieden van netwerk. Omvang: De fondsomvang bedraagt € 3 mln. Er staat voor ruim € 1,5 mln aan leningen open. Er is in totaal € 200.000,- (6%) aan leningen afgeschreven sinds 2009. De voorziening begin 2020 bedraagt € 200.000,- (6%).

De schakel voor innovatie

InnoGo! is een krachtig programma voor innovatieve start-ups en mkb-ers in Zeeland. Voor de ondernemer is het netwerk, coaching en begeleiding de grootste toegevoegde waarde naast de financiering. Sinds 2017 is het leningbedrag bij InnoGo! opgehoogd van € 50.000,- naar € 200.000,-. Er is vanuit de markt duidelijk behoefte aan de mogelijkheid om meer te kunnen lenen.

Financieringstafel West-Brabant/Zeeland

Looptijd: 2019-2022 Betrokken partijen: Provincie Zeeland, REWIN, BOM, Banken, RVO, St.MKB Financiering en De Breed& Partners (Investor Match) Rol Impuls: projectleider

Netwerk voor ondernemers die op zoek zijn naar financiering

Zeeland en West-Brabant hebben met de Financieringstafel een gezamenlijk netwerk opgezet voor ondernemers en bedrijven die op zoek zijn naar financiering. De financiers brengen kennis, netwerk en financierings- en subsidiemogelijkheden in om een ondernemer verder te helpen met een vraagstuk.

Fonds Verblijfsrecreatie Zeeland

Looptijd: 2019-2035 (of 2022/project Regio Deal) Betrokken partijen: Provincie Zeeland, Ministerie van EZK, RECRON, Rabobank, ABN AMRO Rol Impuls: aanjager, ontwikkelaar, uitvoerder Omvang: € 6.000.000,-

Kapitaalinjectie voor kwaliteitsverbetering verblijfsrecreatie

Dit fonds is bedoeld voor ondernemers in de verblijfsrecreatie die willen investeren in kwaliteitsverbetering, verduurzaming en innovatie van hun bedrijf, passend binnen de richtlijnen van de Zeeuwse Kustvisie.

Corona OverbruggingsLening

Looptijd: Openstelling van de regeling is vooralsnog tot 30 juni 2021, looptijd is tot 2025 (of evt. langer indien leningen nog niet volledig zijn terugontvangen). Betrokken partijen: de Nederlandse ROM’s, Het Rijk (i.c. Ministerie van EZK, Ministerie van Financiën), Techleap, Innovatiefonds Noord Holland, InvestNL. Rol Impuls: Impuls is kassier en uitvoerder van deze door EZK in verband met de coronacrisis in het leven geroepen regelingen. Er wordt samengewerkt met alle Regionale Ontwikkelmaatschappijen (ROM’s) in Nederland. Omvang: Er is op landelijk niveau € 300 miljoen beschikbaar gesteld door het Rijk. Per ultimo 2020 hebben in Zeeland 15 bedrijven een COL ontvangen, voor een totaalbedrag van € 3,76 miljoen.

Lening voor door Corona getroffen ondernemers

Startups, scale-ups en innovatieve mkb'ers die financiering nodig hebben door de coronacrisis kunnen de Corona-overbruggingslening (COL) aanvragen. De COL is voor bedrijven die vooral afhankelijk zijn van investeerders. Maar ook mkb'ers die hun groei met eigen middelen hebben gefinancierd kunnen de COL onder bepaalde voorwaarden aanvragen. De COL bestaat uit verschillende soorten leningen tussen de € 50.000,- en € 2.000.000,-. Het rentepercentage is 3%.

Dockwize

Looptijd project: doorlopend Betrokken partijen: HZ University of Applied Sciences & Impuls Zeeland als founding partners en Provincie Zeeland als publieke financier. Overige partners zijn afkomstig uit Triple Helix en hebben allemaal een financiële bijdrage. Een aantal voorbeelden zijn Gemeente Vlissingen, University College Roosevelt, Lumileds & DRV Accountants. Rol Impuls: strategisch projectpartner, vertegenwoordiging bestuur en operationeel betrokken bij programma’s Omvang: een begroting van ca. €1.500.000,- in 2020

De Zeeuwse incubator

Dockwize is de Zeeuwse incubator, die start ups huisvest en begeleidt, events en (kennis)sessies organiseert, een community met innovatieve ondernemers onderhoudt en innovatief ondernemerschap aanjaagt met diverse innovatie- en groeiprogramma’s. Zij doen dit met een kernteam van 10 medewerkers en een pool van meer dan 30 aangesloten experts.

Innovatiesubsidies

Impuls heeft een belangrijke rol in het stimuleren van innovatie binnen het Zeeuwse bedrijfsleven door gebruik te maken van de kansen die de innovatiesubsidies OPZuid, MITZuid en CrossRoads (Interreg) voor het mkb met zich mee brengt.

Zeeland in Stroomversnelling

Looptijd: doorlopend programma tot 2021 Betrokken partijen: Provincie Zeeland, Zeeuwse gemeenten, Zeeuwse mkb- ondernemers, kennis-en innovatienetwerken, kennisinstellingen en subsidie-adviseurs. Rol Impuls: ondersteuning en begeleiding bij de subsidieaanvragen. Omvang: Haalbaarheidsonderzoeken: totaal beschikbare subsidie in 2020 € 700.000,- (maximaal € 50.000,- per project); Demonstratieprojecten: totaal beschikbare subsidie in 2020 € 1.600.000,- (maximaal € 200.000,- per project); Human Capital Agenda: totaal beschikbare subsidie € 500.000,- (maximaal € 50.000,- per project).

Subsidie voor projecten die de economie versterken

Voor projecten die de structuur versterken van de Zeeuwse economie (door een bijdrage te leveren aan de realisatie van de strategische agenda’s van de Zeeuwse sectoren) kan subsidie aangevraagd worden via de aanjaagregeling Zeeland in Stroomversnelling. Subsidie kan alleen worden aangevraagd door een consortium (een netwerk/samenwerkingsverband bestaande uit minimaal drie partijen, waaronder ten minste één onderneming en één kennispartner), werkzaam binnen één of meer van de volgende Zeeuwse sectoren: Havens en Logistiek; Industrie en Maintenance; Water en energie; Vrijetijdseconomie; Agrofood en Seafood; Zorg

OPZuid

Looptijd: 2014-2020 Betrokken partijen: Provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, de regionale ontwikkelingsmaatschappijen BOM, LIOF en Stimulus. Rol Impuls: ondernemers wijzen op de mogelijkheden van OPZuid; begeleiding en ondersteuning bij aanvragen. Omvang: € 23.000.000,- voor de regio Zuid, voor openstelling van de regelingen: “Versterking innovatiesysteem” (1B1), thema’s: Logistiek, Maintenance en Biobased; “Koolstofarme economie” (4F), thema: Bevordering duurzame energie. Het maximale subsidiebedrag per project bedroeg € 1.000.000,- voor 1B1 en € 1.500.000,- voor 4F.

Subsidie voor innovatiebevordering en duurzame energie

Het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Zuid-Nederland (OPZuid) is een Europees subsidieprogramma voor de provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant. Speerpunten zijn innovatiebevordering en de overgang naar een koolstofarme economie. Het programma is met name gericht op het innovatieve mkb en op het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. In 2020 is alleen de 4F regeling opengesteld. Met deze regeling worden innovaties gestimuleerd die bijdragen aan duurzame energieproductie, energie-efficiëntie en -besparing met een focus op de gebouwde omgeving.

MIT Zuid

Looptijd: 2020 Betrokken partijen: Ministerie van EZK, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, Impuls, BOM, LIOF en Stimulus Rol Impuls: ondernemers wijzen op de mogelijkheden van MIT Zuid, begeleiding en ondersteuning bij subsidieaanvragen Omvang: € 10.400.000,-

Innovatie bij mkb-ondernemers

De subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Nederland (MIT Zuid) is speciaal ontwikkeld om innovatie bij mkb-ondernemers uit Zeeland, Noord-Brabant en Limburg te stimuleren. MIT Zuid richt zich op bedrijven in de volgende sectoren: High TechSystems & Materialen (inclusief ICT en Solar), Chemie & Biobased, Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Logistiek en Life Sciences & Health. Mkb-ers in Zuid-Nederland die willen innoveren, kunnen binnen MIT Zuid subsidieaanvragen indienen voor: • Het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie, met een subsidieplafond van € 3,1 miljoen; • Het uitvoeren van een R&D (Research & Development) samenwerkingsproject op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, met een subsidieplafond van € 7,3 miljoen.

De regeling voor haalbaarheidsstudies ging open in april en was direct overvraagd. De regeling voor R&D stond open van 10 juni tot en met 10 september. Deze regeling sloot op basis van aanbesteding.

CrossRoads2 Sustainable Energy

Looptijd: 2020-2022 Betrokken partijen: Vlaanderen en Zuid-Nederland (Limburg, Brabant en Zeeland). Rol Impuls: ambassadeur en adviseur in de regio Zeeland. Omvang: €6,87mln euro totaal - €2,57mln euro EFRO; €2,86mln eigen bijdrage MKB; €1,44publieke cofinanciering. Bijdrage Impuls: €50.750,-

Stimuleren van grensoverschrijdende projecten

Stimuleren van grensoverschrijdende innovatieve projecten op de thema’s energie besparing, hernieuwbare & duurzame energie, CO2 besparing en captatie. Een samenwerking met een Vlaamse ondernemer in het project is een vereiste. De subsidie per project bedraagt maximaal 50% van de projectkosten en € 150.000,- aan subsidie.

Kennis- & Innovatienetwerken

Impuls heeft een taak in de begeleiding van de ontwikkeling van Kennis- & Innovatienetwerken en zorgt als intermediaire partij voor de verbinding ertussen. Impuls heeft de netwerken in 2020 individueel gesproken, geadviseerd bij verdere agendavorming en koppelingen gelegd naar subsidieprogramma’s als ZiS, OP Zuid, MIT en REACT-EU. Ook heeft Impuls verbindingen gelegd tussen verschillende netwerken middels collectieve bijeenkomsten, en samen met Dockwize en Provincie Zeeland een workshop georganiseerd voor de programma-managers over netwerkvorming. Gezamenlijk is de MKB Deal Digitaal Doen Zeeland ontwikkeld welke vanaf 2021 zal worden uitgevoerd onder penvoerderschap van Impuls.