Invest in Zeeland

Aantrekken van bedrijven

Het cluster Invest in Zeeland houdt zich al jaren bezig met het aantrekken van nieuwe bedrijven naar Zeeland door middel van promotie en acquisitie en met het ondersteunen van al in de regio gevestigde bedrijven bij uitbreidingsinvesteringen. Aan deze taken is in 2020 de 2-jarige pilot ‘International Trade’ toegevoegd. Ofwel, exportbevordering bij het Zeeuwse bedrijfsleven. Hoewel vanwege de gevolgen van de Corona-pandemie veel volledig stilviel, was dat voor Invest in Zeeland niet het geval. Bij het uitbreken van de pandemie heeft Invest in Zeeland de focus gelegd op het voeren van gesprekken met bedrijven in de regio. Zo kon achterhaald worden waar de pijnpunten zaten, welke behoefte er was aan ondersteuning en konden de beschikbare regelingen verduidelijkt worden. Hierbij kon gebruik gemaakt worden van de al bewezen accountmanagement-structuur. Daarnaast bleef ook het promotie- en acquisitiewerk doorgaan. Uiteraard in aangepaste vorm; de voorheen gebruikelijke beurs-, netwerk- en bedrijfsbezoeken werden vervangen door veelal digitale alternatieven. Want waar voor sommige bedrijven alle plannen even op pauze moesten, gingen de zaken bij anderen door en kon Invest in Zeeland een waardevolle bijdrage leveren in het vestigings- of uitbreidingsproces. De handelsbevorderingstaak beleefde een valse start, omdat deze gelijktijdig met de eerste lockdown startte. Desondanks is er in 2020 een gedegen basis gelegd waarmee het Zeeuwse bedrijfsleven ondersteund en gestimuleerd kan worden om internationaal zaken te doen.

Acquisitie en resultaten

Onder de noemer acquisitie worden bedrijven aangetrokken, begeleid en ondersteund bij hun komst naar en vestiging in Zeeland. Daarbij wordt goed gekeken of deze een aanvulling zijn op de Zeeuwse economie, ketens versterken én of ze voldoende kwaliteit en substantie (minimaal 5 arbeidsplaatsen) hebben om een (voor de toekomst duurzame) bedrijfsvestiging te realiseren. Op deze manier leidt de inzet van Invest in Zeeland tot een optimaal rendement.

Herijking van de strategie

De laatste jaren hebben enkele grote wereldwijde, landelijke en regionale trends en ontwikkelingen invloed gehad op het werkveld van Invest in Zeeland en het vestigingsklimaat van de regio. Meest in het oog springende voorbeelden in 2020 waren de Brexit en de Corona-pandemie. Dergelijke factoren hebben invloed op zowel (FDI)investeringen in de regio als op internationale handel. Daarom is 2020 benut om zowel de promotie- en acquisitiestrategie als de strategie op het vlak van International Trade te herijken. Dat betekent concreet dat de voorheen gehanteerde sectoren en focusgebieden, werkwijze en dienstverlening onder de loep zijn genomen. Dit gebeurt onder begeleiding van twee gespecialiseerde externe bureaus (Arcus Plus en FDI Center) en in nauwe afstemming met collega’s en partners. Hierbij rekening houdend met zowel het strategisch meerjarenplan van Impuls als de strategie vanuit het NFIA voor de jaren 2020- 2025. De resultaten hiervan worden begin 2021 opgeleverd en vormen de basis voor de inspanningen van Invest in Zeeland in de komende jaren.

Nationale acquisitieteams

Invest in Zeeland heeft ook in 2020 deelgenomen aan de nationale acquisitieteams (NAT) Agrifood en Chemie. Binnen deze teams werken diverse Nederlandse regio’s samen, die voor de betreffende sector een sterke positie hebben. Zij formuleren nationale (deel)proposities op basis van regionale input en bundelen de aanwezige acquisitiekracht. Voor de sector Logistiek is er een Nationaal Acquisitieoverleg (NAO); ook daaraan neemt Invest in Zeeland deel.

Investor Relations (IR) en Strategisch Accountmanagement (SA)

Invest in Zeeland bezoekt al jaren structureel een (wisselende) selectie van in Zeeland gevestigde bedrijven. Zoals in de inleiding beschreven is heeft Invest in Zeeland vanwege de gevolgen van de Corona-pandemie hier in 2020 grote prioriteit aan gegeven. Om een vinger aan de pols te houden, maar vooral ook om hen passend advies en ondersteuning te bieden wanneer dat wenselijk was. In 2020 heeft Invest in Zeeland 30 bedrijven met een buitenlandse moeder (zogenoemde Investor Relations (IR)) en 13 van origine Nederlandse bedrijven gesproken onder de noemer ‘Strategisch Accountmanagement (SA). Onze nationale partner Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) biedt een Investor Relations (IR) programma dat Invest in Zeeland samen met hen hanteert om structuur te geven aan de bedrijfsbezoeken.

Resultaten 2020

Het aantal nieuw gevestigde bedrijven en uitbreidingsinvesteringen is, net als het aantal gecreëerde arbeidsplaatsen en investeringsvolume, in 2020 lager dan in 2019. Dat zal niemand verbazen gezien de economische omstandigheden en restricties waarmee we in 2020 te maken hadden. Projecten op het vlak van Foreign Direct Investment (FDI) hebben sinds maart 2020 wereldwijd een neerwaartse trend laten zien. De gevolgen hiervan zijn voor Invest in Zeeland al direct merkbaar en verwacht dat het negatieve effect hiervan nog langere tijd aan zal houden aangezien veel FDI projecten een langere doorlooptijd kennen.

Kwaliteit versus kwantiteit

Bij de acquisitie en ondersteuning van bedrijven wordt meer nadruk gelegd op de kwaliteit van investeringsprojecten dan op de kwantiteit. Dat betekent minder focus op het aantal bedrijven en het aantal arbeidsplaatsen en meer op de toegevoegde waarde voor de Zeeuwse economie. Het eerdergenoemde Oatly is hiervan een goede voorbeeld.

Behoud gevestigde bedrijven

Invest in Zeeland voert regelmatig in een steeds vroeger stadium gesprekken met bedrijven die een vestiging en/of verplaatsing buiten de provincie overwegen. Vanuit een onafhankelijke positie wordt daarin geprobeerd te bemiddelen en te adviseren. Wél moet opgemerkt worden dat de invloed van deze gesprekken soms beperkt is. Als er doorslaggevende (bedrijfseconomische) redenen zijn waarom een bedrijf wil vertrekken, is dat proces meestal onomkeerbaar en niet te beïnvloeden.

Brexit

Via NFIA sluit Invest in Zeeland direct aan op de communicatierichtlijnen over de Brexit in binnen-en buitenland, zoals deze zijn vastgesteld door de Rijksoverheid. Verder heeft Invest in Zeeland gekeken naar de acquisitie kansen die Brexit Zeeland kan bieden. En heeft een vaste contactpersoon voor Brexit-gerelateerde vragen, zowel voor vragen van in Zeeland gevestigde bedrijven als voor vragen van potentieel nieuw te vestigen bedrijven.

Promotie

Onbekend maakt onbemind. Daarom is voor een succesvolle acquisitie een voortdurende promotie van Zeeland als vestigingsregio voor bedrijven onontbeerlijk. Door de (inter)nationale onbekendheid van de kwaliteiten van de provincie en hardnekkige vooroordelen komt Zeeland bij veel investeringsprojecten nog niet op de wensenlijst voor. Een forse inzet op de promotie van de regio als aantrekkelijke vestigingslocatie voor bedrijven blijft daarom noodzakelijk. Datzelfde geldt voor het voortdurend bekend maken van de geboden dienstverlening aan bedrijven en partners binnen en buiten de regio. Zeker nu er een volledig nieuwe activiteit van handelsbevordering bij kwam, was dit van groot belang in 2020.

Marketing en tactiek

Voor het overgrote deel van 2020 waren fysieke bijeenkomsten niet mogelijk. De focus lag daarom op digitale alternatieven: zowel in het onderhouden van het netwerk als in algehele zichtbaarheid onder relevante doelgroepen. Doel hiervan was om Zeeland als aantrekkelijke vestgingsregio voor bedrijven in de markt te zetten en om de voordelen van de diensten van Invest in Zeeland bekend te maken bij de diverse doelgroepen. Voor elke doelgroep is de meest optimale mix van middelen en boodschappen bepaald en ingezet.

De online ‘thuisbasis’ www.investinzeeland.com wordt continu verder ontwikkeld, verrijkt en geoptimaliseerd. Daarnaast wordt social media – met name het zakelijke netwerk LinkedIn – ingezet voor het onderhouden van het netwerk, en voor de algehele zichtbaarheid van Zeeland als vestigingsregio en van Invest in Zeeland als organisatie. Verder is Invest in Zeeland betrokken bij communicatie rondom diverse initiatieven binnen en buiten de regio die mogelijk kansen bieden voor acquisitie. Bijvoorbeeld Smart Delta Resources, Symbiosis4Growth en Energy Port Zeeland.

International Trade

Vrijwel gelijktijdig met de start van de 2-jarige pilot International Trade ging Nederland in lockdown vanwege de Corona-pandemie. De projectmanager International Trade werd direct ingezet op het Coronaloket van Impuls en kon pas later in het jaar de focus verleggen naar handelsbevordering. Een zeker zo belangrijke taak, want juist in economisch onzekere tijden is het voor de continuïteit en groei van mkb-bedrijven van belang om kansen te spreiden over diverse afzetmarkten. Onderzoek toont aan dat internationaal actieve ondernemingen sneller groeien qua werkgelegenheid dan regionaal opererende ondernemingen. De geboden arbeidsplaatsen hebben daarbij een hogere arbeidsproductiviteit, bieden een meer constante werkgelegenheid en voegen per arbeidsplaats meer waarde toe. Op dit moment wordt al een groot deel van de omzet door mkb in het buitenland gerealiseerd. Door dit nog verder te stimuleren kan het zorgen voor een meer competitieve Zeeuwse economie. Kortom internationalisering wordt steeds belangrijker. Landelijk vindt hierover afstemming plaats met Trade and Innovate NL (TINL), de regisserende netwerkorganisatie voor de publieke krachtenbundeling (Rijk, regio’s en decentrale overheden) op het gebied van internationalisering.

Netwerk

Het sterke netwerk van Invest in Zeeland is de grootste bron voor ‘leads’ (potentiële bedrijven die ondersteund kunnen worden bij vestigen of uitbreiden in Zeeland). Dit netwerk vormt een belangrijke samenwerkingspartner bij het ondersteunen van bedrijven en speelt een rol bij het zo breed mogelijk onder de aandacht brengen van de kansen die de regio Zeeland bedrijven te bieden heeft. Invest in Zeeland werkt daarom voortdurend aan het opbouwen en onderhouden hiervan, met daarin onder meer accountantskantoren, makelaars, aannemers, ontwikkelaars, uitzendbureaus en niet te vergeten de al in Zeeland aanwezige bedrijven, overheden en organisaties. Gewoonlijk gebeurde dat onder meer via beurzen, seminars en andere bijeenkomsten, in 2020 veelal via digitale alternatieven hiervan.

Zeeuws netwerk

Binnen de provincie werkt Invest in Zeeland samen met de collega’s bij Impuls, met de Provincie Zeeland, gemeenten, bedrijven, dienstverleners en onderwijsinstellingen. Daarnaast is veel tijd en energie gestoken in de samenwerking met de haven North Sea Port om commerciële kansen zo optimaal mogelijk te benutten.

Invest in Holland netwerk

Nationaal en internationaal zoekt Invest in Zeeland vooral afstemming met collega-ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), met Nederland Distributieland (NDL/Holland International Distribution Council) en het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA). Samen vormen deze partners het Invest in Holland-netwerk.