Logistiek, Maintenance en Energietransitie

Logistiek, van groot belang voor Zeeland

Onder dit cluster van Impuls vallen Logistiek, Maintenance en Energie, drie belangrijke pijlers voor de Zeeuwse economie. Sectoren die niet op zichzelf staan, maar onderling met elkaar samenhangen én elkaar versterken. De logistieke sector is vanzelfsprekend nauw verbonden met de Zeeuwse havens en is één van de grootste werkgevers in de regio. Belangrijke activiteiten binnen deze sector zijn de chemische industrie, de verwerking en opslag van agrofood-producten en alle nieuwe ontwikkelingen rondom offshore wind, met de kansen die dit biedt voor regionale toeleveringsbedrijven. Impuls is actief partner in Energy Port Zeeland en richt zich binnen dit platform vooral op business development, om op deze manier het Zeeuwse bedrijfsleven te betrekken bij kansen en ontwikkelingen van wind op zee. Vanwege dit brede belang van de logistieke sector, worden de verschillende activiteiten in vrijwel alle gevallen uitgevoerd via het logistiek samenwerkingsverband Zeeland Connect. Impuls is daarvan penvoerder. De aan Maintenance gerelateerde activiteiten worden vooral ingevuld via een bijdrage aan het Kennis en Innovatiecentrum Maintenance Procesindustrie (KIC/MPi). Impuls is lid van dit Kennis en Innovatiecentrum en projectpartner in het project Smart Tooling. In verband met nationale en internationale klimaatdoelen (o.a. sterke inzet op reductie van CO2), worden aan energie gerelateerde vraagstukken steeds belangrijker. Voorbeelden zijn de energietransitie binnen het weg- en scheepvaartverkeer en de logistieke uitdagingen rondom Autonoom Transport. In 2020 was Impuls voorzitter van de sectortafel Mobiliteit en had daarmee een belangrijke rol in de Regionale Energiestrategie van Zeeland (zie project RES). Ook was Impuls lid van Energieport Zeeland. In het verlengde hiervan zet Impuls zich in om het Zeeuwse mkb te laten aansluiten bij de ontwikkelingen rondom het nationale Topconsortium Kennis & Innovatie (TKI) Wind op Zee. Ook heeft Impuls gesprekken gevoerd met de initiatiefnemers van Fieldlab Zephyros, een samenwerkingsverband binnen de Nederlandse offshore windsector. De insteek is om Zephyros te laten aansluiten bij KIC/MPI en Dockwize, om zo een innovatieve maintenance community voor TKI Wind op Zee tot stand te brengen. Hieronder volgt een overzicht van de uitgevoerde projecten en programma’s van Impuls in 2020. Een deel van de activiteiten loopt door in 2021 en daarna.


Zeeland Connect

Looptijd: doorlopend Betrokken partijen: HZ University of Applied Sciences, North Sea Port, Provincie Zeeland, Kloosterboer, Verbrugge, Wielemaker, Kotra Logistics, Topsector Logistiek en diverse andere bedrijven en kennisinstellingen Rol Impuls: penvoerder en initiatiefnemer van logistieke visie i.s.m. HZ University of Applied Sciences Subsidieverstrekkers: koepel publiek-privaat, gefinancierd door strategische partners Omvang: € 150.000,-

Logistiek samenwerkingsverband

Het logistiek samenwerkingsverband Zeeland Connect versterkt de logistieke sector in Zeeland door het delen van kennis, door (werken aan) bewustwording van een snel veranderende logistiek en door het aanjagen en uitvoeren van projecten.

Resultaten 2020

In 2020 zijn de in Zeeland Connect geïnitieerde OPZuid projecten Living Lab Autonoom Transport en Zero Emission Transport afgetrapt als zelfstandige projecten onder penvoerderschap van Impuls. De focus voor Zeeland Connect lag in 2020 op het verstevigen van de onderlinge samenwerking als basis voor een verdere professionalisering. Met het aantrekken van nieuwe mensen en het optuigen van een heldere governance structuur staat de organisatie eind 2020 gereed om in 2021 te laten zien wat de potentie van Zeeland Connect is. En daarmee kunnen vervolgens nieuwe projecten worden geïnitieerd. In april 2020 is een nieuwe programma manager aangesteld die structuur heeft aangebracht in de focus en werkwijze van zowel de stuurgroep als het kernteam. Er ligt een heldere visie en strategie welke is doorvertaald naar een basis communicatie aanpak. Deze visie wordt in 2021 verder uitgedragen. De stuurgroep heeft een nieuwe voorzitte, een stuurgroeplid is afgetreden en twee nieuwe leden zijn aangetreden. Ook in het kernteam zijn nieuwe mensen verwelkomd. 2020 staat daarmee voor Zeeland Connect vooral in het teken van personele verschuivingen en corona: door de vele personele wisselingen is een kennis- en ervaringshiaat ontstaan, waarin geïnvesteerd is om de gewenste samenwerking optimaal te laten verlopen.

Synchromodaal 2020

Looptijd: doorlopend (wordt per jaar verlengd, TSL1.0 programma is afgelopen, maar TSL2.0 loopt van 2021-2023) Betrokken partijen: HZ University of Applied Sciences, Stichting Connekt, North Sea Port, TLN, Kloosterboer Vlissingen, Verbrugge Terminals, Access World Terminals, Katoen Natie, Vlaeynatie/ 3MCT, Danser Group, Honkoop Barging. Rol Impuls: programmamanager Lean&Green Off-Road, innovatielijnmanager binnen Zeeland Connect voor Logistieke Stromen & Verbindingen Omvang: € 40.000,- per jaar

Versterken en uitbreiden verladersnetwerk

Synchromodaal 2020 draait om het versterken en uitbreiden van het netwerk van samenwerkende verladers in Zeeland. Daarnaast wordt gewerkt aan het opbouwen van een database met de belangrijkste in- en uitgaande ladingstromen van verschillende bedrijven.

Dare2Share

Looptijd: 2019 tot 2022 Betrokken partijen: Zeeland Connect, HZ University of Applied Sciences, Scalda, Fontys Hogescholen, ELC Limburg, Connekt, KennisDC Logistiek Rol Impuls: projectmanagement regio Zeeland Omvang: € 2.010.000,-

Delen van kennis tussen onderwijs en bedrijfsleven

Het project Dare2Share, Young Professionals Community heeft als doel het beter ontsluiten van HBO-kennis en capaciteit (Human Capital) voor het midden- en kleinbedrijf. Dit project moet op deze manier bijdragen aan oplossingen voor vraagstukken binnen de mkb-sector logistiek, transport en supply chain management. Het maken van een efficiencyslag (gericht op innovatie) binnen het mkb en het opdoen van ervaringen voor het zittend en aankomend Human Capital in de logistieke sector staan daarbij voorop. Centraal staat het delen van capaciteit en kennis ten bate van het mkb in de logistieke sector. De essentie is dat stagiaires en afstudeerders bij bedrijven actuele vraagstukken vanuit de logistieke sector oplossen in een zogenoemde ‘Talent Innovation Pool”-omgeving (TIP). Dit is een pool waarin stagiaires, maar ook eigen werknemers van de betrokken bedrijven, onderling worden uitgewisseld, samenwerken en co-creëren.

Autonoom Transport Living Lab Zeeland

Looptijd: november 2019 tot 2023 Betrokken partijen: VDL Steelweld BV, Terberg Benschop BV, T-Mobile, Kloosterboer Vlissingen VOF, Verbrugge Terminals International, MSP Onions BV, Van Keulen Transport BV, Mepavex Logistcs BV, OCT BV, HZ University of Applied Sciences, Zeeland Connect, North Sea Port, Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat en REWIN Brabant Rol Impuls: penvoerder Omvang: € 2.870.000,-

Innoveren en experimenteren met autonome voertuigen

Via het project Living Lab Autonoom Transport Zeeland wordt een open innovatiesysteem ontwikkeld. Hierbinnen kunnen logistieke bedrijven, technologieaanbieders voor autonome voertuigen, wegbeheerders en kennisinstellingen gezamenlijk innoveren en experimenteren met autonome voertuigen in mixed traffic (gemengde verkeersstromen), in real-life logistieke operaties en op de openbare weg. Dit is uniek in Nederland. Het Living Lab richt zich op een breed scala aan innovaties die nodig zijn om de voertuigen in een logistieke operatie veilig en rendabel te kunnen inzetten. Denk aan: hogere snelheden, interactie met andere logistieke systemen, snelle dataverbindingen, herkennen van een grote diversiteit aan verkeerssituaties, op afstand besturen, etc. Zeeland heeft de ruimte en logistieke setting om dit soort experimenten uit te voeren. Het innovatiesysteem is ook open voor andere (technologie-)bedrijven.

Zero Emission Transport

Looptijd: 2020 tot 2024 Betrokken partijen: Scalda, Enduris, Transport en Logistiek Nederland, Saman Groep, Transport- en Containerbedrijf Wielemaker, Automotions Group, Provincie Zeeland, gemeente Goes, Zeeuwse Reinigingsdienst, HZ University of Applied Sciences, Zeeland Connect, Delmeco Group BV, Holding De Vier Ambachten BV, gemeente Schouwen-Duiveland, gemeente Terneuzen, Afslag Rilland BV, Aers Olie BV, Vollenhoven Olie BV en Sagro BV. Rol Impuls: penvoerder Omvang: € 2.640.000,-

Ontwikkelen van Zero Emissie Community

Het doel van het project Zero Emission Transport is het ontwikkelen van een ‘Innovation Community Zero Emissie Transport’ binnen het platform Zeeland Connect. Ook voor ondernemers in Zeeland komt de klimaatopgave snel dichterbij: de sector mobiliteit in Zeeland moet in 2030 al een reductie van 49% CO2 uitstoot hebben gerealiseerd. Rekenend met een vervangingstermijn van 7 jaar, zullen bedrijven vanaf 2023 stap voor stap een deel van hun vloot moeten gaan vervangen. Dit is een complexe opgave, omdat technologie, overheidsbeleid en de markt voor zero-emissie oplossingen continu in beweging zijn. Daarnaast is procesinnovatie in logistieke processen nodig, omdat zero-emissie voertuigen niet 1-op-1 passen in de huidige logistieke operaties van bedrijven. In de aanpak worden tussen de 200 tot 300 bedrijven in Zeeland met eigen bestel- en vrachtvoertuigen benaderd. De verwachting is dat 80 tot 100 bedrijven gaan proefrijden; dat 40 bedrijven interesse hebben in een analyse met de tool en dat minimaal 15 bedrijven daarna aan de slag gaan met procesinnovaties om Zero-Emissie daadwerkelijk te kunnen gaan invoeren. De komende jaren zal deze groep van bedrijven doorgroeien.

Hybride Schepen (ISHY)

Looptijd: februari 2019 t/m juni 2022 Betrokken partijen: Solent University, WaterstofNet, Rondvaartbedrijf Zilvermeeuw BV, Technische Universiteit Delft, Université Polytechnique Hauts-de-France, GEO Aqua, Yerseke Engine Servies, Hybrid Maritime Ltd, Zepp.Solutions BV, Lloyd’s Register EMEA, Katholieke Hogeschool Vives Zuid, Vera Cruz Shipping bvba en Parkwind Rol Impuls: projectpartner Omvang: € 15.980.000,- voor alle partners. Het budget van Impuls bedraagt € 194.443,-

Implementatie van hybride- en waterstoftechniek in havens en schepen

De maritieme logistiek is genoodzaakt in hoog tempo te verduurzamen. Dit wordt echter bemoeilijkt door onder andere de beperkte kennis van toepasbasbare alternatieve technieken en de langere economische levensduur van schepen (gemiddeld 30 tot 40 jaar). Het voornaamste doel van het project ISHY is het ontwikkelen, testen en valideren van businesscases voor de implementatie van hybride- en waterstoftechniek in havens en schepen. Concreet worden er vier schepen verduurzaamd, waarvan twee nieuwbouw schepen twee bestaande schepen. Impuls is betrokken bij de ombouw van een bestaand schip de Vera Cruz, een rijnvaartschip, naar een hybride waterstof-diesel. De ombouw zal plaatsvinden door Yerseke Engine Services.