Smart Delta Resources

Samen industriële verbindingen leggen

In Smart Delta Resources (SDR) hebben grote energie- en grondstof-intensieve bedrijven in de Vlaams-Nederlandse Schelde-Deltaregio de krachten gebundeld binnen een unieke, grensoverschrijdende samenwerking van industrie en overheden.

Bedrijven uit de chemie, staal, energie en food industrie werken samen om industriële verbindingen te leggen en uit te werken tot interessante business cases. Het platform is in 2014 opgericht. SDR kan een belangrijke bijdrage leveren in het totale transitieproces naar een klimaat neutrale economie, gebaseerd op hernieuwbare energie en grondstoffen. Dit zowel voor bestaande fossiel gebaseerde industrieën als voor toekomstige industrieën.

Smart Delta Resources

Looptijd: doorlopend Betrokken partijen: ArcelorMittal, Cargill, Cosun, Dow, Engie, Fluxys, Gasunie, LambWeston‐Meijer, Ørsted, PZEM, Trinseo, Vopak, Yara, Zeeland Refinery, Impuls Zeeland, North Sea Port, Provincie Zeeland en Provincie Oost-Vlaanderen., projectontwikkeling en projectmanagement van business cases en facilitering van de samenwerking (administratie, secretariaat) Omvang: circa € 950.000,- per jaar

Together for a future proof industry

In opdracht van SDR is in 2018 door CE Delft de SDR Roadmap opgesteld. Hierin staat helder de weg naar een CO2-neutrale (85-95% of meer) industrie beschreven. SDR haakte toen al aan op het Klimaatakkoord van Parijs (2015) en was haar tijd vooruit. Immers, in 2019 werd het Klimaatakkoord van Nederland gesloten. Met de publicatie van deze Roadmap verankerde SDR haar verscherpte koers van een sterke industriële samenwerking ten behoeve van het behalen van de internationale klimaatdoelstellingen, het versterken van de concurrentiepositie én voor het creëren van een attractief vestigings- en investeringsklimaat in de Vlaams-Nederlandse Schelde-Deltaregio. De SDR-regio kent vele kansen die optimaal benut dienen te worden ten behoeve van de energietransitie. De regio heeft een grensoverschrijdend karakter waarbij het havenbedrijf North Sea Port beide landen bedient. De industrie is divers, complementair, en behoort tot de (innovatieve) wereldtop. De huidige toepassing van waterstof (580kT) is enorm (de grootste regionale consumptie in de Benelux) en de aanlanding van de grootschalige windparken Borsele I-II-III-IV en Ijmuiden Ver zijn gewaarborgd. Het van nature aanwezige perspectief voor opwekking en aanlanding van groene energie illustreren de regionale kansen.

Resultaten 2020

In 2020 is het regioplan 2030-2050 opgesteld. Dit plan biedt heldere handvaten hoe de SDR-regio klimaatneutraliteit wil bereiken, om daarmee significant bij te kunnen dragen aan de klimaatdoelstellingen van zowel Nederland als Vlaanderen. Het plan beschrijft de gekozen strategie, middels transitiepaden, om de industriële regio te verduurzamen. De geselecteerde transitiepaden zijn gebaseerd op de toepassingen van CCS, elektrificatie, waterstof, CCU en proces optimalisatie. Concreet vertaalt dit zich in de uitvoering van vier prioritaire programma’s: Hydrogen Delta, Carbon Connect Delta, Spark Delta en Heat Delta. Alle vier de prioritaire programma’s zijn gestart waarbij de doelen en mijlpalen voor 2030 en 2050 helder zijn. De randvoorwaarden, om het SDR CO2-reductiepad succesvol uit te kunnen voeren, zijn in kaart gebracht waarbij de realisatie van de infrastructuur van de waardeketens de hoogste prioriteit heeft en daarmee dé basisrandvoorwaarde vormt. Fundamenteel zijn zowel de ontwikkeling van een lokale waterstofinfrastructuur, een regionale integrale CO2-infrastructuur ten behoeve van CCUS en de realisatie van 380 kV in Zeeuws-Vlaanderen als voldoende beschikbaarheid van duurzame energie. Naast infrastructurele randvoorwaarden zijn er ook randvoorwaarden op het financiële vlak en met betrekking tot regelgeving. Samenwerking tussen regio en Rijk, om deze randvoorwaarden te verwezenlijken, is elementair. Aan al deze randvoorwaarden heeft Smart Delta Resources in 2020 gewerkt. In 2020 zijn de lopende SDR-programma’s succesvol voortgezet: het project rondom levering van warmte van LambWeston-Meijer aan Wiskerke Onions, de levering van waterstof van Dow aan Yara via een Gasunie-leiding en de uitvoering van het demo-project Steel2Chemicals. In 2020 is de noodzakelijke verzwaring van de elektrische infrastructuur - als gevolg van de energietransitie – onderzocht door CE Delft in de vorm een systeemstudie, in samenwerking met de Provincie Zeeland, Enduris en North Sea Port. Het eindrapport daarvan is in maart 2020 opgeleverd. Bovendien is in juni 2020 een belangrijk onderzoek naar de mogelijkheden voor grootschalige elektrolyse in de regio afgerond (uitgevoerd door Arthur D. Little). In samenwerking met North Sea Port en de SDR-bedrijven is het project Carbon Connect Delta gestart, waar het gaat om de aanpak van Carbon Capture & Storage (CCS). Voor het thema geothermie is met een aantal SDR-bedrijven, EBN, Geothermie Brabant en de glastuinbouw een projectplan geformuleerd en bekrachtigd in een samenwerkingsovereenkomst. Ten slotte is een verkenningsproject uitgevoerd rondom het gebruik van laagwaardige industriële restwarmte in de Kanaalzone.