Toelichting Jaarrekening 2020

Financiële resultaten

Over 2020 heeft Impuls een overall positief resultaat behaald van € 66.000,- na belastingen. Dit resultaat wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door een toename van projecten, zowel in aantal als omvang. Daar tegenover staat een uitbreiding van het personeelsbestand. De groei in personeel is lager dan de groei in activiteiten. Daarnaast is in 2020 een teruggave werkkostenregeling ontvangen over 2015-2019 en is de drempel 2020 verlaagd. Dit levert een eenmalig voordeel op van € 95.000,- ten opzichte van de begroting. Ook zijn de overige bedrijfskosten lager dan begroot met name door lagere communicatiekosten en organisatiekosten als gevolg van Corona. Het aan Impuls toerekenbare resultaat van de deelneming Investeringsfonds Zeeland (IFZ) is € 62.000,- negatief. Dit als gevolg van een resultaat van deze deelneming in 2020. Deze deelneming zal de komende jaren naar verwachting negatieve resultaten blijven laten zien vanwege de kosten van de investeringen. Pas op langere termijn zijn als gevolg van exits positieve resultaten mogelijk.

Bedrijfsvoering Impuls

Het resultaat voor de bedrijfsvoering van Impuls zelf, zonder de deelneming in het IFZ, is € 128.000,- positief. Voor de bedrijfsvoering van Impuls zelf was een 0 resultaat begroot. Zoals hierboven toegelicht heeft het positieve resultaat van Impuls diverse oorzaken waaronder een eenmalig belastingvoordeel werkkostenregeling van € 95.000,-.

Financiële positie

De solvabiliteit, de verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen, was ultimo 2020 58,98 (2019: 72,78). Oorzaak van deze daling is het toegenomen balanstotaal door vooruit ontvangen subsidiegelden.

Financiën na 2020

In 2019 en 2020 zijn een aantal grote meerjarige Europese projecten gestart waarvan Impuls de rol van penvoeder op zich heeft genomen. In 2021 zullen nog een aantal Europese aanvragen worden ingediend waardoor het aantal Europese projecten waarvan Impuls penvoerder is verder toeneemt.

Balans per 31 december 2020

ACTIVA

PASSIVA

Winst- en verliesrekening over 2020

De balans per 31 december 2020 en de winst- en verliesrekening over 2020 zijn ontleend aan de jaarrekening 2020 van NV Economische Impuls Zeeland. Daarop is door Rijkse Accountants een goedkeurende controleverklaring afgegeven.