Dick ten Voorde

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2020 van NV Economische Impuls Zeeland (Impuls). In dit jaarverslag kijken we terug op het jaar dat achter ons ligt en op de resultaten die Impuls heeft geboekt, in samenwerking met het bedrijfsleven, overheden, kennisinstellingen en andere partners in Zeeland en daarbuiten. De inzet van Impuls was ook dit jaar: het vergroten van de dynamiek, slagkracht en toekomstbestendigheid van de Zeeuwse economie, via brede ondersteuning en begeleiding van nieuwe en gevestigde ondernemers in de diverse economische sectoren.

COVID-19

Natuurlijk was 2020 een jaar met ongekende maatschappelijke ontwikkelingen, die een jaar eerder ondenkbaar leken. Het zal dan ook niemand verrassen, dat ook voor Impuls het jaar 2020 deels in het teken heeft gestaan van de COVID-19 pandemie. Nederland ging ‘op slot’, afstand houden werd de nieuwe norm en het openbare leven kwam zo goed als stil te liggen. De eerste lockdown in maart betekende het begin van een onvoorspelbare, onzekere situatie, met name ook voor de economie. Met grote regionale, landelijke en mondiale gevolgen.

Ondersteuning

Als aanjager van de Zeeuwse economie heeft Impuls alle zeilen bijgezet om de Zeeuwse ondernemers door deze tijd heen te loodsen. Er is direct een informatiepunt ingericht voor ondernemers, om vragen te beantwoorden over de verschillende ondersteuningspakketten. Knelpunten waar ondernemers tegenaan liepen, zijn geïnventariseerd en aangekaart bij betrokken instanties, tot in Den Haag. Daarnaast heeft Impuls het Zeeuwse bedrijfsleven ondersteund bij het zich aanpassen aan een nieuwe werkelijkheid, o.a. via het programma SOS Dockwize en de Corona Overbruggingslening (COL). Via deze laatste regeling is in Zeeland een bedrag van ruim 3.5 miljoen euro aan overbruggingsleningen verstrekt.

Op koers gebleven

Terugkijkend mogen we echter ook concluderen dat we, ondanks de coronacrisis en de impact die deze heeft gehad, als organisatie op koers zijn gebleven. Er is een grote slag gemaakt op het gebied van digitalisering, o.a. het digitaal organiseren van netwerkbijeenkomsten en webinars. Door deze flexibiliteit en veerkracht hebben veel projecten nauwelijks vertraging opgelopen én zijn over de hele linie mooie resultaten geboekt. Vanuit de verschillende fondsen zijn veel bedrijven op weg geholpen bij innovaties of start-ups, inclusief het rondkrijgen van de financiering. Denk bijvoorbeeld aan het jonge bedrijf mouterij De Swaen in Kloosterzande.

Vestiging Oatly

Mede door de inzet van het cluster Invest in Zeeland zien we uitbreiding bij nieuwe bedrijven die Zeeland recent kozen als vestigingsplaats. Als voorbeeld noemen we Oatly (producent van havermelk), een van oorsprong Zweeds miljardenbedrijf dat slim inspeelt op nieuwe gezondheidstrends. De productie is in 2020 verdrievoudigd, met positief effect voor de regionale werkgelegenheid en toeleveringsbedrijven. Ook de van oorsprong Spaanse sappenfabrikant AMC heeft in 2020 de productiecapaciteit aanzienlijk weten te verhogen en is samen met Oatly een mooie versterking van de Zeeuwse economie.

Circulair bouwen

De toeristische sector heeft, ondanks de coronacrisis, een mooie slag gemaakt in verduurzaming. Via het project “Circulair Beleven” (een samenwerking van HISWA RECRON, HZ Kenniscentrum Kusttoerisme, Provincie Zeeland en Impuls) hebben ondernemers kennis kunnen maken met de principes van circulair bouwen. Dit project heeft tot vervolginvesteringen geleid van ruim 24 miljoen euro.

Wind in de zeilen

Tenslotte willen we de groei van de verschillende fondsen noemen, waarmee de Zeeuwse economie ook de komende jaren verder aangejaagd én verduurzaamd kan worden. Alleen al vanuit het compensatiepakket “Wind in de zeilen” (compensatie voor het afblazen van de nieuwe marinierskazerne in Vlissingen) komt 20 miljoen euro extra beschikbaar voor innovatiefinanciering. Dit naast investeringen op het gebied van infrastructuur en een Zeeuws kennisinstituut. Van deze investeringen zal de komende jaren naar verwachting een enorme economische spin-off uit gaan. Tot ver over de coronacrisis heen. Dick ten Voorde Algemeen directeur